Gaseste: Master Doctorat

 • Localitatea: Timisoara
  Universitatea: DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI
  Facultatea: de Management
  Contact: CALEA ARADULUI NR. 119, TIMISOARA, ROMANIA
  Email: usabtm@mail.dnttm.ro
  Telefon:  0256/494023
  Domeniu: management agricol
  Durata: curs de zi (2 ani)

  CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

  Pentru sesiunea de admitere din iulie, perioada de inscriere este 14-23 iulie, cu afisarea rezultatelor in 24 iulie 2008,  iar in septembrie perioada de inscriere este 2-10 septembrie, cu afisarea rezultatelor in 11.09.2008.

  INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

  inscrirea la concurs se face pe baza de cerere, cu mentionarea, sub semnatura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.

  La cerere se anexeaza urmatoarele acte;
  - diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalenta acesteia), ambele in original;
  -  foaia matricola/suplimentul la diploma de la facultatea absolvita, in original;
  -  certificatul de nastere, in copie legalizata;
  -  copie de pe actul de identitate ;
  -  patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
  -  chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs;
  - actele doveditoare numai pentru acei candidati care solicita scutirea de plata taxei de inscriere la concurs (orfani de ambii parinti, copiii personalului didactic din invatamantul superior, ai personalului angajat in U.S.A.M.V.B. Timisoara ai personalului didactic titular din invatamantul preuniversitar); scutirea de plata taxei de inscriere se acorda numai pentru o singura specializare;
  - certificat de competenta lingvistica pentru o limba straina de larga circulatie internationala (numai pentru promotiile anterioare celei din 2006).

  PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE

  Admiterea candidatilor la masterat, la toate specializarile se face fara probe de examen, criteriile de departajare fiind rezultatele obtinute in timpul studiilor universitare, dupa cum urmeaza:

  Nota finala = (M an I + M an II + ... + M an i + M ex. lic./dpl. ) / (i+1)
  unde i este numarul anilor de scolarizare

  * Admiterea candidatilor la studiile postuniversitare de masterat se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale, in limita locurilor aprobate. Locurile cu taxa se ocupa de candidatii aflati sub ultimul admis pe locurile finantate de la buget (cu exceptia cazurilor cand nu sunt scoase la concurs locuri bugetate), in ordinea strict descrescatoare a clasificarii lor, la solicitarea scrisa a candidatilor, in termen de maximum 5 zile de la afisarea rezultatelor. La cerere se anexeaza chitanta care atesta plata a min. 50% din taxa de scolarizare si chitanta, reprezentand taxa de inmatriculare pentru anul univ. 2008/2009, aprobate de Senatul universitar.