FACULTATEA DE STIINTE POLITICE - UNIVERSITATEA BUCURESTI - REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALA A STUDENTILOR

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE - UNIVERSITATEA BUCURESTI - REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALA A STUDENTILOR 5 1
5 stele

6371 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE - UNIVERSITATEA BUCURESTI - REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALA A STUDENTILOR Capitolul I nscrierea n facultate si documentele studentului Articolul 1 nmatricularea n anul I se face de catre rector, la cererea studentului declarat admis la concursul de admitere, sub numar (cod) unic, valabil pentru ntreaga perioada de scolarizare n Facultatea de Stiinte Politice. Articolul 2 La nscrierea n anul I de studii se alcatuieste dosarul studentului care va cuprinde: * cererea tip de nscriere pentru anul I de studii; * diploma de bacalaureat (echivalenta), n original; * certificatul de nastere n copie legalizata; * acte care atesta schimbarea numelui - copie legalizata; * adeverinta medicala.n perioada scolarizarii, dosarul studentului se completeaza cu: * cererile de nscriere pentru nceputul fiecarui an universitar; * actele necesare pentru obtinerea bursei, conform legislatiei n vigoare; * cererile pentru disciplinele optionale; * actele prin care se certifica studiile efectuate n alte universitati din tara si strainatate si rezultatele obtinute.Articolul 3 La nscrierea n facultate, se elibereaza, fiecarui student: * legitimatia de student * carnetul de studentLegitimatia de student serveste ca act de identitate n toate situatiile n care se cere sa faca dovada calitatii de student. n carnetul de student se nscriu toate notele obtinute la examene sau alte forme de verificare a cunostintelor. Prezentarea carnetului de student profesorului examinator este obligatorie. Aceste documente se vizeaza de catre decan la nceputul fiecarui an universitar. n documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date nereale, n cazul pierderii documentelor personale (carnet de student, legitimatie de student) se elibereaza un duplicat dupa anuntarea n presa a pierderii si achitarea taxelor stabilite prin instructiuni. n caz de retragere, transfer sau exmatriculare studentul este obligat sa restituie aceste documente. nscrierea studentului se face n primele 5 zile de la nceputul anului universitar, la cererea studentului care ndeplineste conditiile stabilite n regulamentul sistemului de credite transferabile. Capitolul II Drepturile si ndatoririle studentului Articolul 4 n perioada scolarizarii studentul are dreptul: a) Sa beneficieze de gratuitatea nvatamntului, conform Legii nvatamntului nr. 84/1995, cu completarile si amendamentele ulterioare si instructiunile de aplicare a acestei legi, pe durata studiilor universitare, pentru toate activitatile din planul de nvatamnt, cu exceptia situatiilor mentionate n art. 58 din Legea nvatamntului; gratuitatea studiilor nu priveste dect studentii care ocupa locurile finantate de Ministerul Educatiei si Cercetarii; studentii care ocupa aceste locuri sunt stabiliti prin clasamentul concursului de admitere si prin clasamentele ntocmite la sfrsitul anilor I si II de studii. Prevederea se aplica si studentilor care sunt admisi la master si absolventilor primului an de studii masterale. b) Sa urmeze concomitent doua specializari (conform art. 60 pct. 4 din Legea nvatamntului) daca ndeplineste conditiile de admitere cerute; c) Sa utilizeze laboratoarele, salile de cursuri si seminarii, bibliotecile si salile de lectura si toate mijloacele puse la dispozitie de Universitatea din Bucuresti pentru pregatirea profesionala si pentru activitatile cultural sportive; d) Sa primeasca burse si alte forme de sprijin material, n conformitate cu normele legale si regulamentele stabilite de Universitate si legislatia n vigoare; e) Sa beneficieze de asistenta medicala gratuita; f) Sa fie cazat n caminele si sa ia masa la cantinele Universitatii n conditiile prevazute de regulamentele n vigoare; g) Sa aleaga si sa fie ales ca reprezentant al studentilor, n Consiliul facultatii si Senatul Universitatii; h) Sa beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii la alte universitati din tara si strainatate; i) Sa beneficieze de tarif redus cu 50%, conform Legii nvatamntului art.174, pentru transportul local n comun de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, n timpul anului calendaristic; j) Sa beneficieze de tarife reduse cu 50% pentru accese la muzee, concerte, spectacole de teatru, opere, filme si alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice. n cazul studentilor orfani de ambii parinti sau al celor proveniti din casele de copii transportul este gratuit. Articolul 5 n perioada scolarizarii studentul are urmatoarele obligatii: a) Sa respecte ordinea, moralitatea si drepturile celorlalti membri ai comunitatii academice, att pe teritoriul Universitatii, ct si n afara. Studentul este responsabil si raspunzator pentru ntregul sau comportament; b) Sa se foloseasca cu grija de bunurile materiale existente n spatiile de nvatamnt, camine, cantine, etc. Daunele produse vor fi sanctionate conform regulamentelor n vigoare; c) Sa respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare si administrativ, ct si autoritatea organismelor de conducere din facultati, colegii si universitate; d) Sa achite taxele stabilite n baza art.58 din Legea nvatamntului cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de alte norme n vigoare, n cuantumul stabilit de Senatul Universitatii. e) Sa respecte n orice mod si pe orice cale n lucrarile de semestru prezentate, n lucrarea de licenta, n dizertatia de master si n orice alt text asumat cu titlu de autor a dreptului de proprietate intelectuala a unui/unor tert(i). Orice forma de plagiat sau de preluare nemarturisita a unor paragrafe, fie si succinte, a unor date si referinte din carti si articole publicate, din rapoarte si working papers disponibile digital, din teze de doctorat, dizertatii de master sau lucrari de licenta nepublicate constituie o infractiune grava ce atrage dupa sine si fara drept de apel exmatricularea studentului. Capitolul III Frecventa Articolul 6 a) Studentul are obligatia sa frecventeze toate activitatile de instruire (cursuri, seminarii, laboratoare, activitati practice) prevazute cu frecventa obligatorie n planurile de curs ce se aduc la cunostinta studentilor de catre titularii de discipline la nceputul fiecarui semestru. b) Nerespectarea prevederilor privind frecventarea obligatorie la o anumita disciplina se sanctioneaza prin neacordarea creditelor, materializata n refuzul primirii studentului la examen si n obligatia de a relua activitatile prevazute pentru acea disciplina. c) Absentele se motiveaza pentru cazuri medicale, participari la manifestari sportive de performanta si alte cazuri deosebite, ntre cazurile medicale vor fi luate n considerare numai certificate vizate de autoritatile competente ale sistemului de sanatate. Capitolul IV Organizarea ciclurilor de studii Articolul 7 n Facultatea de Stiinte Politice, nvatamntul de lunga durata se organizeaza pe cicluri: * ciclul de licenta cuprinznd sase semestre (semestrele I-VI) si nsumnd 180 ECTS; * ciclul de master cuprinznd patru semestre (semestrele VII-X) si nsumnd 120 ECTS; * ciclul doctoral cuprinznd sase semestre (semestrele XI-XVI) si nsumnd 180 ECTS. Articolul 8 a) n Facultatea de Stiinte Politice, ciclul de licenta este organizat pe trei sectii comportnd examene de admitere diferite: * sectia cu predare n limba franceza (SPF); * sectia cu predare n limba romna (SPR); * sectia cu predare n limba engleza (SPE). b) Transferul de la o sectie la alta se poate face numai dupa primul an de studiu, cu aprobarea Consiliului Facultatii si n conditiile stabilite de acesta pentru fiecare caz n parte. Capitolul V Evaluarea si promovarea studentilor Articolul 9 a) Evaluarea pregatirii profesionale a studentului se face pe ntreg parcursul studiilor, n cadrul seminarelor, al lucrarilor practice, al verificarilor si al altor forme prevazute n planurile de nvatamnt si n fisa fiecarei discipline, precum si prin examene ce se sustin n sesiunile stabilite n conformitate cu structura anului universitar. Studentul va sustine examenele n sesiunea de examene de la sfrsitul fiecarui semestru. b) Studentul care nu promoveaza examenul, care nu se prezinta n sesiunea de examene sau care doreste sa-si mareasca nota are la dispozitie o sesiune anuala de restante si mariri organizata ntre 1 si 10 septembrie. Pentru anul III al ciclului de licenta si anul II al ciclului de master, sesiunea de restante se organizeaza n luna iunie, imediat dupa sesiunea regulata. c) Studentul dispune de doua posibilitati de a sustine examenul pe care nu l-a promovat sau la care nu s-a prezentat. d) La fiecare disciplina, studentul se poate prezenta la examene de cel mult 2 ori gratuit. n cazul n care studentul nu obtine note de promovare dupa cea de-a doua prezentare poate solicita o singura reexaminare suplimentara cu taxa n conditiile art. 58 din Legea nvatamntului. Articolul 10 Pentru fiecare disciplina prevazuta n planul de nvatamnt, care se ncheie cu nota obtinuta la examen, verificare, proiect, practica, etc. se atribuie un numar de credite care oglindeste timpul consemnat pentru pregatire si volumul muncii individuale depuse de student. Articolul 11 Studentul care opteaza pentru profesiunea didactica este obligat, conform Legii nvatamntului, sa participe si sa finalizeze activitatile (cursuri, seminarii, practica pedagogica) Departamentului pentru pregatirea personalului didactic. Promovarea tuturor examenelor (verificarilor prevazute n planul de nvatamnt al Departamentului pentru pregatirea personalului didactic este atestata de obtinerea unui certificat care dovedeste pregatirea pedagogica, n vederea ocuparii unui post didactic. Articolul 12 a) Volumul si nivelul cunostintelor cerute la examene sunt stabilite prin programele de studiu ale disciplinelor respective si sunt detaliate n fisa disciplinei. b) Ziua (cu indicarea orei si a modalitatii: oral/scris) sustinerii examenelor se stabileste de catre cadrul didactic titular de disciplina si se afiseaza electronic. c) Examenele de restanta sau marire din sesiunea de toamna se sustin n fata cadrului didactic care a predat disciplina respectiva, asistat de un alt coleg de specialitate. Articolul 13 a) Notarea raspunsurilor studentului la examene se face cu note de la 10 la l, exprimate n numere ntregi, nota minima de promovare fiind 5. b) La disciplina la care se sustin mai multe probe (scris, oral, lucrari de semestru etc.) examinatorul va stabili o singura nota (cifra ntreaga) prin aprecierea tuturor rezultatelor obtinute de student. Articolul 14 a) Studentul care nu a obtinut creditele alocate disciplinei potrivit exigentelor din fisa disciplinei nu se poate prezenta la examen. n catalogul de examen se noteaza fara credite. b) Studentul care nu si-a platit taxele de studiu, acolo unde este cazul, nu se poate prezenta la examen. n catalogul de examen se noteaza absent pentru sesiunea respectiva. c) Pentru studentul care nu se prezinta la examenele planificate n sesiunea respectiva se trece absent" n catalogul de examen. Articolul 15 Cataloagele completate la toate rubricile si semnate de catre examinator vor fi depuse obligatoriu la secretariat, cu cel mai trziu trei zile de la data sustinerii examenului. Articolul 16 a) Pna la data de 1 mai, decanatul va face cunoscuta prin afisare lista disciplinelor optionale oferite n anul universitar urmator pentru fiecare an de studiu. Studentul este obligat sa-si aleaga disciplinele optionale pna la data de 1 iunie. b) Studentul poate sa-si aleaga maximum 2 discipline optionale pe semestru de la alta sectie dect la cea n care este nmatriculat. c) n primele doua saptamni ale fiecarui semestru, studentul poate renunta la maximum doua din cursurile optionale alese, optnd pentru alte doua discipline optionale. Acestea trebuie sa fie luate de la sectiile care au propus disciplinele la care s-a renuntat. d) Optiunea pentru limba straina nu poate fi schimbata pe ntreaga perioada prevazuta n planul de nvatamnt, daca solicitarea nu s-a facut n perioada primului semestru de studii. Articolul 17 a) Practica de specialitate este obligatorie. Verificarea cunostintelor dobndite de student n activitatea practica se face de catre ndrumatorul de practica. b) Practica pedagogica se va desfasura conform planurilor de nvatamnt si metodologiei elaborate de Departamentul de pregatire a personalului didactic. Articolul 18 a) Promovarea examenului se face numai n conditiile acordarii pachetului de credite de catre titularul disciplinei, prevazute pentru disciplina respectiva. Pachetul (numarul) de credite alocat unei discipline nu este divizibil. b) Creditele sunt transferabile de la o unitate de nvatamnt la alta, pe discipline, sau pe perioade compacte de studiu n cadrul unor mobilitati aprobate. c) Creditele se pot obtine n avans si se pot reporta n semestrele urmatoare. Obtinerea n avans sau reportarea n semestrele urmatoare se face la cererea studentului si se aproba de Biroul Consiliului facultatii. d) Creditele obtinute se recunosc pe ntreaga durata a scolaritatii si recunoasterea lor nu este afectata de modificarile de programa sau plan de nvatamnt. Articolul 19 a) Trecerea n anul al II este conditionata de obtinerea unui minim de 30 de credite. b) Trecerea n anul al III-lea este conditionata de obtinerea unui minim de 90 de credite. c) Studentul care, dupa trecerea a doua semestre, acumuleaza mai putin de 50% din creditele reprezentnd ritmul normal de studii va fi exmatriculat. Cazurile de forta majora (concedii medicale de maternitate, cazuri de mbolnaviri grave dovedite cu acte medicale) se constituie ca exceptie si se rezolva la cererea studentului prin prelungirea scolaritatii sau ntrerupere. d) Studentul care la anului al II-lea de studii are acumulate mai mult de 50% din credite dar nu ndeplineste conditia de promovare si implicit de nscriere n anul al III-lea poate solicita prelungirea cu 1-2 semestre (de gratie) cu plata examenelor restante, concomitent cu activitatile didactice, prevazute pentru al III-lea an de studii. Articolul 20 Decanul poate aproba, n baza unei cereri individuale, reexaminarea n vederea maririi notei la cel mult 3 discipline pe an si numai studentului care are promovate toate examenele prevazute n planul de nvatamnt pentru anul de studii curent. Nu se admit sustineri de examene de marirea notelor la discipline studiate n anii precedenti. Reexaminarea pentru marirea notei nu se poate repeta. Reexaminarile n vederea maririi notei vor putea fi sustinute dupa achitarea taxelor aferente stabilite de Senatul Universitatii. Nota se modifica numai n cazul n care studentul obtine o nota mai mare dect cea initiala. Articolul 21 Studentul care ncearca sa promoveze examenul prin frauda va fi exmatriculat de catre rector, la propunerea decanului facultatii. Articolul 22 Studentului care pleaca la studii, cu avizul decanului si aprobarea rectorului, la universitati din strainatate i se recunosc activitatile desfasurate si examenele sustinute, pe baza documentelor de studii emise de institutiile de nvatamnt universitar respective. Recunoasterea (echivalarea) examenelor si a anilor de studii se aproba de catre decan. Articolul 23 a) Anul de studii se considera ncheiat atunci cnd studentul a promovat toate disciplinele prevazute n planul de nvatamnt pentru anul de studii respectiv si a acumulat numarul de credite stabilit. b) Studentul care are restante poate fi nscris n anul de studii superior ca restantier urmnd sa se achite de obligatii n conditiile art. 9 din prezentul Regulament. c) Pentru studentul ultimului an de studii, situatia scolara se ncheie cu o saptamna nainte de data fixata pentru examenul de licenta sau dizertatie (dupa caz). d) Studentul care, la finalul ciclului de licenta, dupa parcurgerea numarului de semestre (ani de studii) prevazute n planul de nvatamnt pentru durata studiilor, nu si-a finalizat n totalitate obligatiile scolare si are un numar de maxim 4 restante din ultimele 3 semestre, poate solicita prelungirea scolaritatii cu 1 semestru n conditiile art.58 din Legea nvatamntului (cu taxa). e) Studentul care, la finalul ciclului de master, dupa parcurgerea numarului de semestre (ani de studii) prevazute n planul de nvatamnt pentru durata studiilor, nu si-a finalizat n totalitate obligatiile scolare si are un numar de maxim 3 restante din ultimele 2 semestre, poate solicita prelungirea scolaritatii cu 1 semestru n conditiile art.58 din Legea nvatamntului (cu taxa). Capitolul VI ntreruperi si prelungiri de studii, transferuri Articolul 24 a) Consiliul facultatii poate aproba prelungirea scolaritatii gratuite cu cel mult un an universitar fata de durata legala de scolarizare n urmatoarele situatii: * cazuri medicale atestate prin certificate medicale confirmate de Spitalul studentesc; * participarea sportivilor de performanta la programe speciale de pregatire si la competitii nationale si internationale; * concedii de maternitate. Prin exceptie, studenta gravida beneficiaza, n baza cererii si a actelor doveditoare, de o perioada de ntrerupere cu o durata echivalenta cu durata concediului acordat pentru cresterea si ngrijirea copilului, stabilita de lege. b) Studentul care si-a prelungit durata studiilor va ndeplini, la reluarea acestora, eventualele obligatii scolare de diferenta rezultate n urma modificarii planurilor de nvatamnt. Articolul 25 a) La cererea motivata a studentului, decanul poate aproba, n primul semestru al anului universitar, ntreruperea studiilor pentru maximum doua semestre. b) Studentul care a ntrerupt studiile va ndeplini, la reluarea acestora, eventualele obligatii scolare de diferenta rezultate n urma modificarii planurilor de nvatamnt. c) ntreruperea studiilor se considera depasire a duratei pentru care studentul beneficiaza de gratuitate; studentul aflat n aceasta situatie plateste taxa de studii conform legilor n vigoare. d) ntreruperea studiilor poate avea loc o singura data n perioada scolaritatii. Articolul 26 a) Transferarea studentului se poate face numai n anul II si numai de la o facultate (specializare) la alta facultate (specializare) cu profil identic sau apropiat. b) Studentul poate depune cerere de transfer numai daca toate obligatiile sale scolare au fost ndeplinite (declarat promovat) n conformitate cu planul de nvatamnt si respectarea criteriilor de performanta stabilite de fiecare facultate si n limita locurilor alocate pentru seria respectiva. c) Cererile de transfer trebuie sa contina avizele de principiu ale decanului si rectorului (dupa caz) de unde pleaca studentul, iar pe verso sa existe situatia scolara a solicitantului, semnata de catre secretarul sef al facultatii. Toate aceste mentiuni trebuie stampilate si datate. d) n cazul n care numarul cererilor de transfer este mai mare dect numarul locurilor disponibile la seria respectiva, se va tine seama n primul rnd de situatia scolara a solicitantilor (ordinea de clasificare). e) decanul facultatii primeste studentul transferat dupa ce a stabilit: * recunoasterea sau echivalarea examenelor si a creditelor; * examenele de diferenta si alte obligatii. f) Studentul transferat care nu ndeplineste ntocmai programul stabilit de decan si nu reuseste pe parcursul a maximum 2 semestre sa finalizeze att examenele de diferenta, ct si promovarea disciplinelor si acumularea creditelor prevazute n planul de nvatamnt, va fi exmatriculat. g) Dispozitia de nmatriculare a studentului (n copie) se transmite unitatii de nvatamnt de unde vine studentul n vederea transmiterii actelor de studii catre facultate (diploma de bacalaureat, situatia scolara pe ani de studii, certificatul de nastere copie legalizata - si totodata mentionarea expresa daca studentul a beneficiat de bursa, categoria acesteia si anii universitari - semestre - n care a beneficiat de bursa). Capitolul VII Recompense si sanctiuni Articolul 27 Pentru performante deosebite n activitatea profesionala, stiintifica studentul poate fi recompensat prin * acordarea diplomei de merit (daca pe ntreg parcursul scolaritatii a obtinut numai note de 9 si 10, iar media de absolvire pe ani de studii si examen de licenta este de minimum 9,50); * burse speciale (de merit, de performanta) n conformitate cu reglementarile n vigoare privind atribuirea acestora; * alte forme de premiere stabilite de Consiliul facultatii din fondurile proprii n regim de autofinantare n conformitate cu reglementarile legale.Articolul 28 a) Nerespectarea de catre student a ndatoririlor ce decurg din prezentul Regulament, precum si a prevederilor cuprinse n Carta universitara atrage dupa sine aplicarea urmatoarelor sanctiuni: * ridicarea bursei pe o perioada determinata; * suspendarea dreptului de a locui n camin; * avertisment; * exmatriculare.b) Primele trei sanctiuni se aplica de catre Consiliul facultatii, iar ultima de catre rector, la propunerea Consiliului facultatii. c) Sanctiunile se aplica n functie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de conditiile n care au fost savrsite. Ele pot fi contestate la organul imediat superior n termen de 30 de zile. d) Exmatricularea din motive profesionale nu poate fi contestata. Capitolul VIII Finalizarea studiilor Articolul 29 a) Studiile ciclului de licenta se ncheie cu examen de licenta organizat pe baza Legii nvatamntului, a criteriilor stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii si a metodologiei Senatului Universitatii din Bucuresti. Absolventii primesc diploma de licenta, media minima de promovare fiind 6 (sase). b) Absolventul ciclului de licenta care nu a promovat examenul de licenta poate primi, la cerere, certificat de studii si foaia matricola. c) Absolventul Departamentului de pregatire a personalului didactic primeste un certificat de absolvire odata cu diploma. d) Comisiile pentru examenele de licenta sunt propuse de catedre si aprobate de Consiliul facultatii. Ele pot ramne aceleasi si pentru sesiunea de iarna (lunile ianuarie - februarie) a anului universitar urmator. Tematica ramne neschimbata. Articolul 30 a) Studiile ciclului de master se ncheie cu sustinerea dizertatiei de master. Absolventii primesc diploma de master, media minima de promovare fiind 7 (sapte). b) Absolventul ciclului de master care nu a sustinut dizertatia de master poate primi, la cerere, certificat de studii si foaia matricola. c) Comisiile pentru sustinerea dizertatiei de master sunt propuse de catedre si aprobate de Consiliul facultatii. Ele pot ramne aceleasi si pentru sesiunea de iarna (lunile ianuarie - februarie) a anului universitar urmator. Capitolul IX Dispozitii finale si tranzitorii Articolul 31 a) Prezentul Regulament a fost adoptat n sedinta Consiliului Facultatii de Stiinte Politice din 5 octombrie 2005 si intra n vigoare ncepnd cu anul universitar 2005/2006. b) Regulamentul este valabil pentru toti studentii Facultatii, cu exceptia celor nscrisi n ciclul de studii doctorale, carora li se aplica Regulamentul special adoptat de Consiliul Facultatii n sedinta sa din 15 septembrie 2005. c) Studentilor care urmeaza ciclul de studii de licenta cu durata de 4 ani (opt semestre) li se aplica art. 19 cu urmatoarea completare: trecerea n anul al IV-lea este conditionata de obtinerea unui minim de 150 de credite.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste-ne pe Facebook

Adauga comentariul tau
Promoveaza-ti oferta aici!
 
 

Studentie.ro iti recomanda

Taxe fictive la cazare la Iasi Taxe fictive la cazare la Iasi