Admitere Facultatea de Stiinte Politice

Universitatea Bucuresti


Facultate:
Oras: Bucuresti
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte politice
   
 • Specializare

  Stiinte politice, Studii de securitate
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  10-18 iulie 2014
   
 • Perioada inscriere Toamna

  5-12 Septembrie 2014
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  DOSARUL DE CONCURS

  • Actele necesare inscrierii vor fi depuse la secretariatul facultatii intr-un dosar plic de culoare alba (format A4) ce va contine:
  • Scrisoare de intentie (eseu motivational) de aproximativ 500 de cuvinte, redactata in limba programului de studii (romana, engleza sau franceza).
  • Fisa tip de inscriere (in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv). Fisa se poate descarca pentru completare pe calculator si imprimare (format .doc) sau pentru completare de mana (format .pdf)
  • Diploma de bacalaureat sau act echivalent


  I. Pentru absolventii examenului de bacalaureat din sesiunile iulie-august 2015

  • Diploma de bacalaureat (original); SAU
  • Adeverinta semnata si stampilata (original) in formatul nou. ATENTIE! Pe adeverinta trebuie mentionata media generala, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat.
  • Se accepta si copii legalizate ale diplomei de bacalaureat, respectiv ale adeverintei de sustinere a bacalaureatului, insotite de dovada depunerii originalului la o alta facultate.


  II. Pentru candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat inainte de 2015

  (a) Absolventii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subventionate de la buget

  • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizata); SI
  • Declaratie notariala a candidatului care sa ateste faptul ca nu a mai urmat studii universitare pe un loc subventionat de la buget (original);


  (b) Absolventii care au urmat studii universitare complete pe locuri subventionate de la buget. ATENTIE! Candidatii aflati in aceasta situatie pot candida numai pe locurile cu taxa

  • Diploma de bacalaureat (copie legalizata).


  (c) Absolventii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenta pe locuri subventionate de la buget

  • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizata); sI
  • Declaratie notariala a candidatului care sa precizeze pe ce perioada a urmat studii universitare pe un loc subventionat de la buget (original).
  • Certificat de nastere (copie legalizata);
  • Adeverinta medicala tip (original), din care sa rezulte ca este apt pentru a urma facultatea la care candideaza, eliberata de catre Cabinetul medical al liceului sau de catre medicul de familie;
  • Trei (3) fotografii tip buletin de identitate;
  • Copie simpla a buletinului sau cartii de identitate;
  • Chitanta de plata a taxei de inscriere (original).


  IMPORTANT: Candidatii care se inscriu la mai multe programe de studii de licenta vor depune actele in original numai in primul dosar, celelalte dosare vor fi constituite cu copii Xerox simple, plus fisa de inscriere si chitanta doveditoare a achitarii taxei de inscriere.

  ACTE SUPLIMENTARE PENTRU SITUAtII SPECIALE

  OLIMPICI

  Diploma de OLIMPIC, in copie, numai pentru candidatii care se inscriu ca olimpici (originalul va fi adus la confirmarea locului obtinut);

  SCHIMBAREA NUMELUI
  certificatul de casatorie (copie legalizata) in cazul schimbarii numelui ca urmare a casatoriei; SAU
  un act legal doveditor de schimbarea a numelui (copie legalizata) in toate celelalte cazuri de schimbare a numelui cu exceptia casatoriei.

  SCUTIRE DE PLATA TAXEI DE INSCRIERE
  Persoanele care solicita scutirea de taxa de admitere vor prezenta unul din urmatoarele documente:

  • copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
  • adeverinta de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de personal didactic in activitate a unuia dintre sustinatorii legali (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de personal angajat in Universitatea din Bucuresti a unuia dintre sustinatorii legali (in cazul celor aflati in aceasta situatie);


  Scutirea de plata a taxelor de admitere se face de catre presedintele comisiei de admitere pe facultate, la cererea candidatului, numai pe baza actelor prezentate de candidati, din care sa rezulte ca fac parte din una din categoriile enuntate mai sus.

  CETATENI ROMANI CU STUDII LICEALE IN STRAINATATE
  Candidatii la concursul de admitere, cetateni romani absolventi ai studiilor liceale si/sau universitare de licenta din alte state vor prezenta la inscriere si atestatul/ele de recunoastere a studiilor eliberat(e) de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale - MEN (www.cnered.edu.ro),

  CETATENI STRAINI DIN SPATIUL COMUNITAR, SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITATEA ELVETIANA
  Candidatii la concursul de admitere, cetateni absolventi ai studiilor liceale si/ sau universitare de licenta din alte state membre ale Uniunii Europene, ale statelor apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene vor prezenta la inscriere si atestatul/ele de recunoastere a studiilor eliberat(e) de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale - MEN (www.cnered.edu.ro). in plus, pentru programele cu predare in limba romana, dosarul va include si un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de catre institutiile abilitate de MEN.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  INSCRIEREA CANDIDATILOR
  inscrierea candidatilor se va face in perioada dedicata inscrierilor din calendarul respectivei sesiuni de admitere (iulie sau septembrie). inscrierea se poate face numai PERSONAL (sau prin procura notariala) prin depunerea unui DOSAR DE CONCURS la secretariatul FSPUB in timpul programului de inscrieri.

  EXAMINAREA
  Concursul de admitere consta in doua probe evaluate in baza dosarului de concurs astfel:

  1. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII SI VERIFICAREA CUNOSTINTELOR LINGVISTICE
  Evaluarea interesului, adecvarii si potentialului pentru domeniul de studii, precum si adecvarea cu misiunea facultatii in baza unei scrisori de intentie (eseu motivational) de aproximativ 500 de cuvinte incluse in dosarul de concurs. Pentru programele in limba romana (Știinte politice in limba romana si Studii de Securitate), scrisoarea va fi redactata in limba romana, iar pentru programele in limbi straine (Știinte Politice in limba franceza, Știinte Politice in limba engleza, Relatii Internationale si Studii Europene in limba engleza), scrisoarea va fi redactata in limba programului respectiv. Proba eliminatorie (se noteaza cu admis/respins).

  2. PERFORMANTA SCOLARA
  Evaluarea performantei si abilitatilor academice in baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat.

  In baza acestor probe si criterii candidatii sunt ordonati descrescator si apoi, in functie de numarul de locuri la buget/taxa disponibile pentru sesiunea respectiva de admitere, sunt stabilite listele preliminare de candidati admisi pe locuri de la buget, candidati admisi pe locuri cu taxa, candidati admisi pe lista de asteptare si candidati respinsi.

  Departajarea candidatilor admisi cu aceeasi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, in ordine, in functie de:
  a. nota de la disciplina obligatorie de limba romana din cadrul examenului de bacalaureat;
  b. nota de la a doua disciplina obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

  CONTESTATII
  Eventualele contestatii se pot depune in maxim 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

  PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBTINUT

  ETAPA 1
  In decurs de 5 zile de la afisarea rezultatelor:

  • candidatii declarati admisi pe locurile de la BUGET au obligatia de a confirma personal (sau prin procura notariala) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate si semnate, impreuna cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de inscriere iN ORIGINAL. Candidatii care au depus deja documentele in original in momentul inscrierii la admitere vor confirma locul obtinut doar prin depunerea cererii de confirmare.
  • candidatii declarati admisi pe locurile de la TAXa au obligatia de a confirma personal (sau prin procura notariala) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate si semnate, impreuna cu CHITANtA care sa faca dovada achitarii unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achita la casieria Universitatii din Bucuresti, sediul Facultatii de Drept, cu specificarea pe chitanta: „Facultatea de stiinte Politice – Taxe scolare”). in cerere, candidatul va mentiona explicit daca doreste sau nu sa ramana pe locul cu taxa in eventualitatea in care, in urma reclasificarilor, ar obtine un loc bugetat.
  • candidatii aflati pe LISTA DE AsTEPTARE au obligatia de a confirma personal (sau prin procura notariala) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate si semnate. in cerere, candidatul va mentiona explicit daca doreste sau nu sa ramana pe locul cu taxa in eventualitatea in care, in urma reclasificarilor, ar obtine un loc bugetat.

   

  Candidatii care nu confirma locul in termenul stabilit vor fi eliminati definitiv din liste si vor fi inlocuiti cu urmatorii clasati.

  ETAPA 2
  in urma incheierii primei perioade de confirmare a ocuparii locurilor de la buget si a solutionarii contestatiilor, listele vor fi refacute prin eliminarea candidatilor care nu au confirmat si prin reclasificarea candidatilor admisi pe locuri cu taxa sau inscrisi pe listele de asteptare, a caror medie de admitere le permite acest lucru.

  In termen de 3 zile de la afisarea noilor liste (rezultate reclasificare runda 1), candidatii declarati nou admisi in urma reclasificarii si care nu se gaseau pe primele liste au obligatia de a confirma personal (sau prin procura notariala) ocuparea respectivului loc astfel:

  • Candidatii NOU admisi pe locurile de la BUGET in urma reclasificarii au obligatia sa aduca DOCUMENTELE solicitate la dosarul de inscriere iN ORIGINAL, daca nu au facut-o la momentul inscrierii la concursul de admitere. Atentie! La momentul confirmarii, candidatii care sunt admisi pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxa vor primi inapoi chitanta de plata a taxei de studii cu specificarea Restituire taxa, iar banii vor fi restituti de casieria Universitatii din Bucuresti, sediul Facultatii de Drept, in baza acestei chitante.
  • Candidatii NOU admisi pe locurile cu TAXa in urma reclasificarii au obligatia sa aduca in momentul confirmarii locului obtinut si CHITANȚA care sa faca dovada achitarii unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achita la casieria Universitatii din Bucuresti, sediul Facultatii de Drept, cu specificarea pe chitanta: „Facultatea de stiinte Politice – Taxe scolare”).
  • Candidatii nou clasati pe locuri de la buget sau cu taxa care nu confirma locul in termenul stabilit vor fi eliminati definitiv din liste si vor fi inlocuiti cu urmatorii clasati.


  ETAPA 3
  Dupa acest ultim termen, listele vor fi refacute prin eliminarea candidatilor care nu au confirmat si prin reclasificarea candidatilor admisi pe locuri cu taxa sau inscrisi pe listele de asteptare a caror medie de admitere le permite acest lucru. Acestea sunt LISTELE FINALE ale candidatilor admisi pentru respectiva sesiune de admitere.

  Atentie! Dupa afisarea listelor finale, candidatii care, in urma ultimei reclasificari, sunt admisi pe locuri de la buget de pe locurile cu taxa vor primi inapoi chitanta de plata a taxei de studii cu specificarea Restituire taxa, iar banii vor fi restituti de casieria Universitatii din Bucuresti, sediul Facultatii de Drept, in baza acestei chitante.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  202
  -
  -
   
 • Taxa
  328
  -
  -
   
 • Total
  530
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  440
  -
  -
   
 • 2013 vara
  430
  -
  -
   
 • 2012
  527
  -
  -
   
 • 2010
  -
  420
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×