Regulament privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor care apartin Universitatii Politehnica din Bucuresti

Regulament privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor care apartin Universitatii Politehnica din Bucuresti 2 3
2 stele

17513 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Regulament privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor care apartin Universitatii Politehnica din Bucuresti

Capitolul 1 DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Caminele si cantinele sunt unitati ale Universitatii Politehnica din Bucuresti, care functioneaza pe intreaga durata a anului universitar.


Art. 2. Activitatea in camine, cantine si intreg complexul studentesc (Regie si Leu) este coordonata de conducerea U.P.B. prin prorectorul cu probleme privind activitatile studentesti.
Prorectorul isi exercita atributiile prin:
- Consiliul pentru Activitati Studentesti (C.A.S.), format din prodecanii cu probleme sociale din cele 14 unitati (12 facultati si 2 colegii ) ale U.P.B. si reprezentanti ai studentilor.
- Compartimentul economico-social-administrativ pentru Camine-Cantine, prin directorul Camine-Cantine.
In fiecare camin functioneaza:
- un Comitet de Camin; structura acestuia este stabilita de Decanat si aprobata de Rectorat.
Obligatiile care revin acestui comitet sunt prezentate in paragraful 2.4 si se exercita pe baza unei conventii incheiata anual cu Rectoratul.
In cadrul Complexului Studentesc functioneaza un Comitet de Complex compus din presedintii de camin (un comitet pentru Complex Regie si un comitet pentru Complex Leu).

Art. 3. Decanatele stabilesc si repartizeaza prin comisia de cazare studentii facultatii respective care au dreptul sa locuiasca in caminul (sau caminele) alocat fiecarei facultati.

Art. 4. Compartimentul economico-social-administrativ pentru Camine-Cantine asigura intretinerea, dotarea gestionarea si aprovizionarea caminelor si cantinelor.
El asigura o functionare normala a unitatilor:
- Complex Regie: Camine P1…P27 (exceptie P20 care apartine Facultatii de Medicina)
Cantina R3
- Complex Leu: Camine A, C
Cantina Leu
Problema inchirierii sau prelungirii unor contracte privind spatiile din Complex are doua aspecte:
- daca spatiul este in camin, sau in jurul caminului este necesara consultarea Comitetului de Camin, Decanatului si aprobarea Rectoratului
- daca spatiul este intre camine, pe alei, in alte cladiri din Complex, este necesara consultarea Comitetului de Complex si aprobarea Rectoratului.
Cele doua aspecte de mai sus, se analizaza si rezolva in Biroul de Senat.
Toate activitatile desfasurate in Complexul Studentesc trebuie sa fie in conformitate cu HG 128/1994. Aceste activitati trebuie sa se desfasoare astfel incat sa se asigure conditiile de studiu si de odihna si sa respecte programul stabilit in contractul cu U.P.B. (pana la ora 24 in toate zilele saptamanii).


Cap. 2 ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CAMINELE U.P.B.


2.1. CAZAREA STUDENTILOR IN CAMINE

Art. 5. In camine pot fi cazate urmatoarele persoane care apartin de U.P.B.:
a.) Studentii romani de la invatamantul de stat cursuri de zi, anii I-VI, fara taxa, din provincie
b.) Familiile studentesti formate cu studenti de la punctul a.)
c.) Studenti romani de la studii aprofundate (an VI), master, doctoranzi cu frecventa, cu domiciliul in provincie
d.) Cadre didactice tinere
e.) Cetateni straini bursieri ai Statului Roman, cetateni straini sositi la studii in tara noastra, pe cont propriu
f.) Alte persoane (cazuri deosebite)
In cazuri deosebite bine argumentate (grade de rudenie etc.) se pot face schimburi intre studentii diferitelor facultati, cu aprobarea comisiei de cazare decanale, pe baza de acte doveditoare. Aprobarea pentru cazare si repartizarea in camine pentru studentii institutiilor de stat cu care UPB are conventie in acest sens, doctoranzii cu frecventa, cadrele didactice, studentii casatoriti (dintre care cel putin unul din UPB) si doctoranzii straini de etnie romana bursieri ai statului roman, alte persoane (cazuri deosebite) se da numai de catre conducerea UPB prin prorectorul cu probleme studentesti. Pentru studentii straini de etnie romana, alti studenti straini bursieri ai statului roman, politehnisti, aprobarea se da de comisia de cazare.

Art. 6. Cazarea studentilor in caminele UPB se desfasoara in conformitate cu Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 4479/1997, precizarile M.E.N. privind organizarea activitatilor in caminele studentesti si cu hotararea Biroului Senatului U.P.B.
Cazarea studentilor in caminele U.P.B. este organizata si coordonata de catre Comisiile de cazare instituite la nivelul UPB, ale fiecarei facultati si colegiu din UPB.
Consiliul pentru Activitati Studentesti - CAS din UPB organizeaza si coordoneaza cazarea studentilor in caminele UPB in colaborare cu administratia Complexului Regie.
La nivelul fiecarei facultati se va institui o Comisie de cazare formata din:
- Decanul facultatii
- Prodecanul responsabil cu probleme sociale
- Reprezentantul, student, al Consiliului Profesoral al facultatii
- Presedintii caminelor arondate facultatii.
Comisia poate fi completata, in functie de necesitati, si cu alte persoane (cadre didactice, personal TESA din facultate, studenti).
Atributiile membrilor comisiei de cazare sunt urmatoarele:
- Decanul facultatii rezolva toate problemele litigioase care apar in activitatea de cazare;
- Prodecanul aproba cererile de cazare si coordoneaza activitatea de cazare a studentilor in camine;
- Reprezentantii studentilor participa la repartizarea colegilor in camine.
Cazarea studentilor in camine va fi asigurata de catre administratia caminelor UPB, pe baza repartitiei facute de Comisia Decanala.

Art. 7. Numarul de locuri in camine ce se atribuie fiecarei facultati este proportional cu numarul de studenti provinciali din facultate. In repartizarea locurilor in camine pe facultati se vor respecta criteriile continuitatii si compactitatii. Criteriul continuitatii este obligatoriu, astfel incat fiecare student va fi cazat in aceeasi camera si camin atata timp cat este student UPB.

Art. 8. Cazarea se face, in limita locurilor disponibile, in urmatoarea ordine de prioritate:
- studenti romani orfani si cei proveniti din casele de copii sau plasament familial;
- studenti cu rezultate profesionale bune;
- studenti carora li se aplica prevederile art. 8 din Legea nr. 42/1990;
- studenti si doctoranzi straini de etnie romana bursieri ai statului roman;
- studenti si doctoranzi, cetateni straini, bursieri ai statului roman, in conformitate cu prioritatile reglementate de legislatia in vigoare si cu asigurarea continuitatii in camerele ocupate in anul precedent.
Dupa data de 1 Octombrie, cu aprobarea Rectoratului, se pot caza, in limita locurilor disponibile, si studentii inscrisi la cursurile cu plata in UPB sau care urmeaza a doua facultate sau specializare, studenti din alte universitati, studenti de la cursurile serale.

Art. 9. Procedura de repartizare si cazare va fi:
- La sfarsitul anului universitar, fiecare student din anii I - IV va completa o cerere de precazare care se depune la comisia de cazare, in caz contrar va fi cazat in limita locurilor ramase libere dupa efectuarea cazarilor.
- La plecarea din camin, studentul va preda administratorului de camin, camera cu inventarul complet si acesta va viza cererea de precazare, certificand astfel, ca studentul respectiv nu mai are nici un fel de obligatii fata de camin.
Studentii care din diferite motive nu au locuit in camin in anul universitar precedent, vor completa si vor viza cererea de precazare la Serviciul Social din Complex Regie.
Cererea de precazare se va depune personal la comisia de cazare decanala.
Daca studentul indeplineste conditiile de a i se aproba cazarea in anul universitar urmator, va fi repartizat in camin si in camera in momentul depunerii cererii la comisia de cazare decanala.
Criteriile de repartizare in camine sunt cele prevazute in Art. 8 si in plus:
- Continuitatea in camera
- Sanctiuni primite in anii anteriori pentru abateri in camin
Daca studentul nu indeplineste conditiile de a i se aproba cererea de precazare, aceasta va fi reanalizata dupa sesiunea de restante din toamna.
Pentru studentii admisi in anul I si VI se va rezerva un numar de locuri in camin proportional cu cifra de scolarizare si vor fi repartizati si cazati la inceputul anului universitar.

Art. 10. La inceputul anului universitar comisia de cazare cunoscand numarul de locuri (X, vezi art.7) il compara cu cel necesar (Y), format din urmatoarele persoane din provincie:
Studentii din anul I, II, III, IV (cei care au depus cereri de precazare, art.9)
Candidatii admisi in sesiunea de admitere din vara
Candidatii admisi la studii aprofundate (an VI) in sesiunea din septembrie
Doctoranzi, studenti straini, tinere cadre didactice.
Daca X

Art. 11. Cazarea studentilor se va efectua cu cel mult 5 zile inainte de inceperea anului universitar, la o data ce va fi stabilita de C.A.S.

Art. 12. Cererile de cazare completate de persoanele de la art.5, sunt analizate de comisia de cazare care repartizeaza un loc in camin persoanei respective; ulterior cererea este aprobata sau nu de catre prodecanul cu probleme sociale.
Cererea aprobata impreuna cu chitanta de achitare a sumelor necesare cazarii, contractul de inchiriere si buletinul de identitate sunt prezentate de fiecare persoana administratorului de camin.

Art. 13. La camin persoana (studentul) isi ia locul in camera respectiva pe baza unui contract de inchiriere si a unui proces verbal de predare-primire semnat de student si administrator, primind de la acesta cazarmament, masa, scaune, etc.

Art. 14. Contestatiile privind operatiunile de repartizare si cazare se vor depune in ordine ierarhica la decanul facultatii, prorectorul cu probleme studentesti, rector. Schimbarea repartitiei se va efectua numai cu aprobarea comisiei de cazare a facultatii. In cazul eliberarii unui loc in camin, pe parcursul anului universitar, repartizarea acestui loc pentru un alt student se va efectua de catre comisia de cazare decanala cu aprobarea Rectoratului; ulterior se obtine viza de la Serviciul social.
In cel mult o luna de la finalizarea cazarii, organigrama de cazare in camin se va afisa la avizierul caminului si va fi actualizata lunar de Presedintele de camin.
Conform H.G. nr. 407/1997 tariful de cazare in caminele studentesti se stabileste de catre senatul U.P.B. in functie de cheltuielile lunare pe loc de cazare, gradul de confort al caminului si subventia acordata de la bugetul de stat. Acest tarif poate fi modificat prin hotarare de Senat.
Se interzice cazarea in caminele U.P.B. a persoanelor ce nu sunt mentionate la art.5.
Studentii care instraineaza sau vand locul de cazare sau folosesc actele personale pentru a caza alte persoane, pierd dreptul de cazare si vor fi sanctionati conform art. 28 din prezentul regulament.
Pentru parasirea caminului dupa 1,2 luni de cazare fara motive intemeiate se pierde dreptul de a mai locui in camin.
Angajatii U.P.B. implicati sau cu raspundere in actiunea de cazare, care favorizeaza cazarile fictive sau cazarile persoanelor neindreptatite, vor fi trasi la raspundere contraventionala, civila sau penala dupa caz.

Art. 15. Studentii care au datorii fata de institutia de invatamant (tarife de cazare, imputatii) din anul de studii anterior, nu vor primi aprobare pentru cazare, decat dupa ce fac dovada achitarii acestora si vor fi cazati in limita locurilor ramase libere.
Deasemenea, studentii care au datorii la regia de camin nu vor putea participa la sesiunile de examene pana in momentul achitarii acestora.
Decanatele facultatilor vor interzice accesul acestora in examene, pe baza listelor de restantieri transmise de catre Serviciul Social-Administrativ.

Art. 16. Datorita unor factori economici taxele de cazare se pot modifica anual si in plus:
Cazarea studentilor restantieri pe perioada restantelor, se va face numai in caminele si cu taxele prevazute prin Hotarare de Birou de Senat
Cazarea cadrelor didactice tinere din UPB se va face prin Hotarare de Birou de Senat
Cazarea studentilor din afara UPB se va face prin Hotarare de Birou de Senat, cazarea avand loc dupa 1 octombrie.

Art. 17. Accesul studentilor in camin se va face pe baza unei legitimatii de camin, vizata in mod corespunzator; accesul persoanelor straine de camin se va face pe baza unui act de identitate care va fi inscris intr-un registru special aflat la portarul caminului.

Art. 18. Pentru studentii cazati in camine se va stabili un tarif de cazare diferentiat; tariful de cazare este compus din chirie, cheltuieli cu energia electrica, apa rece, apa calda, incalzire, etc. Tariful de cazare este diferentiat astfel:
- tariful de cazare pentru un student (care nu ia masa la cantina) = X
- tariful de cazare pentru un student (care ia o masa) = Y
- tariful de cazare pentru un student (care ia doua mese) = Z
Pentru a descuraja gatitul in camere se prevede:
X>Y>Z
Biroul Senatului poate aproba tarife diferentiate pentru cazuri speciale (studenti cu situatie materiala dificila, orfani, asistati de case de copii, studenti cu parinti din UPB sau MEN).


2.2. ADMINISTRAREA CAMINULUI, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUIArt. 19. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI CAMINULUI STUDENTESC
Administratorul caminului studentesc este angajat al U.P.B., subordonat serviciului social administrativ din cadrul compartimentului economico - social Camine-Cantine, si in principal are urmatoarele atributiuni:
a.) Atributii generale
1. Respectarea ordinii si disciplinei la locul de munca, indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu ce-i revin potrivit legii, contractului de munca, precum si dispozitiilor conducatorilor ierarhici;
2. Respectarea programului de lucru stabilit de Conducerea Complexului si folosirea integrala a timpului de munca in scopul asigurarii unei functionari optime a caminului pe care il administreaza;
3. Manifestarea unei comportari corecte si responsabile fata de locatarii studenti ai caminului studentesc;
4. In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare gestioneaza si raspunde de bunurile din dotarea caminului pe care il administreaza;
5. Colaboreaza in intreaga activitate cu presedintele si vicepresedintele caminului;
6. Coordoneaza activitatea personalului caminului din subordinea sa;
b.) Atributiile privind gestionarea bunurilor
Sunt considerate bunuri, in sensul, legii, bunurile materiale, mijloacele banesti sau orice alte valori.
1. Gestioneaza si raspunde in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare de bunurile din dotarea caminului pe care il administreaza;
2. La primirea bunurilor are obligatia sa controleze daca acestea corespund datelor inscrise in actele insotitoare, sa identifice viciile aparente si sa semneze de primirea bunurilor;
3. Eliberarea bunurilor se face in cantitatea, calitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare. Se interzice eliberarea de bunuri pe baza de dispozitie verbala sau provizorie;
4. Tine la zi evidenta bunurilor si are obligatia sa completeze actele cu privire la operatiile din gestiunea sa si sa inregistreze in evidenta tehnico - operativa a locului de depozitare, operatiile de primire si cele de eliberare a bunurilor;
5. Verifica modul in care locatarul foloseste si intretine suprafata locativa inchiriata, inventarul dat spre folosinta si spatiile comune ale caminului;
6. Recupereaza imediat de la data constatarii lipsurilor si deteriorarilor produse, bunurilor din camera si din incaperile de folosinta in comun ale caminului prin incasarea contravalorii lor si a manoperei de instalare.
In acest sens se va incheia un proces verbal de constatare in care se va mentiona cantitatea, valoarea pagubei produse si autorii care vor suporta contravaloarea pagubei si a manoperei de instalare.
Daca autorul faptei nu poate fi depistat, administratorul va proceda la recuperarea pagubei de la locatarii camerei sau grupul de locatari care folosesc in comun spatiul in care s-a produs paguba.
In cazul in care cei vinovati nu au inlocuit bunul degradat prin cumparare si montare administratorul va sesiza imediat in scris Conducerea Complexului pentru a stabili masuri de recuperare a pagubei produse.
7. Administratorul verifica lunar plata tarifului de cazare stabilit;
8. Informeaza in scris pana la sfarsitul primei decade Serviciul Social-Administrativ asupra situatiei privind studentii care nu au achitat tariful de cazare stabilit in vederea luarii de masuri.
c.) Atributii in probleme de administrare
1. Asigura permanent efectuarea curateniei in spatiile de folosinta comuna ale caminului (holuri, oficii, sali de lectura, scari, grupuri sanitare comune, ghene de gunoi) si in zonele exterioare aferente caminului cat si evacuarea zilnica a reziduurilor menajere;
2. Tine evidenta zilnica privind ridicarea reziduurilor menajere si confirma prestarea serviciului de catre societatea prestatoare. Lunar comunica serviciului administrativ situatia privind prestarea serviciilor respective;
3. Supravegheaza, controleaza si raspunde de executarea lucrarilor de intretinere, reparatii si interventii pe care le executa meseriasii serviciului tehnic la cererea sa sau a studentilor din camin sesizand eventualele nereguli ce pot aparea in aceasta activitate;
4. Tine un registru de evidenta in care studentii sesizeaza defectiunile ce apar in exploatarea instalatiilor si urmareste remedierea lor operativa de catre meseriasii serviciului tehnic;
5. Aduce la indeplinire recomandarile din autorizatia sanitara de functionare a caminului,
6. Stabileste masuri pentru respectarea normelor igienico-sanitare si a normelor de paza contra incendiilor si raspunde de aplicarea lor;
7. Asigura de doua ori pe luna schimbarea lenjeriei de pat din camera, data in folosinta locatarului;
8. Solicita cand este cazul igienizarea partiala sau totala a caminului, sesizand aparitia unor eventuale nereguli;
9. Solicita si se preocupa de dotarea caminului cu obiecte de inventar, de inlocuirea celor uzate prin folosinta sau deteriorate;
10. Solicita asigurarea cu materiale de intretinere, curatenie si dezinsectie, necesare functionarii caminului, pe care le distribuie in mod rational personalului care efctueaza aceasta operatiune, verificand folosirea lor in acest scop. Se va consemna primirea si folosirea lor intr-un registru de evidenta;
11. Pentru personalul din subordine stabileste sarcini concrete in raport cu specificul postului pe care il ocupa, repartizeaza spatiile de curatenie si verifica personalul de ingrijire asupra modului in care efctueaza curatenia;
12. Supravegheaza, verifica si raspunde de prezenta la serviciu si de folosirea integrala a timpului de munca de catre personalul caminului din subordinea sa;
13. Pentru incalcarea obligatiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare de catre personalul din subordine, propune sefului de serviciu sanctionarea celor vinovati;
14. Efectueaza instructajul personalului din subordine asupra prevederilor normelor de protectie a muncii, masurilor de prevenire a accidentelor de munca si intocmeste fisele individuale de instructaj;
15. Impreuna cu seful compartimentului Paza asigura paza la intrarea in camin, sesizand in scris orice nereguli care apar in efectuarea serviciului de catre personalul de paza a caminului.
d.) Atributii privind cazarea studentilor in anul de invatamant universitar
1. La inceputul anului universitar, in perioada de cazare a studentilor in camine, stabilita de CAS, cazeaza studenti care au primit aprobarea si efectueaza urmatoarele operatiuni:
- solicita si retine dispozitia de cazare in camin emisa de cei imputerniciti;
- solicita si retine chitanta (imprimat cu regim special) de plata a tarifului de cazare stabilit, chitanta ce atesta plata cazarii pe prima luna a anului universitar;
- pentru identificare solicita buletinul de identitate pe care il retine pentru efectuarea vizei de flotant;
- solicita si retine formularul tipizat pentru viza de flotant completat de student. Formularele se asigura de administrator.
- completeaza contractul de inchiriere cu toate datele cerute de formular. Dupa semnare un exemplar se da studentului cazat;
- completeaza procesul verbal de predare-primire (in 2 ex.) a inventarului bunurilor ce se dau in folosinta individuala si folosinta in comun. Dupa semnare un exemplar se da studentului cazat. Toate bunurile primite in folosinta vor fi evaluate pentru a se putea recupera valoarea lor in cazul degradarii produse de studenti;
- completeaza legitimatia de camin cu datele respective, inscrie numarul chitantei de plata a tarifului de cazare, dupa care o inmaneaza studentului cazat.
2. In baza documentelor preluate administratorul are obligatia sa intocmeasca registrul de evidenta a studentilor cazati cu toate datele necesare, organigrama caminului si dupa efectuarea vizei de flotant sa inscrie in cartea de imobil studentii cazati, urmand a restitui buletinul de identitate. Registrul de evidenta a studentilor cazati se tine la administratie si se pune la dispozitia organelor de control la cerere, iar organigrama se va inregistra la serviciul social;
3. Se considera un student cazat in camin numai cu respectarea precizarilor de mai sus;
4. In cazul pierderii legitimatiei de camin se va emite o alta legitimatie, cu precizarea duplicat, in baza chitantei de publicare prin care se atesta ca studentul a achitat anuntul la un cotidian de circulatie generala la rubrica pierderi;
5. Documentele privind cazarea studentilor in camin se vor pastra la administratie pe o perioada de 10 ani;
6. Are obligatia la plecarea sau cazarea in camin a studentului sa mentioneze in registrul de evidenta data (plecarii sau cazarii) si sa intocmeasca documentele respective;
7. Tine evidenta locurilor neocupate si le comunica la serviciul social si la decanatul facultatii in momentul aparitiei lor. Netransmiterea locurilor libere aparute va conduce la faptul ca administratorul va suporta plata tarifului integral de cazare stabilit;
8. Are obligatia sa controleze si sa depisteze cazurile de cazari fictive, nelegale sau incorecte si va propune CAS masuri operative impotriva celor vinovati;
9. La sfarsitul anului de invatamant universitar, in 48 de ore de la terminarea activitatii scolare, administratorul si comitetul de camin au obligatia sa:
- preia de la fiecare student locatar inventarul bunurilor date in folosinta individuala sau folosinta in comun in stare de functionare fara degradari, descompletari, lipsuri, etc.


2.3. ALEGEREA PRESEDINTELUI SI VICEPRESEDINTELUI DE CAMIN


Art. 20. Alegerea presedintelui, a vicepresedintelui de camin si validarea lor are loc astfel:
1. Desfasurarea alegerilor
Alegerile sunt organizate de catre Comisia de vot constituita la nivelul fiecarui camin in luna mai a fiecarui an. In aceasta perioada se aleg presedintele si eventual vicepresedintele de camin (in caminele unde exista studenti de la doua facultati) si se numesc sefii de paliere. Mandatul acestora este valabil pe perioada dintre doua alegeri. Presedintele (si vicepresedintele), impreuna cu sefii de paliere vor forma noul Comitet de Camin. Sefii de paliere vor fi numiti de presedintele de camin sub supravegherea prodecanului.
Buletinele de vot vor fi stampilate de catre Comisia de vot utilizandu-se stampila Organizatiei studentesti din facultate, iar in caz ca aceasta nu exista se foloseste stampila administratiei caminului respectiv.
Fiecare student UPB care locuieste in camin isi va exercita dreptul la vot in ziua hotarata de decanat, intre orele 17-22, in fata Comisiei de vot, care se va afla in holul de intrare al caminului. Pentru a vota fiecare student trebuie sa prezinte carnetul (legitimatia de student), buletinul de identitate cu viza de flotant la zi si legitimatia de camin, dupa care va primi un buletin de vot cu candidatii la functia de presedinte de camin.
In cazul in care intr-un camin sunt cazati studenti de la doua facultati pentru functia de presedinte de camin va candida un student de la facultatea care are majoritate din numarul total de studenti din camin, iar studentii de la cealalta facultate vor alege vicepresedintele de camin. Studentii de la facultatea minoritara vor primi doua buletine de vot, unul cu candidatii la functia de presedinte de camin si unul cu candidatii la functia de vicepresedinte.
Votul este secret. Buletinele de vot se introduc intr-o urna sigilata. Alegerile vor fi supravegheate de catre prodecanul cu probleme sociale.
2. Conditii pentru candidati:
Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Sa locuiasca in camin , sa aiba avizul BCF;
Sa fie studenti ai UPB, in anii II-IV;
Sa nu detina spatii inchiriate in Complexul Regie si Complexul Leu.
Inscrierea candidatilor se face printr-o cerere depusa la Comisia de Vot inainte cu doua zile pana la data alegerilor.
3. Comisia de vot
Comisia de vot este alcatuita din 3 - 5 membrii, astfel:
Un student membru al Consiliului facultatii;
Un student desemnat de catre Organizatia studenteasca;
Un student din fostul comitet de camin;
In cazul in care in camin sunt cazati si studenti de la alte facultati din UPB in Comisia de Vot vor mai face parte si reprezentanti ai acestei facultati (un student din Consiliul facultatii si unul desemnat de catre Organizatia studenteasca).
4. Validarea alegerilor
Alegerile sunt valabile daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
Urna a fost desigilata la ora 22;
Au votat cel putin 50% din numarul total de studenti cazati in camin;
Unul din candidati a obtinut cel putin jumatate din numarul de voturi exprimate;
Dupa numarare s-a intocmit procesul verbal semnat de catre toti membrii comisiei;
Daca contestatiile depuse au fost neintemeiate.
Contestatiile se depun la Comisia de vot in termen de 48 de ore de la anuntarea rezultatului si se vor rezolva in termen de 24 de ore. Daca pana la ora 22 nu au votat cel putin jumatate din numarul total de studenti din camin se va prelungi durata alegerilor pana la indeplinirea acestei conditii, dar nu mai tarziu de ora 24. Daca nici pana la aceasta ora nu au votat 50% se vor organiza din nou alegeri la o data ulterioara, data la care nu se mai tine cont de aceasta conditie pentru validare.
Daca nici unul dintre candidati nu a obtinut cel putin jumatate din numarul total de voturi atunci se va organiza turul doi de scrutin la care vor participa primii doi candidati (in ordinea voturilor obtinute) la o data ulterioara.
Neindeplinirea tuturor prevederilor acestui regulament duce la anularea alegerilor.


2.4. CONDUCEREA, CONTROLUL SI SUPRAVEGHEREA ACTIVITATII IN CAMIN


Art. 21. Conform art.19 administratorul gestioneaza bunurile din camin, raspunde de executarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de salariatii serviciului tehnic, raspunde de activitatea personalului din subordinea sa.
Administratorul este subordonat sefilor ierarhici din compartimentul economic-social -administrativ al complexului studentesc, dar raspunde si in fata decanatului in legatura cu:
Persoanele cazate in camin si ocuparea spatiilor din camin inclusiv holuri, oficii, etc.
Utilizarea altor spatii: terase, magazii, boxe;
Ordinea, curatenia in camin;
Rezolvarea problemelor ridicate de studenti: defectiuni tehnice, electrice, etc.
Comitetul de camin ales prin vot, conduce si controleaza activitatea in camin, colaboreaza strans cu prodecanul facultatii si cu administratorul caminului.
Comitetul de camin are obligatia sa sesizeze decanatul in legatura cu orice modificare privind organigrama caminului si destinatia unor spatii din camin.
Comitetul de camin preia cu proces verbal caminul, solidar cu administratorul, mentionand starea tehnica si functionala in care se afla caminul inaintea inceperii cazarii.
Comitetul de camin sau complex ii reprezinta pe studentii care locuiesc in camin, respectiv pe studentii care servesc masa la cantina, in relatiile cu organele de conducere ale complexului studentesc.
Comitetul de camin va asigura ordinea si disciplina in camin, va analiza abaterile studentilor de la normele de conduita solicitand sanctionarea lor.
Comitetul de camin impreuna cu administratorul urmareste respectarea normelor igienico-sanitare privind serviciile efectuate de catre personalul angajat.
Incheierea sau prelungirea unor contracte de inchiriere a unor spatii din camin sau din preajma lor se va face cu consultarea comitetului de camin, a decanatului si aprobarea rectoratului.
Recompensarea Comitetului de Camin se va efectua pe baza unei conventii incheiata anual cu Rectoratul, in baza unor hotarari ale Senatului UPB sau a unor decizii ale Biroului Senatului UPB.


2.5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE STUDENTILOR CAZATI IN CAMIN


Art. 22. Studentii cazati in camin au urmatoarele drepturi:
a.) Sa foloseasca baza materiala existenta in caminul respectiv, sali de lectura, spatii pentru activitati culturale, sportive, oficii, biblioteci, cabinet medical;

 

Daca ti-a placut acest articol, urmareste-ne pe Facebook

Citeste mai mult despre: CAZARE CAMINE  cazare in camin 
Adauga comentariul tau
Promoveaza-ti oferta aici!