CURS DREPT CIVIL: PREZENTARE GENERALA

Incarcat la data: 13 Ianuarie 2009

Autor: cornel sandulescu

Pret: 80 credite

Sinteze Drept civil - Partea generala Capitolul I - Definitia, rolul , principiile si delimitarea dreptului civil 1. Definitia si obiectul dreptului civil. - Definitie : Dreptul civil este acea ramura a dreptului privat care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoanele fizice si persoanele juridice situate pe pozitie de egalitate juridica. - Obiectul dreptului civil : raporturi patrimoniale si raporturi nepatrimoniale ce se stabilesc intre persoane fizice si persoane juridice. Raporturile patrimoniale: Sunt acele raporturi sociale care au un continut economic. Dreptul civil reglementand raporturile reale si raporturile obligationale. - Raporturile reale au in continutul lor drepturi reale, care se compun din dreptul de proprietate - inscris ca atare in Constitutia Romaniei - si din celelalte drepturi reale principale. care sunt dezmembramintele dreptului de proprietate si drepturile reale accesorii. - Raporturile obligationale au in continutul lor dreptul de creanta - drept subiectiv in virtutea caruia subiectul activ (creditor) poate cere subiectului pasiv (debitor) sa dea, sa faca, sa nu faca ceva indiferent daca dreptul isi are originea intr-un act sau intr-un fapt juridic. Raporturile nepatrimoniale: Sunt acele raporturi sociale care nu au continut economic. Ele cuprind: - raporturi care privesc existenta si integritatea subiectelor de drept civil, - raporturi de identificare, - raporturi izvorate din creatia intelectuala. - Subiectele dreptului civil : sunt persoanele fizice si persoanele juridice - Principiile fundamentale ale dreptului civil : - Principiul proprietatii : dreptul civil reglementeaza continutul dreptului de propritate cu cele trei atribute: posesia folosinta si dispozitia. Apararea dreptului de proprietate se face prin actiunea in revedendicare iar posesia este aparata prin intermediul actiunilor posesorii. - Principiul egalitatii in fata legii civile - Principiul imbinarii intereselor individuale cu cele generale - Principiul ocrotirii drepturilor subiective civile - Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept :doctrina si jurisprudenta au stabilit ca dreptul civil, ca ramura de drept, are pozitia de "drept comun". Delimitarea sa de alte ramuri de drept este ceruta de considerente practice si teoretice - Criterii de delimitare: delimitarea dreptului civil fata de celelalte ramuri de drept se face folosind urmatoarele criterii : - obiect de reglementare; - metoda de reglementare; - calitatea subiectelor; - caracterul normelor; - caracterul sanctiunilor; - principiile de ramura. Ramurile de drept de care se delimiteaza dreptul civil sunt :dreptul constitutional, dreptul administrativ , dreptul financiar, dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul procesual civil, dreptul international privat Capitolul II- Izvoarele dreptului civil - Notiunea de izvor al dreptului civil este privita sub aspectul a doua intelesuri: - in sens material prin izvor al dreptului civil se desemneza conditiile concrete de existenta ale societatii, care stau la baza normelor civile. - in sens formal prin aceasta expresie se inteleg formele speciale de exprimare a normelor de drept prin care se consacra vointa statala. In sistemul de drept romanesc, principala forma de exprimare a dreptului o constituie actele normative, acte emise sau adoptate de organe de stat anume investite cu prerogativa legiferarii. - Principalele izvoare ale dreptului civil sunt : - Legea este actul normativ adoptat de Parlament, unica autoritate legiuitoare a tarii. Constitutia stabileste trei categorii de legi : legi constitutionale, legi organice si legi ordinare. - Decrete si Decretele -legi - constituie izvoare de drept civil in masura in care contin norme referitoare la obiectul de reglementare al acestei ramuri de drept. - Hotararile si ordonantele Guvernului Romaniei sunt acte normative emise in baza si in executarea legilor. Ordonantele sunt acte normative adoptate de Guvern in temeiul unei legi speciale de abilitare in limitele si conditiile previizute de aceasta. - Actele normative emise conducatorii organelor centrale ale administratiei publice centrale si acte normative emise de autoritatile administratiei publice locale Aceste acte, indiferent de denumire - ordine, instructiuni, regulamente, statute, contracte-cadru, contracte tip, standarde sau norme - sunt izvoare de drept civil daca reglementeaza raporturi juridice civile.in exercitarea atributiilor lor, consiliile locale si judetene adopta hotarari, primarii emit dispozilii. iar prefectii ordine. - Aplicarea legii civile legea civila isi produce efectele intr-o anume perioada de timp, pe un anumit teritoriu si asupra unor subiecte determinate. - Aplicarea legii civile in timp este carmuita de doua principii ale dreptului civil: principiul neretroactivitatii legii noi (adica, o lege civila se aplica numai cazurilor ce apar in practica dupa adoptarea ei) si principiul aplicarii imediate a legii civile noi (din momentul in care a fost adoptata, legea noua se aplica tuturor cazurilor ce apar in practica dupa intrarea sa in vigoare). - Aplicarea legii civile in spatiu. in plan intern aplicarea legii civile in spatiu se face dupa urmatoarea regula: actele adoptate de organele centrale ale puterii de stat se aplica pe tot teritoriul Romaniei in timp ce actele normative emise de organele locale ale puterii de stat se aplica pe raza teritoriala de competenta.in plan internalional aplicarea legii civile in spatiu este rezolvata de dreptul international privat prin normele sale conflictuale. - Aplicarea legii civile asupra persoanelor Exista legi civile de aplicare general a, legi civile care se aplica numal persoanelor fizice si legi civile care se aplica numai persoanelor juridice. - Interpretarea legii civile -este acea operatiune logico-rationala de lamurire a continutului si sensului normelor de drept civil in scopul justei lor aplicari. - Clasificarea interpretarii legii civile. Clasificarea interpretarii legii civile se face dupa rezultatul interpretarii, si dupa metoda de interpretare. - dupa forta obligatorie sau neobligatorie a interpretarii: interpretarea oficiala si interpretarea neoficiala - dupa rezultatul interpretarii : interpretarea literala (declarativa), interpretarea extensiva, interpretarea restrictiva - dupa metoda de interpretare: interpretarea gramaticala, interpretarea sistematica, interpretarea istorico-teleologica, interpretarea logica Capitolul III - Raportul juridic civil 1.Notiunea de raport juridic civil Caractere. Structura. - Definitie Raportul juridic civil este o relatie sociala patrimoniala sau nepatrimoniala, reglementata de norma de drept civil . - Caracterele raportului juridic civil : caracterul social, caracterul dublu volitional si egalitatea juridica a partilor. - Structura raportului juridic civil se refera la trei elemente : subiecte (parti), continut si obiect 2. Partile raportului juridic civil - Definitie , subiectul de drept civil este acea specie de subiecte de drept care cuprinde persoana fizica si persoana juridica, in calitatea lor de titulari de drepturi subiective si obligatii civile. Subiectul raportului juridic civil care dobandeste drepturi este subiect activ, cel care se obliga este subiect pasiv. - Pluralitatea subiectelor, ca regula, un raport juridic se stabileste intre un singur subiect activ si un singur subiect pasiv. Sunt situatii cand aceste raporturi se pot realiza intre mai multe persoane fie ca subiecte active, fie ca subiecte pasive, fie in ambele calitati.Aceste cazuri le numim pluralitate de subiecte. - Determinarea (individualizarea) subiectelor - in raporturile obligationale subiectele sunt determinate (individualizate) din momentul incheierii actului juridic sau consumarii faptului care sta la baza acestor raporturi. Exista insa cazuri in care subiectul pasiv sau cel activ nu sunt determinate la data stabilirii raportului juridic (in raporturile juridice de proprietate, persoanele care au obligatia de a respecta drepturile proprietarului sunt nedeterminate). - Schimbarea subiectelor - intre care s-au nascut este posibila in cadrul raporturilor juridice civile patrimoniale (cesiunea de creanta, subrogatia personala, novatia etc. - Capacitatea subiectelor - capacitatea de drept civil a subiectelor se exprima prin capacitatea civila a acestora, capacitate compusa din: capacitatea de folosinta - aptitudinea general a si abstracta a omului de a avea drepturi si obligatii civile; capacitatea de exercitiu - aptitudinea general a a persoanei (fizice sau juridice) a a-si exercita drepturile civile si a-si indeplini obligatiile civile prin incheierea de acte juridice civile. 3. Continutul raportului juridic civil - Definitie - continutul raportului juridic civil il constituie drepturile subiective civile ale subiectului activ si obligatiile civile ale subiectului pasiv. - Dreptul subiectiv civil - este posibilitatea recunoscuta de legea civila, subiectului activ - persoana fizica sau persoana juridica, in virtutea careia aceasta poate, in limitele dreptului si moralei, sa aiba o anumita conduita in virtutea careia sa pretinda o conduita corespunzatoare - sa dea, sa faca , sa nu faca ceva - de la subiectul pasiv si sa ceara concursul fortei coercitive a statului, in caz de nevoie. - Clasificarea drepturilor subiective civile Drepturile subiective civile se clasifica: dupa continut (drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale), dupa opozabilitatea lor (drepturi absolute si drepturi relative), dupa corelatia dintre ele (drepturi principale si drepturi accesorii) si in functie de gradul de certitudine pe care ll confera titularilor lor (drepturi pure si simple si drepturi afectate de modalitati). - Obligatia civila - este indatorirea subiectului pasiv de a avea o anume conduita corespunzatoare dreptului subiectiv corelativ. - Clasificarea obligatiilor civile . Obligatiile se clasifica dupa criteriul obiectului, al opozabilitatii si dupa criteriul sanctiunii aplicabile in cazul nerespectarii lor. 3. Obiectul raportului juridic civil - Definitie - obiectul raportului juridic civil este conduita subiectelor acestuia determinata de actiunea la care este indrituit subiectul activ si de cea de care este tinut subiectul pasiv.Actiunea sau inactiunea subiectelor se raporteaza la un anumit bun (obiect derivat al raportului juridic civil). - Bunurile - Bunul este o valoare economic a utila pentru satisfacerea nevoilor materiale si spirituale ale omului si care este susceptibila de apropriere sub forma dreptului patrimonial. - Clasificarea bunurilor se face dupa diferite criterii, printre care: natura si calificarea data de lege; regimul circulatiei lor juridice; dupa cum este posibila sau nu inlocuirea lor in executarea unei obligatii civile; dupa cum produc sau nu fructe, etc. 4. Izvoarele si proba raporturilor iuridice civile concrete - Definitie- izvoarele raporturilor juridice concrete sunt acele acte si fapte care, potrivit normei de drept civil, dau nastere unor raporturi juridice civile concrete. - Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice civile concrete. Izvoarele raporturi juridice civile concrete se clasifica dupa legatura lor cu vointa umana (actiuni omenesti si faptele naturale) si in functie de sfera lor (fapte juridice in sens larg si fapte juridice in sens res trans ). - Proba raporturilor juridice civile concrete. - intr-un prin sens al termenului, este prezentarea in fata instantei de judecata a mijloacelor legale de convingere a acesteia asupra existentei unor anumite drepturi si obligatii civile. - intr-un al doilea sens, proba este mijlocul juridic de stabilire a existentei drepturilor subiective si obligatiilor civile. - Materia probelor este reglementata in art. 1l69 -l206 din Codul civil si art.l67 - 225, 235-24l din Codul de procedura civila. - Obiectul probei este elementul de dovada - toate imprejurarile, acte sau fapte juridice care sunt izvoare ale raporturilor juridice civile concrete - menit a demonstra existenta unui drept subiectiv civil si a obligatiei corelative.S - Sarcina probei revine in primul rand reclamantului, apoi paratului, judecatorul putand dispune din oficiu administrarea probelor pe care Ie considera necesare. - Mijloacele de proba sunt: proba prin incrisuri, marturia, marturisirea (recunoasterea) si prezumtiile. - Proba prin inscrisuri. Notiune si clasificare lnscrisurile reprezinta consemnarea de date despre acte si fapte juridice, cu un mijloc adecvat pe un suport material. - inscrisul autentic - potrivit art. ll7l din Codul civil, actul autentic "este acela ce s-a facut, cu solemnitatile cerute de lege, de un functionar public care are dreptul de a functiona in locul unde actul s-a recut". - inscrisul sub semnatura privata -poate fi scris de mana, in totalitate, de una sau alta dintre parti, ori partial de una dintre parti si partial de cealalta parte, sau de catre un tert. Acest inscris isi are puterea probanta in semnatura partilor care isi exprima astfel vointa. - Alte inscrisuri- sunt cele care, pentru a fi considerate probe, nu necesita a fi semnate, fiind denumite si inscrisuri nesemnate. Exemple de astfel de incrisuri sunt : registrele comerciale, registrele, cartile si hartiile domestice mentiunile recute de creditor pe titlul de creanta, scrisorile si telegramele. - Marturia (proba testimoniala) - Marturia este relatarea orala facuta de o persoana in fata instantei de judecata, cu privire la acte sau fapte litigioase savarsite in trecut, despre care are cunostinta personala - Marturisirea (recunoasterea) - Interogatoriul, marturisirea este recunoasterea de catre o persoana a unui act sau fapt pe care o alta persoana isi intemeiaza o pretentie sau o aparare si care este de natura sa produca consecinte juridice impotriva autorului ei. Ea este admisa in toate materiile cu exceptia situatiilor in care este interzisa de lege, sau cand prin admiterea marturisirii s-ar eluda dispozitiile legii sau s-ar pierde un drept la care nu se poate renunta sau care nu poate face obiectul unei tranzactii. - Prezumtiile - sunt "consecintele pe care legea sau magistratul le trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut".Exista mai multe tipuri de prezumtii: - prezumtii legale - limitate numeric, determinate special prin de lege - prezumtii simple (ale omului), care sunt opera judecatorului si care sunt nenumarate. Capitolul IV- Actul juridic civil 1 Notiunea si clasificarea actelor juridice civile - Definitie. Actul juridic este acea manifestare de vointa a subiectelor de drept civil exprimand intentia de a produce efecte juridice civile, in sensul de a naste, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. - Clasificarea actelor juridice civile Actele juridice se clasifica respectand mai multe criterii in: - Acte juridice civile unilaterale, bilaterale si multilaterale - Acte juridice civile cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit - Acte juridice civile constitutive, translative si declarative - Acte juridice civile de administrare si de dispozitie - Acte juridice civile patrimoniale si nepatrimoniale - Acte juridice civile consensuale, solemne si reale - Acte juridice civile intre vii si pentru cauza de moarte - Acte juridice civile subiective si acte conditie - Acte juri dice civile pure si simple si acte afectate de modalitati - Acte juridice civile principale si accesorii - Acte juridice civile cauzale si acte abstracte - Acte juridice civile personale si acte prin reprezentare - Acte juridice civile numite si acte nenumite - Acte juridice civile cu executare dintr-o data si acte cu executare succesiva 2. Conditiile actului iuridic civil prin conditii de valabilitatea a actului juridic civi se inteleg componentele structurale, adica elementele constitutive ale acestuia. Acestea sunt: capacitatea de a incheia actul juridic, consimtamantul, obiectul si cauza. 2.1. Capacitatea de a incheia actul juridic civil - Definitie- Este aptitudinea subiectului de drept civil - persoana fizicii sau juridica - de a deveni titular de drepturi si obligatii civile prin incheierea de acte juridice civile - Principiul capacitatii - capacitatea de a incheia actul juridic civil constituie regula, incapacitate a fiind exceptia (expres prevazuta de lege, de stricta interpretare si aplicare). 2.2. Consimtamantul - Definitie - Este hotararea subiectului de drept civil manifestata in exterior de a incheia un act juridic civil. - Conditiile de valabilitate a consimtamantului - Pentru a fi valabil actul juridic civil: - consimtamantul trebuie exteriorizat, - consimtamantul trebuie sa emane de la o persoana cu discernamant, - consimtamantul trebuie sa se fi exprimat cu intentia de a produce efecte juridice - sa nu fie afectat de vreun viciu de consimtamant. - Viciile de consimtamant sunt - Eroarea - falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic civil. - Dolul (viclenia) - inducerea in eroare a unei persoane folosind mijloace viclene in vederea determinarii sale sa incheie un act juridic civil. - Violenta - amenintun rau de natura sa-i provoace o temere ce o determina sa incheie un act juridic civil pe care altfel nu l-ar incheia. - Leziunea - disproportia de valoare evidenta intre doua prestatii. 3. Obiectul actului iuridic - Definitie. Obiectul actului juridic este conduita partilor,stabilita prin actul juridic, respectiv actiunile sau inactiunile la care partile sunt indreptatite, sau la care sunt obligate. - Conditii de valabilitate- obiectul actului juridic civil trebuie : - sa existe - sa fie in circuitul civil - sa fie determinat sau determinabil - sa fie posibil - sa fie licit si moral 4. Cauza actului iuridic civil - Definitie- este obiectivul avut in vedere la incheierea actului juridic civil. In structura cauzei intra doua elemente : - scopul imediat (numit scopul obligatiei) - scopul mediat (ca element abstract si invariabil). - Conditii de valabilitate - cauza, pentru a fi valabila, trebuie sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala. - Rolul si proba cauzei. Rolul cauzei consta in importanta practica a acestei conditii de fond a actului juridic civil. "Cauza este prezumata pana la dovada contrarie" (art.967 alin.2 din Codul civil). 5. Forma actului iuridic civil - Definitie - Este acea conditie care reprezinta modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa facuta cu intentia de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil. - Principiul consensualismului - Potrivit principiului consensualismului, simpla manifestare de vointa este necesara si suficienta pentru ca actul sa se nasca valabil din punct de vedere al formei.Exceptiile de la acest principiu sunt : - forma ceruta pentru valabilitatea actului juridic civil (forma ad validitatem); - forma ceruta pentru probarea actului juridic civil (forma ad probationem); - forma ceruta pentru opozabilitatea fata de terti - Clasificarea conditiilor de forma ale actului juridic civil - se face dupa consecintele juridice ale nerespectarii lor (forma ad validitatem, forma ad probationem si forma ceruta pentru opozabilitatea fata de terti) si dupa izvorul care cere o anumita forma (forma legala si forma conventionala). 6.Modalitatile actului iuridic civil - Termenul - este un eveniment viitor si sigur ca se va realiza, pana la care este amanata inceperea, sau incetarea, dupa caz, a exercitiului drepturilor subiective sau a executarii obligatiilor civile. - Clasificare - dupa diferite criterii distingem intre: - termen suspensiv si extinctiv; - termen voluntar, legal si judiciar; - termen cert si incert. - Efecte juridice -termenul afecteaza doar executarea actului, nu si existenta sa. - Conditia - este un eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde nasterea sau desfiintarea actului juridic civil. - Clasificare - dupa criteriile stabilite in literatura juridica de specialitate, conditia este: - suspensiva si rezolutorie; - cauzala, mixta si protestativa; - pozitiva si negativa. - Efecte juridice - conditia afecteaza insasi existenta actului juridic civil si isi produce efectele retroactiv. - Sarcina - este o obligatie de a da, a face, sau nu face ceva, impusa de cel care dispune, gratificatului prin liberalitati. - Clasificare - putem intalni: - sarcina in favoarea dispunatorului, - sarcina in favoarea gratificatului - sarcina in favoarea unei terte persoane. - Efecte juridice -sarcina neexecutata afecteaza doar eficacitatea si nu valabilitatea actului juridic civil. Capitolul V- Efectele actului juridic civil - Definitie- efectele actului juridic civil sunt drepturile subiective si obligatiile civile la care da nastere, pe care le modifica sau stinge un asemenea act. - Principiile efectelor actului juridic civil - sunt reguli de drept care arata cum si fata de cine se produc aceste efecte. - Principiul fortei obligatorii a actului juridic civil(pacta sunt servanda)- este regula potrivit careia actul juridic civil incheiat in conditiile legii se impune autorilor sai, asemenea legii. Exceptiile de la acest principiu sunt cazurile in care efectele nu se produc asa cum au dorit partile, aceste efecte fiind mai intinse sau mai restranse, independent de vointa lor sau a uneia dintre ele. - Principiul irevocabilitatii actului juridic civil Potrivit acestui principiu, actele juridice civile nu pot fi revocate, prin vointa uneia dintre parti - in cazul actelor bilaterale -, si nici prin manifestarea contrara de vointa din partea autorului actului unilateral. Exceptiile de la acest principiu sunt: - revocarea "din cauze autorizate de lege" - in cazul conventiilor : - revocarea donatie intre soti - revocarea mandatului - incetarea contractului de societate - cele expres prevazute de lege, pentru actele unilaterale. - testamentul - oferta poate fi revocata inainte de a ajunge la destinatar - revocarea marturisirii pentru eroare de fapt - Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil -este principiul potrivit caruia actul juridic civil produce efecte numai fata de autorii, sau de autorul acestuia. Exceptiile de la acest principiu sunt cazurile in care actul juridic civil ar produce efecte si fata de alte persoane decat partile, pentru ca aceasta este vointa partilor actului. Capitolul VI -Nulitatea actului iuridic civil - Definitie- este sanctiunea de drept civil care inlatura efectele actului juridic contrare scopului urmarit de dispozitiile legale ce reglementeaza conditiile pentru incheierea sa valabila. - Clasificarea, nulitatii pote fi facuta dupa mai multe criterii: - Dupa natura interesului - general sau individual - ocrotit prin norma juridica incalcata, distingem intre nulitate absoluta si nulitate relativa. - In functie de intinderea efectelor sale, nulitatea este totala sau partiala. - Dupa modul de consacrare legislativa, nulitatea se clasifica in nulitate expresa si nulitate virtuala. - Dupa felul conditiei de valabilitate nerespectate, nulitatea poate fi de fond si de forma. - Cauzele de nulitate - - sunt considerate cauze de nulitate absoluta a actului juridic civil: - incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor; - lipsa totala a consimtamantului; - nevalabilitatea obiectului; - incalcarea ordinii publice; - frauda legii; - lipsa cauzei; - cauza ilicita sau imorala etc. - constituie cauze de nulitate relativa: - viciile de consimtamant, - lipsa discemamantului in momentul incheierii actului juridic civil, - nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu a persoanelor - nerespectarea dreptului de preemtiune. - Regimul juridic al nulitatii : - Regimul juridic al nulitatii absolute este exprimat in urmatoarele reguli: - nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes; - actiunea in nulitate absoluta este imprescriptibila; - nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare; - Regimul juridic al nulitatii relative este carmuit de trei reguli: - nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana al carui interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic; - actiunea in anulabilitate este prescriptibila; - nulitatea relativa poate fi confirmata, expres sau tacit. - Efectele nulitatii - sunt consecintele juridice care intervin ca urmare a anularii actului juridic civil, in intregime sau partial, care au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor privitoare la conditiile sale de valabilitate. - Principiile efectelor nulitatii actului juridic civil - Principiul retroactivitatii - este regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut, adica aceste efecte urca pana la momentul incheierii actului juridic civil. - Exceptiile de la principiu retroactivitatii- sunt situatiile in care efectele produse intre momentul incheierii actului si acela al anularii sale sunt mentinute. - Principiul repunerii in situatia anterioara - este regula de drept potrivit careia tot ceea ce s-a executat in baza unui act anulat se restituie, astfel incat partile raportului juridic sa ajunga in situatia in care acel act nu s-ar fi incheiat. - Sunt exceptii de la principiu cazurile in care prestatiile efectuate in temeiul actului anulat nu se supun restituirii, mentinandu-se. - Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial. - este regula de drept potrivit careia anularea actului principal atrage anularea si a actului subsecvent. - Constituie exceptii cazurile in care, desi se anuleaza si actul initial, actul subsecvent este mentinut datorita:principiului ocrotirii bunei credinte a subdobanditorului unui bun cu titlu oneros; principiului asigurarii stabilitatii circuitului civil. - Principiul conversiunii actului juridic civil, al validitatii aparentei in drept si al raspunderii civile delictuale -este un principiu care inlatura regula: ceea ce este nul de la inceput nu-si produce nici un efect (quod nullum est, nullum producit effectum). Conversiunea este inlocuirea actului nul cu un act juridic valabil. Ea are ca temei regula de interpretare stabilita in art. 978 din Codul civil: actul se interpreteaza in sensul in care ar putea produce un efect, nu in acela in care nu ar produce nici unul (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat).Pentru a opera conversiunea, trebuie indeplinite conditiile: - sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil; unul dintre acte sa fie anulat efectiv si total; - actul socotit valabil sa intruneasca toate conditiile de valabilitate si aceste conditii sa se regaseasca in chiar cuprinsul actului anulat; - in manifestarea de vointa a partilor sa nu rezulte inadmisibilitatea conversiunii.

Textul de mai sus reprezinta un extras din "CURS DREPT CIVIL: PREZENTARE GENERALA". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Pulover cu aspect catifelat si aplicatii cu margele Pulover cu aspect catifelat si aplicatii cu margele CaracteristiciTip: puloverGen: feteculoare: gri inchisMaterial: bumbacStil: casualCroiala:...
Rochie Black Flower Rochie Black Flower O alegere eleganta cu o nota joviala este aceasta rochie scurta, mulata cu maneci trei sferturi....