Gaseste: Master Doctorat
 

Doctorat Filologie (Litere)

Program: Doctorat
Tip program: Scoala Doctorala
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Taxa anuala: 3100 Ron
Subdisciplina: Limba si Literatura
Durata: 36 luni
 
 

 • In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea ciclurilor universitare de studii si ale Hotararii de Guvern nr. 567/2005, privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, in cadrul Facultatii de Litere a Universitatii din Bucuresti se organizeaza o Scoala doctorala in domeniul stiintelor umaniste, specializarea Filologie, cu doua departamente: Stiinte ale literaturii (incluzand subdomeniile: Literatura romana, Literatura comparata, Teoria literaturii, Etnologie si folclor, Bibliologie) si Lingvistica (incluzand subdomeniile: Limba romana, Lingvistica generala, Comunicare). Scoala doctorala este o structura institutionala care reuneste pe toti conducatorii de doctorat din Facultatea de Litere (vezi Anexa 1).
  Organizarea si desfasurarea intregii activitati de pregatire doctorala sunt asigurate de un Consiliu Stiintific format din 9 persoane. Consiliul Stiintific alege un birou executiv format din patru membri si un director (numit ulterior printr-un ordin al Rectorului), care gestioneaza activitatile curente (vezi Anexa 2).
  Scoala doctorala isi propune sa asigure pregatirea doctoranzilor in vederea elaborarii unor teze cu o tematica moderna, deschisa spre pluridisciplinaritate si interdisciplinaritate, in consens cu orientarile teoretice si metodologice curente in cercetarea filologica actuala in Europa si in lume.
  Scoala doctorala are ca obiective prioritare atat formarea unor cercetatori de valoare in domeniul filologic, cat si crearea unor colective de cercetare puternice, ale caror rezultate sa cunoasca o larga validare si difuziune.
  Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de trei ani: un an (2 semestre) de studii universitare avansate si doi ani – program de cercetare stiintifica.
  La nivelul Scolii doctorale se pot initia relatii de parteneriat cu institutii de invatamant si cercetare din tara si din strainatate, organizate sub forma consortiilor de studii doctorale, pe baza unui regulament aprobat de Senat. Crearea unor astfel de consortii este validata de catre Senatul Universitatii.
  1. Studiile universitare de doctorat se organizeaza in forma de invatamant cu frecventa si fara frecventa. Forma de invatamant cu frecventa poate fi organizata in regim de finantare de la bugetul de stat sau in regim cu taxa; forma fara frecventa se organizeaza numai in regim cu taxa. Valoarea taxei de studii este stabilita anual de Facultatea de Litere. Numarul locurilor pentru doctoratul in regim cu taxa se aproba de catre Senatul Universitatii, la propunerea Consiliului Scolii doctorale. Scoala doctorala isi rezerva dreptul de a solicita Rectoratului Universitatii scutirea de taxa a doctoranzilor admisi la forma cu frecventa cu taxa care sunt angajati ai Facultatii de Litere a Universitatii din Bucuresti. Pentru angajatii altor facultati ale Universitatii din Bucuresti, cuantumul taxei poate fi acoperit din fondurile facultatilor angajatoare, cu acordul acestora.
  Pe parcursul studiilor universitare de doctorat, forma de invatamant poate fi schimbata cu avizul Consiliului Scolii doctorale si cu aprobarea Rectorului Universitatii.
  2. Admiterea la studii universitare de doctorat se face anual, pe baza unui concurs organizat in luna septembrie. Organizarea concursului de admitere se face conform Regulamentului si metodologiei prezentate in Anexa 3.
  3. Candidatii admisi la forma de invatamant cu frecventa in regim de finantare de la bugetul de stat pot primi burse. Bursele se acorda prin concurs, organizat de Scoala doctorala. Numarul de burse atribuite anual Scolii doctorale este stabilit de catre Universitatea din Bucuresti. O bursa de doctorat, este echivalenta ca suma cu salariul brut de asistent de cercetare. Bursa de doctorat se acorda din veniturile Universitatii din Bucuresti si exclude obtinerea unor venituri ca urmare a ocuparii unui post intr-o institutie de stat sau particualara. Bursa se acorda fie pe intreaga perioada a ciclului de studii universitare de doctorat, fie numai pentru una dintre componentele acestui ciclu. Bursa se suspenda pe durata intreruperii studiilor doctorale si nu se acorda in perioadele de prelungire a acestor studii, acordate conform dispozitiilor legale in vigoare. Bursa se suspenda automat in cazul exmatricularii doctorandului de la ciclul de studii doctorale.
  Doctorandul la forma de invatamant cu frecventa care obtine bursa beneficiaza de recunoasterea vechimii in munca, de alte drepturi ce revin salariatului, precum si de dreptul de a desfasura activitati didactice in regim de plata cu ora, potrivit contractului de studii de doctorat.
  Un doctorand care primeste bursa are dreptul sa presteze saptamanal, in regim de plata cu ora, 2-4 ore de seminar, in functie de necesitatile catedrelor. Doctoranzii pe locurile subventionalte de la buget, fara bursa, au dreptul sa presteze saptamanal, in regim de plata cu ora, 2 ore de seminar, la solicitarea unei catedre. Totalul orelor prestate saptamanal de categoriile de doctoranzi mentionate nu trebuie sa depaseasca 8 ore.
  Contributiile datorate, potrivit legii, la asigurarile de stat, la asigurarile pentru somaj, la asigurarile sociale de sanatate si cele pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru doctoranzii la forma de invatamant cu frecventa care obtin bursa sunt platite lunar de catre Universitatea din Bucuresti, baza de calcul a acestor contributii reprezentand-o cuantumul bursei.
  4. Cursantii Scolii doctorale, indiferent de forma la care au fost admisi, sunt obligati sa obtina in primul an de studii 60 de credite (cate 30 pentru fiecare semestru) si sa promoveze fiecare forma de verificare prevazuta in planul de invatamant (examen, colocviu, verificare, vezi Anexa 4). Pentru completarea numarului de credite, doctoranzii vor urma pe langa cursurile si atelierele special organizate in cadrul Scolii doctorale, la alegere, cursuri din programele de masterat sau cursuri optionale propuse de Catedre, care au relevanta directa pentru tema de cercetare aleasa. Optiunile doctoranzilor vor fi validate de biroul Scolii doctorale. Nota minima de promovare este 8. Nu exista posibilitatea de a fi declarat restantier, deci de a repeta, intr-o alta sesiune, examenul(ele) la care cursantul a obtinut o nota sub 8. Cursantii au, de asemenea obligatia de a participa la orele de tutorial prevazute in planul de invatamant.
  La sfarsitul primului an de studii, toti cursantii care nu au realizat numarul de credite necesar si/sau nu au promovat una sau mai multe forme de verificare prevazute in planul de invatamant vor fi exmatriculati si vor pierde statutul de doctorand. Ei il vor putea recapata numai prezentandu-se la un nou colocviu de admitere, in anul(ii) urmator(i).
  5. Cursantii care au realizat numarul de credite necesar si au promovat toate formele de verificare prevazute in planul de invatamant intra in etapa a doua a studiilor universitare de doctorat: programul de cercetare stiintifica, dupa sustinerea, in luna iunie a primului an de studii, a unui proiect de cercetare stiintifica.
  Tema proiectului se stabileste de comun acord cu conducatorul de doctorat. Proiectul este sustinut in fata unei comisii formate din conducatorul de doctorat, in calitate de presedinte, si alti doi specialisti afiliati Scolii doctorale. Proiectul este evaluat prin atribuirea unuia dintre calificativele „foarte bine”, „bine” „satisfacator”, „nesatisfacator”. Pentru promovarea doctoratului in programul de cercetare stiintifica, proiectul trebuie sa fie evaluat cu „foarte bine” sau „bine”. In cazul in care proiectul este evaluat cu „satisfacator” sau „nesatisfacator”, doctorandul trebuie sa prezinte un nou proiect. Daca si la a doua sustinere a proiectului se obtine calificativul „satisfacator” sau „nesatisfacator”, doctorandul este exmatriculat din programul de studii universitare de doctorat. in acest caz, el primeste un certificat de absolvire a programului de pregatire universitara avansata.
  Programul de cercetare incepe dupa aprobarea proiectului de catre Consiliul stiintific al Scolii doctorale. Din acest moment, el devine tema pentru realizarea tezei de doctorat
  6. Monitorizarea si evaluarea doctorandului pe durata programului de cercetare stiintifica se efectueaza prin:
  - evaluarea unui numar de 3 rapoarte intermediare de cercetare de catre conducatorul de doctorat;
  - evaluarea unui numar raport intermediar de cercetare in Catedra de specialitate, in vederea valorificarii acestora prin publicarea sau prin includerea intr-un proiect mai larg de cercetare al unor colective din Catedra.
  7. Programul de cercetare stiintifica se incheie prin sustinerea publica a tezei de doctorat.
  inainte de a fi analizata de catre membrii comisiei de doctorat, teza este supusa unei dezbateri preliminare in colectivul catedrei de specialitate. Teza de doctorat este prezentata apoi conducerii Scolii doctorale, insotita de referatul de acceptare al conducatorului de doctorat si de o sinteza a dezbaterii preliminare.
  Conducerea Scolii doctorale trimite teza de doctorat spre evaluare unei comisii de specialisti, propuse de conducatorul de doctorat. Comisia este avizata de conducerea Scolii doctorale si aprobata de catre Rectorul Universitatii. Comisia este alcatuita din presedinte (directorul Scolii doctorale, decanul facultatii sau un delegat al acestuia), conducatorul de doctorat si trei referenti oficiali, dintre care cel putin doi isi desfasoara activitatea in afara Universitatii din Bucuresti.
  Pe baza sustinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat decide asupra calificativului. Titlul de doctor se confera doctorandului numai in urma obtinerii calificativului „foarte bine” sau „bine”. in cazul acordarii calificativului „satisfacator”, comisia va preciza modificarile necesare si va stabili o noua data de sustinere publica a tezei de docotorat.
  8. Studiile universitare de doctorat se pot organiza si in cotutela internationala. in acest caz, doctorandul isi desfasoara activitatea sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unuia dintr-o alta tara, pe baza unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate. Se prevede recunoasterea reciproca a titlului stiintific de doctor de catre autoritatile de resort din cele doua tari, pe baza competentelor acestora si in conformitate cu prevederile legale din fiecare tara.

 
 
 
Programe asemanatoare
Doctorat Istorie
Universitatea din Oradea
Doctorat Filologie
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
Doctorat Studii Culturale
Universitatea de Vest din Timisoara
Doctorat Filosofie
Universitatea de Vest din Timisoara