Gaseste: Master Doctorat
 
Program: Master
Tip program: Aprofundare
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Taxa anuala: 2200 Ron
Subdisciplina: Inginerie si management
Durata: 24 luni
 
 

 • Perioada inscriere vara: 11.07-21.07.2011
 • Perioada inscriere toamna: 12.09-15.09.2011
 • Taxa inscriere: 90 Ron
 • Numar locuri buget: 18
 • Numar locuri taxa: 10
 • Numar total de locuri: 28
 
 • Acte necesare

  DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidatii il vor depune la ghiseul de inscriere a candidatilor va contine urmatoarele documente:


  - Fisa de inscriere;
  - Diploma de bacalaureat, diploma de licenta (sau echivalenta cu aceasta), in original sau copii legalizate;
  - Foaie matricola / supliment la diploma
  - Certificat de nastere, in copie  legalizata;
  - Trei fotografii tip 3/4 cm;
  - Certificat de competenta lingvistica pentru programele de studii de master in limba engleza;
  - Acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii - in cazul celor aflati in aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic - in activitate, pensionat sau decedat; copii ai personalului didactic si auxiliar din USAMV Cluj-Napoca). Scutirea se aplica o singura data, la specializarea unde depun actele in original.
  - Candidatii care au absolvit o alta specializare de master vor prezenta diploma de master, in original, sau copie legalizata si adeverinta din care sa rezulte forma de finantare (buget sau taxa), pe fiecare an de studiu;
  - Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare a studiilor (buget sau taxa) la ciclul de master la o alta universitate;
  - Chitanta pentru achitarea, la casieria universitatii, a sumei prevazuta la inscriere.
  - Adeverinta de inscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele in original impreuna cu documentele prezentate mai sus, in copie legalizata.

  Candidatii care se inscriu la una, doua sau mai multe specializari din cadrul aceluiasi domeniu vor depune un singur dosar si vor achita o singura taxa (taxa pentru domeniu).

 • Modalitatea de admitere

  Admiterea la Msc. Agribusiness se va face pe baza de evaluare a unui eseu scris, depus la Comisia de Admitere pana la incheierea perioadei de admitere.  Eseul va avea tema:


  POSIBILITATI CONCRETE DE REDUCERE A EFECTELOR CRIZEI ECONOMICE LA NIVELUL COMPANIILOR AGROALIMENTARE


  Cerinte de depunere:

  - plic inchis pe care sa se mentioneze numele si prenumele candidatului, denumirea programului de studii de masterat.


  Cerinte de redactare:

  - eseul va fi redactat in forma printata, cu caractere de Times New Roman, 12 pt, 1,5 distanta intre randuri
  - dimensiunea recomandata: a nu se depasi 500 de cuvinte
  - respectarea drepturilor de autor ale surselor citate
  - eseul va fi redactat in limba engleza

   

  In cadrul fiecarei sesiuni de admitere, studentii acceptati pentru locurile de studiu cu taxa se stabilesc din randul candidatilor la admitere situati sub ultimul admis pe locurile finantate de la bugetul de stat, in ordinea descrescatoare a clasificarii facute pe baza criteriilor de admitere.

  La admiterea pe locurile bugetate, in eventualitatea existentei mai multor candidati cu medii egale, pentru ocupare ultimului loc planificat se vor aplica urmatoarele criterii de departajare:

  - media anilor din timpul licentei;
  - media examenului de licenta;

  In cadrul fiecarei sesiuni de admitere, studentii acceptati pentru locurile de studiu cu taxa se stabilesc din randul candidatilor la admitere situati sub ultimul admis pe locurile finantate de la bugetul de stat, in ordinea descrescatoare a clasificarii facute pe baza criteriilor de admitere.

  Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de Comisia de Admitere a universitatii se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare.

  Dupa afisarea listelor cu candidatii declarati reusiti pe locurile bugetate si pe cele cu taxa (invatamant de zi, invatamant la distanta si invatamant cu frecventa redusa), acestia vor depune, conform calendarului, Cererea tip de inscriere la Facultate si Diploma de bacalaureat in original. Cu acest prilej, candidatii declarati admisi vor completa si semna Contractul de studii cu conducerea USAMV.

  Candidatii declarati reusiti, care nu depun cererea de inscriere si nu semneaza Contractul de studii in termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul castigat prin concurs.

  Locurile finantate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, in ordinea descrescatoare a mediilor, de catre candidatii inscrisi pe locurile cu taxa care au semnat contractul de studii si au achitat taxa de scolarizare in prima saptamana dupa afisarea rezultatelor.

  Candidatii admisi la invatamantul cu taxa care au semnat contractul de studii, in cazul retragerii sau glisarii nu vor beneficia de restituirea taxei.

  Locurile vacantate dupa glisare vor fi scoase la concurs in sesiunea 12-23 septembrie 2011.

  Candidatii declarati respinsi sau cei care au renuntat la locul ocupat la forma de invatamant la zi, pot opta, in perioada de incheiere a contractelor, pe baza unei cereri, pentru Invatamant la Distanta sau Invatamant cu Frecventa Redusa (ambele cu taxa).

  Daca dupa incheierea ultimei sesiuni de admitere exista cazuri de retragere a unor candidati declarati admisi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, in ordinea descrescatoare a mediilor, de catre candidati admisi pe locurile cu taxa, invatamant de zi, care si-au indeplinit toate obligatiile fata de universitate. Redistribuirea va fi facuta si se va afisa pana la data de 5.10.2011.


  Taxe de admitere si studii


  Pentru studiile de licenta si master sunt scutiti de taxa de inscriere copiii personalului didactic (in activitate, pensionat sau decedat), copiii orfani de cel putin un parinte, copiii proveniti de la Casa copilului, copiii personalului didactic si auxiliar din USAMV Cluj-Napoca, o singura data, la specializarea unde depun actele in original.

  Taxa de inscriere si taxa de scolarizare la studiile doctorale se reduce cu 50% pentru angajatii USAMV.

  Studentii admisi la invatamantul cu taxa la studii de licenta sau master care provin din mediu rural, copiii absolventilor Universitatilor de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din tara, precum si cei orfani (cu varsta maxima de 26 ani) vor beneficia de o reducere a taxelor de scolarizare cu 20%.

  In cazul in care la inceputul anului universitar se achita integral taxa de scolarizare, se aplica o reducere de 10% .

  Daca un student indeplineste mai multe conditii pentru scutirea de taxe, reducerea nu poate depasi 20%.


  Contestatii

  Eventualele contestatii cu privire la rezultatele concursului se depun numai la comisiile de admitere ale facultatilor. Institutiile de invatamant superior sunt singurele in masura sa decida asupra temeiniciei contestatiilor.

  Termenele de depunere a contestatiilor si perioadele de rezolvare a lor sunt prevazute in calendarul admiterii pentru fiecare ciclu. Comunicarea rezultatelor la contestatii se face prin afisare, de catre comisia de admitere.

  Dupa expirarea termenului de rezolvare a contestatiilor, rezultatul concursului de admitere se considera definitiv si nu mai poate fi modificat.

   

  Admiterea in anul universitar 2011/2012 la ciclul de master se desfasoara in doua sesiuni:


  Sesiunea de admitere 11 - 30 iulie 2011

  - inscrierea candidatilor la concurs se va desfasura in perioada 11-21 iulie 2011, intre orele 8.00-16.00.
  - interviu/test grila in ziua de 22 iulie 2011, intre orele 8.00-13.00.
  - afisarea rezultatelor preliminare in ziua de 22 iulie 2011, ora 15.00.
  - depunerea eventualelor contestatii se va face in ziua de 22 iulie 2011, intre orele 15.00-18.00.
  - afisarea rezultatelor finale in ziua de 25 iulie 2010, ora 8.00.
  - incheierea Contractelor de studiu se va face in perioada 25–27 iulie 2011, intre orele 8.00-16.00.
  - afisarea situatiei contractarii in ziua de 27 iulie 2011, ora 14.00.
  - incheierea Contractelor de studiu in urma glisarii se va face in perioada 28–30 iulie 2011, intre orele 8.00-16.00.

  Sesiunea de admitere 12–23 septembrie 2011

  - inscrierea candidatilor la concurs se va desfasura in perioada 12-15 septembrie 2011, intre orele 8.00-16.00
  - interviu/test grila in ziua de 16 septembrie 2011, intre orele 8.00-13.00
  - afisarea rezultatelor preliminare in ziua de 16 septembrie 2011, ora 15.00-18.00
  - depunerea eventualelor contestatii se va face in data de 16 septembrie 2011, intre orele 15.00-20.00
  - afisarea rezultatelor finale in ziua de 19 septembrie 2011, ora 8.00-10.00
  - incheierea Contractelor de studiu se va face in perioada 19 -22 septembrie 2011, intre orele 8.00-16.00, respectiv 23 septembrie 2011, intre orele 8.00-12.00
  - afisarea situatiei contractarii in ziua de 23 septembrie 2011, ora 14.00.

 
 
 
Programe asemanatoare
Master Tehnologii si management in prelucrarea petrolului
Universitatea "Ovidius" din Constanta
Master Calitate si Certificare in Constructiile Sudate
Universitatea "Ovidius" din Constanta
Master Ingineria si Managementul Sistemelor de Productie
Universitatea "Ovidius" din Constanta