Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte
   
 • Domeniu de licenta

  Arte plastice, decorative si design
   
 • Specializare

  Istoria si teoria artei, Conservare si restaurare
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  4100
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Toamna

  31 august - Vineri 04 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere in anul I, studii universitare de licenta, candidatii vor depune un dosar tip mapa care va cuprinde urmatoarele documente:
  a) In vederea completarii REGISTRULUI MATRICOL UNIC, fiecare candidat inscris la concursul de admitere va completa, in mod obligatoriu - FISA DE iNSCRIERE - ciclul de studii universitare de licenta
  b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in original si foaia matricola copie legalizata;
  Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului universitar 2014/2015 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat in anul 2015, in locul diplomei de bacalaureat adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
  In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate prin granturi de studii au obligatia sa depuna diploma de bacalaureat in original pana la o data stabilita de fiecare facultate, conform contractului - angajament semnat odata cu fisa (cererea) de inscriere la concurs.
  Neprezentarrea diplomei de bacalaureat, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, la termenele fixate prin contractul-angajament (anexa la cererea de inscriere), duce la pierderea locului finantat prin granduri de studii.
  c) certificatul de nastere, in copie legalizata la notariat;
  d) copia cartii de identitate;
  e) adeverinta medicala eliberata de cabinetele medicale scolare sau dispensarele teritoriale, dispensarele de intreprindere, din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau specializarea la care candideaza, vizata de medicul de familie. Candidatii care opteaza pentru specializarea Arte Plastice - Fotografie - videoprocesarea computerizata a imaginii vor prezenta si rezultatul examenului oftalmologic ;
  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile
  medicale judetene (dupa caz, a municipilului Bucuresti) de orientare scolara si profesionala. In adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr. 428/1989.
  Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
  f) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm.) pe hirtie fotografica;
  g) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar curent, eliberata de decanatul facultatii, precum si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze un nou domeniu de studiu;
  h) diploma de licenta sau diploma echivalenta acesteia, pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare, in copie legalizata ;
  i) acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutire de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta de la locul de munca al parintelui, cadru didactic, aflat in activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camin, copie de pe diploma candidatilor distinsi la olimpiadele scolare internationale si concursuri artistice nationale in unul din ultimii doi ani studiu (2013/2014 si 2014/2015) daca sunt inscrisi pe lista Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
  j) acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutire de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere cu 50% (orfanii de un parinte) si cu 75% candidatii ale caror venituri familiale nu depasesc salariul minim brut pe economie. (ultimul talon de pensie al parintilor pensionari daca veniturile realizate din pensii sunt sub salariul minim brut pe economie; adeverinte privind veniturile familiei daca acestea nu depasesc salariul minim brut pe economie);
  k) chitanta eliberata de casieria Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti din care rezulta achitarea taxei de inscriere la concursul de admitere (150 lei).

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  FACULTATEA DE ISTORIA SI TEORIA ARTEI

  Domeniul: ARTE VIZUALE

  Specializarea ISTORIA SI TEORIA ARTEI

  - Concurs de dosare*
  * 100% media de la bacalaureat

  Specializarea CONSERVARE SI RESTAURARE

  1. - Interviu pe baza unei mape continand activitatea candidatului. - oral In cadrul interviului va exista urmatorul parcurs:
  - prezentarea de catre candidat a formelor de invatamant parcurse anterior;
  - participarea lui la alte sisteme de formare;
  - experienta culturala a candidatului cu accent pe zonele care privesc patrimoniul cultural;
  - realizarile personale in domeniul artistic al restaurarii sau domenii adiacente (prezentarea unei mape cu minimum 10 lucrari)

  In cazul existentei mai multor candidati cu medie egala pe ultimul loc, Senatul Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti a stabilit urmatoarele criterii de departajare pentru toate specializarile mai putin specializarea Istoria si Teoria Artei:
  1. Media la examenul de bacalaureat.
  2. Media multianuala la liceu.
  Criteriile de departajare pentru specializarea Istoria si Teoria Artei sunt:
  1. Media multianuala la liceu.
  2. Media mediilor la istorie.
  Media generala minima de admitere este 5,00 (cinci) la toate specializarile.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  23
  -
  -
   
 • Taxa
  10
  -
  -
   
 • Total
  33
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  33
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.