Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie industriala, Ingineria materialelor, Inginerie si management, Stiinte ingineresti aplicate
   
 • Specializare

  Ingineria sudarii, Ingineria securitatii in industrie, Stiinta materialelor, Inginerie economica in domeniul mecanic, Informatica aplicata in ingineria materialelor
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-19 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Acte necesare la inscrierea candidatilor

  • Cerere tip.
  • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) in original si Atestatul de recunoastere eliberat de CNRED, in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene. Pentru candidatii care se inscriu la mai multe facultati (domenii de licenta) in locul Diplomei de bacalaureat in original se poate depune o copie legalizata a acesteia si copie legalizata dupa legitimatia de concurs, care sa ateste inscrierea la prima facultate (legalizarea copiei dupa legitimatia de concurs se face la comisia de inscriere).
  • Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricola, unde este cazul.
  • Certificatul de nastere (copie legalizata).
  • Cartea de identitate (copie).
  • Chitanta de plata a taxei de admitere, eliberata de casieria universitatii. 1.6. Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca posesorul este apt din punct de vedere medical.
  • Trei fotografii tip buletin de identitate.
  • Copie dupa certificatul de casatorie, pentru candidatele casatorite. Inscrierea se face dupa numele din certificatul de nastere.


  Pentru absolventii de liceu promotia 2015 este valabila si adeverinta tip de promovare a examenului de bacalaureat (cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat si a notelor obtinute la probele sustinute) eliberata de liceu, cu semnatura directorului si stampila rotunda. In caz de reusita, candidatii din aceasta categorie se vor obliga sa aduca diploma de bacalaureat in original pana la data stabilita de Comisia de admitere pe facultate.
  Neprezentarea diplomei de bacalaureat, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin contractul candidatului duce la pierderea locului finantat de la bugetul de stat si neinmatricularea in facultate.

  Adeverintele medicale se elibereaza de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala din Brasov, cu precizarea expresa a afectiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.427/1976. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine cuvenitele consecinte.

  Studenti ai Universitatii Transilvania din Brasov pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent doua facultati, in baza unei adeverinte eliberate de catre decanatul facultatii.

  Candidatii cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat carora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat vor primi avizul Comisiei de verificare si echivalare diplome pe universitate, care va stabili o medie echivalenta de bacalaureat necesara la calculul mediei finale de clasificare a candidatilor.

  Pentru studiile universitare organizate intr-o limba de larga circulatie internationala, inscrierea la concursul de admitere va fi conditionata de sustinerea unei probe de competenta lingvistica notata cu admis/respins. Proba se sustine in Universitatea Transilvania din Brasov, in ziua depunerii dosarului de admitere.

  La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de catre institutii abilitate de MEN.

  Pentru fiecare candidat inscris la admitere, Comisia de admitere pe facultate va colecta toate datele cuprinse in fisa de inscriere.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   


  Concurs pe baza de dosar:
  - 100 % media la examenul de bacalaureat

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  230
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  230
  -
  -
   
 • 2013 vara
  200
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.