Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Sociologie-Psihologie - master - Managementul Educationalsi al Resurselor Umane

Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Sociologie-Psihologie - master - Managementul Educationalsi al Resurselor Umane 2 13
2 stele

15622 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Se adreseaza absolventilor cu studii superioare n domeniul psihologiei şi socio-psihologiei Durata: 3 semestre Forma de nvatamnt: zi, cu frecventa obligatorie Modalitate de finantare: cu taxa Coordonator: Prof. univ. Dr. Mihaela Minulescu Facultatea de Sociologie Psihologie a Universitatii Spiru Haret Bucureşti, Bd. Basarabiei 265 Tel: 255.60.95 Fax:255.60.97 E-mail: ushsp@spiruharet.ro 1. Scopul programului de masterat Master de formare n psihosociologia managementului organizational şi al resurselor umane Valentele masteratului de psihosociologia managementului organizational şi al resurselor umane pot fi sintetizate dupa cum urmeaza: 2 Exista un interes marcat printre absolventii de psihologie şi sociologie psihologie sa se formeze n teoria şi practica psihosociologiei managementului organizational şi al resurselor umane 3 Masteratul n psihosociologia managementului organizational şi al resurselor umane asigura baza de cunoştinte necesare practicarii n bune coditii a acestei profesii conform cerintelor de creditare n profesie a Asociatiei Psihologilor din Romnia, Legii nr. 213 privind exercitarea profesiei de psiholog din 27.05.2004 şi M.M.S.S. nr. 251/ 1.07.2002 privind autorizarea pentru prestari servicii n domeniul protectiei muncii. 4 Creeaza un cadru institutional pentru colaborarea cu centre aplicative, dar şi cu universitati occidentale şi cu profesori de specialitate care pot fi invitati sa participe n cadrul unor module de formare intensiva. 5 Creeaza un cadru institutional pentru colaborarea cu universitati occidentale n sistemele de co-tutela a doctoratelor. Se adreseaza: absolventilor facultatilor de psihologie şi sociologie psihologie, precum şi absolventilor unor facultati socio-umane din toata tara interesati de psihologia organizationala, de selectia de personal şi de implicatiile ei pentru ştiintele omului. Cursurile propuse n acest masterat fac parte din programul de acreditare ca psiholog practician recunoscut de A.P.R. şi de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale (Psihologia muncii industriale şi organizationale, Psihodiagnostic; statistica descriptiva şi inferentiala aplicata n domeniu) 2. Obiectivele specializarii Obiectivul principal este de a asigura o cunoaştere specializata a cadrului conceptual al psihosociologiei managementului organizational şi al resurselor umane şi ale aspectelor procesului aplicativ. Masterul cuprinde şi seturi de laboratoare prin care se urmareşte formarea unor deprinderi de interventie specifice prin stapnirea de catre cursanti a tehnicilor integrate n evaluarea psihologica: . Cunoaşterea fondului bibliografic, a autorilor şi publicatiilor celor mai relevante pentru dezvoltarile contemporane şi a lucrarilor desfaşurate n cadrul celor mai importante congrese. Cu scop practic-formativ permite obtinerea abilitatilor teoretice şi practice pentru acreditarea nationala şi internationala ca psihosociolog organizational. 2/3 din programul de formare este centrat pe seminarii, laboratoare şi practica de cercetare n cadrul carora se lucreaza diferite tehnici de lucru specifice acestui tip de profesie. 3. Asigurarea pregatirii Personalul didactic implicat n realizarea planului de nvatamnt la specializarea propusa spre acreditare provine n cea mai mare masura din Universitatea Spiru Haret. Titularii de discipline au toti titlul ştiintific de doctor, experienta lor n domeniu fiind probata att de un portofoliu relevant de lucrari de specialitate, ct şi de recunoaşterea competentei lor la nivel intern şi international. Lucrarile publicate, comunicarile sustinute la diferite manifestari ştiintifice, activitatile desfaşurate n cadrul colectivelor de catedra de care apartin şi activitatea efectiv didactica prezinta garantia unor prestatii calitativ superioare n cadrul masterului. 4. Planul de nvatamnt Planul de nvatamnt cuprinde disciplinele prevazute ca obligatorii n examenele de acreditare şi programele de nvatamnt postuniversitar de formare n psihosociologia organizationala şi a resurselor umane, ceea ce asigura o prima cerinta de recunoaştere nationala şi internationala a diplomei de practicare obtinute de absolventii noştri. Planul cuprinde discipline ce nu figureaza n pregatirea din timpul universitatii, integrnd şi o serie de cursuri din programele facultatilor de drept, marketing şi management. Cursurile reprezinta efortul de integrare pluri-disciplinara şi adaptare a continutului realizat de profesorii specialişti invitati sa le sustina. Disciplinele au fost incluse n planul de nvatamnt tinndu-se cont de mai multe criterii, printre care cele mai importante au fost urmatoarele: mentinerea unui raport echilibrat ntre disciplinele repartizate pe parcursul celor 3 semestre; ordonarea disciplinelor dupa un criteriu logic şi didactic (unele dintre ele apar n calitate de pre-conditie pentru altele); mentinerea unui raport echilibrat ntre specialiştii cu mare experienta şi cu grade didactice superioare; integrarea n formare a unor cursuri practice clinice plurivalente care sa raspunda cerintelor vitale ale societatii contemporane (clinica psihiatrica şi toxicomanie) Durata: 3 semestre: 3 semestre de formare teoretica şi practica; n ultimul semestru se lucreaza şi tema disertatiei. Numarul total de ore este de 12 ore pe saptamna n semestrul I, 12 ore pe saptamna n semestrul II şi 12 ore pe saptamna n semestrul II. n cadrul acestor ore sunt prevazute: cte 1 ora de practica n primele doua semestre, periada n care se desfaşoara şi partea aplicativa a cercetarii n cadrul temei de dizertatie, precum şi 2 saptamni dedicate pregatirii şi elaborarii tezei de dizertatie la finele semestrului III. Astfel ca, 63% din timp este destinat participarii la cursuri şi 37% activitatilor aplicativ-formative (practica, laborator aplicativ cercetare, laborator formativ). Pentru fiecare participant parcurgerea masterului asigura un numar de 90 credite formative. Pentru fiecare dintre disciplinele incluse n program, a fost alcatuita o programa analitica care cuprinde: obiective generale şi specifice, tematica cursului; tipuri de activitati; forme de evaluare; bibliografie. Programa suporta unele particularitati n functie de statutul disciplinei. Daca disciplina este prevazuta cu curs şi seminar/laborator, programa va insista att asupra componentei informationale, ct mai ales asupra celei practice - aplicative. Daca este vorba de laborator formativ, programa va insista asupra formarii capacitatilor aplicative. 5. Baza materiala Baza materiala se afla la sediul Facultatii de Sociologie Psihologie n cu sediul n Bdul Basarabiei nr. 256, Bucureşti, Tel: 255.60.95, 255.60.96, Fa. 255.60.97 E.mail: ushsp@spiruharet.ro. Pentru activitatile didactice şi de cercetare ştiintifica sunt disponibile sali de curs, seminar şi laborator cu dotari specifice activitatii de nvatamnt. Evaluarea dotarii se poate face n baza informatiilor cuprinse n programele analitice ale disciplinelor prevazute n planul de nvatamnt, care contin informatii n detaliu privind tipul de aparate şi metode de evaluare. n cadrul Facultatii de Sociologie Psihologie exista doua laboratoare destinate evaluarii psihodiagnostice complexe, care cuprind att modalitati informatizate de testare şi diagnoza ct şi modalitatii clasice; doua laboratoare multifunctionale de informatica; doua laboratoare de psihologie experimentala şi un cabinet de consiliere psihologica şi terapie. Pentru informare şi documentare este disponibila Biblioteca departamentala a Facultatii de Sociologie - Psihologie cu un bogat, diversificat şi modern fond de carte de specialitate. n mod curent se fac comenzi şi achizitii de carte şi reviste de specialitate foarte valoroase şi editate recent, care pot fi identificate n bibliografia anexata programelor analitice. Planul de nvatamnt: 3 semestre, curs zi, ncepnd cu anul universitar 2004 2005 Categorii de materii Discipline Semestrul I C S L P Semestrul II C S L P Semestrul III C S L P Examen e Cr edi te Fundamentale: 1. Psihologie organizationala 2. Recrutare, selectie a personalului 3. Managementul resurselor umane 4. Psihologie manageriala 5. Evaluarea performantelor profesionale 6. Evaluarea şi stimularea creativitatii organizationale 7. Teoria comunicarii şi negocierii organizationale 8. Conflicte şi negocieri intra şi inter-organizationale 9. Psihologie economica şi a reclamei 10. Aplicatii ale psihologiei muncii 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) E1 E1 E1 E2 E2 E2 E2 E3 E3 E3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 Practica Departamente organizationale de RU 1 1 C1,C2 5,5 Modul de abordari complementare 1. Legislatia muncii 2. Analiza datelor 2 1 2 C1 C3 4 4 Module formativaplicative 1. Laborator de evaluare psihologica 2. Laborator de psihoterapie organizationala 3. Laborator formativ de comunicare şi negociere 2 2 2 C1 C2 C3 6 5 5 Elaborare dizertatie Comasat ultimele 2 saptamni 9 Dizertatie Examen Totaluri: 8 3 1 8 3 1 7 5 6 / sem. 90 Observatii: n fiecare semestru de studiu exista un numar egal de discipline, 5. Componenta formativa este realizata pe baza activitatii de laborator aplicativ, laborator formativ şi practica. Pentru cursurile unde laboratorul este n prevazut ntre paranteze, studentul va avea de ales la care forma de laborator aplicativ va participa n functie de tema proiectului de cercetare (dizertatie) ales. PROGRAME ANALITICE Disciplina: Psihologie organizationala Titular disciplina: Tutu Mihaela Facultatea: USH, Sociologie / Psihologie Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 (1) Ex. Obiective: Familiarizarea masteranzilor cu notiunile de baza ale acestei discipline; cunoaşterea şi aprofundarea fenomenelor şi implicatiilor psihosociale şi organizationale ce apar la nivelul organizatiilor sociale, n scopul creşterii eficientei organizationale; propunerea unor solutii concrete şi adecvate: optimizarea activitatilor diverselor tipuri de organizatii la nivel economic şi sociouman. Continut: Obiectul psihologiei organizationale. Relatiile psihologiei organizationale cu alte ramuri ale psihologiei şi cu alte ştiinte. Comportamentul organizational. Teorii asupra organizatiilor. Modelele psihologiei organizationale despre om. Structurile organizatorice şi implicatiile lor psihosociale. Psihosociologia conducerii şi conducatorilor. Decizia şi participarea din perspectiva psihosociala. Motivatia comportamentului organizational. Cultura organizatiei. Locul şi rolul psihologului n cadrul organizatiei. Metode de nvatamnt utilizate: teme de seminar, referate, proiecte, dezbateri. Forme de evaluare: Evaluare finala, examen scris (pondere 50%); evaluare continua (pondere 50%).: Bibliografie: Bogathy, Z. (coord.), 2004, Manual de psihologia muncii şi organizationala, Editura Polirom, Iaşi; Chirica, Sofia, 1996, Psihologie organizationala Modele de diagnoza şi interventie, Casa de Editura şi Consultanta Studiul Organizarii, Cluj-Napoca; Chirot, D., 1996, Societati n schimbare, Editura Athena, Bucureşti; De Visscher; Neculau, A., 2001, Dinamica grupurilor, Editura Polirom, Iaşi; Druta, F., 1999, Societati n schimbare, Editura Economica, Bucureşti; Gordon, J.R., 1987, A Diagnostic Approach to Organizational Behavior, Editia a III-a, Ally and Bacon, Boston; Handy, C., 1993, Understanding Organizations, Penguin, Londra; Hofstede, G., 1991, Cultures and organizations, Mc. Graw-Hill; Johns, G., 1998, Comportament organizational, Editura Economica, Bucureşti; Mereuta, C; Pop, L.; Vlaicu, C., 1998, Culturi organizationale n spatiul romnesc. Vaslori şi profiluri dominante, Editura Firman, Bucureşti; Mullins, L.J., 1989, Management and organizational behaviour (editia a III-a), Pitman Publishers, Londra; Ouchi, W.G., 1981, Theory Z: How American business can meet Japanesse challenge, Reading, MA: Addison-Wesley; Schein, E.H., 1988, Organizational Psychology, editia a III-a, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey; Zamfir, C., 1980, Dezvoltarea umana a ntreprinderii, Editura Academiei, Bucureşti; Vlasceanu, Mihaela, 2003, Organizatii şi comportament organizational, Editura Polirom, Iaşi; Vlasceanu, Mihaela, 1993, Psihologia organizatiilor şi conducerii, editura Paideia, Bucureşti Disciplina: Recrutarea şi selectia psihologica a personalului Titular disciplina: Horia Pitariu Facultatea: Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educatiei Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 (1) Ex. Obiective: Cursul şi lucrarile practice aferente au n vedere formarea unei baze teoretice privitor la selectia psihologica a personalului, n paralel cu formare unor deprinderi practice de implementare a unor strategii eficiente de recrutare şi selectie a personalului. Continut: Probleme actuale ale recrutarii şi selectiei de personal Analiza psihologica a muncii Proiectarea fişelor de post Criteriul de eficienta profesionala Predictorii eficientei profesionale o prezentare generala Modele de selectie profesionala Strategii de validare a instrumentelor de selectie profesionala Utilitatea selectiei personalului pentru organizatii Precizari deontologice n selectia personalului Metode de nvatamnt utilizate: Prelegerea mbinata cu actiuni interactive. Analize de caz. Implicare nemijlocita n constructia strategiilor de selectie a personalului. Ilustrare prin intermediul mijloacelor audiovizuale existente: film, retroproiector, videoproiector Forme de evaluare: Evaluare continua: 2 proiecte, 50%; examen final, 50% Bibliografie: H. Pitariu (1983). Psihologia selectiei şi formarii profesionale. Cluj-Napoca: Dacia H. Pitariu (2000). Managementul resurselor umane. Evaluarea Personalului. Bucureşti: ALL H. Pitariu (2004). Proiectarea fişelor de post, evaluarea muncii şi aprecierea personalului. Bucureşti: IRECSON Disciplina: Managementul resurselor umane Titular disciplina: Simona Marica Facultatea: Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educatiei Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 (1) Ex. Obiective: Cunoaşterea istoricului şi evolutiei conceptului de management, a teoriilor asupra managementului resurselor umane, pentru intelegerea contributiei adusa de M.R.U. la performanta organizationala . Cunoasterea notiunilor cheie si a principalelor instrumente de lucru ale practicianului in departamentul de resurse umane , pentru ca , la sfarsitul modulului, masterandul sa dovedeasca oricarui angajator faptul ca este familiarizat cu limbajul şi tehnicile de lucru specifice acestui domeniu. Continut: Notiuni introductive : Definirea şi utilizarea conceptelor cheie ; trecerea in revista a fundamentelor M.R.U.; Analiza practicii de management al resurselor umane, cu referire speciala la rolurile pe care le indeplinesc practicienii si functiunea de resurse umane in cadrul organizatiei, contributia acesteia la succesul organizatiei, metodele de evaluare a acestei contributii.; Analiza factorilor care influenteaza comportamentul individului , teoria motivatiei, importanta angajamentului asumat, modul in care functioneaza organizatiile, tipuri de organizatii si importantul domeniu al culturii organizationale; Descrierea proceselor utilizate in proiectarea si dezvoltarea organizatiei, precum si in proiectarea posturilor si a rolurilor profesionale; realizarea fisei de post si a psihoprofesiogramei; Principalele aspecte legate de procurarea resurselor umane, de la planificarea acestora, continuand cu studiul metodelor de recrutare si selectie, precum si a abordarilor privind integrarea in organizatie.; Descrierea fiecaruia dintre aspectele majore ale sistemelor de recompensare: evaluarea postului, analiza nivelului de piata, structuri de remunerare, avantaje nesalariale, administrarea sistemului; Analiza scenei relatiilor cu angajatii : cadrul de lucru, aptitudini de negociere, implicare si participare, motivare, comunicare.; Evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor : procedee de evaluare, adaptarea instrumentelor de evaluare specificului organizatiei. Metode de nvatamnt utilizate: Predare cu accent pe interactivitate, analiza de caz, dezbateri, solutionarea unor cazuri ivite n practica, lucrul n echipa pentru realizarea diverselor proiecte. Forme de evaluare: Activitate practica pe parcurs 50% ; examen final 50% Bibliografie: Armstrong Michael - Managementul Resurselor Umane Manual de Practica, Editura Codecs, 2003; Manolescu Aurel Managementul Resurselor Umane, Editura Economica, 2000; Pitariu D. Horia Managementul Resurselor Umane (masurarea performantelor profesionale), Editura ALL 1994; Pitariu D. Horia Fişa de post, 2004; Neculau A. Lideri n dinamica grupurilor, Editura Ştiintifica şi Enciclopedica, 1977; Argyris C. Personality and organizations, Editura Harper and Row, New York; ; Argyris C On organizational learning, Editura Black Well, Cambridge, MASS, 1992 Disciplina: Psihologie manageriala. Titular disciplina: Mihaela Tutu Facultatea: USH, Sociologie Psihologie Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 (1) Ex. Obiective: Descifrarea caracteristicilor fundamentale ale procesului managerial şi a implicatiilor psihologice ale acestor caracteristici, precum şi a mijloacelor de actiune manageriala din punct de vedere psihologic; cunoaşterea principalelor caracteristici ale managerilor ca persoane abilitate sa operationalizeze mijloacele manageriale, n cadrul anumitor structuri manageriale, n scopul elaborarii profilului psihosocioprofesional al managerului; elaborarea concreta a unor programe de formare şi perfectionare a managerilor. Continut: Obiectul psihologiei manageriale. Relatiile psihologiei manageriale cu alte domenii ale psihologiei şi cu late ştiinte. Metode de cercetare n domeniul psihologiei manageriale. Procesul managerial (caracteristici şi implicatii psihologice; functiile manageriale). Profesiunea de manager (dubla profesionalizare manager şi specialist; multitudinea responsabilitatilor; tipologizarea managerilor; stilurile manageriale şi eficienta lor; profilurile psihosocioprofesionale ale managerilor; pregatirea pentru profesiunea de manager; selectia managerilor). Personalitatea managerului (factorii personologici implicati n activitatea manageriala). Metode de nvatamnt utilizate: Referate, proiecte, dezbateri. Forme de evaluare: Evaluare continua, (pondere 50%), evaluare finala, examen scris (pondere 50%) Bibliografie: Becker, G.S., 1997, Capitalul uman Analiza teoretica şi empirica, Editura ALL, Bucureşti; Bonciu, Catalina, 2000, Instrumente manageriale psihosociologice, Editura ALL BECK, Bucureşti; Cndea, R.M.; Cndea, D., 1996, Comunicarea manageriala, Editura Expert, Bucureşti; Covey, S.R., 1991, Etica liderului eficient sau conducerea bazata pe principii, Editura Alfa, Bucureşti; Du Brin, A.J., 1998, Leadership Research, Findings, Practice, and Skills, Houghton Mifflin Company, Boston; Leavitt, H.J., 1972, Managerial Psychology, (editia a III-a), Chicago, University of Chicago Press; Mihut, M., 1991, Rolul motivatiei n procesul de conducere, INID, Bucureşti; Mintzberg, H., 1973, The Nature of Managerial Work, Harper & Row Publishers, New York; Moraru, I., 1995, Introducere n psihologie manageriala, Editura Didactica şi pedagogica, Bucureşti; Neculau, A., Liderii n dinamica grupurilor, Editura Ştiintifica şi Enciclopedica, Bucureşti; Nicolescu, O.; Burduş, E.; Caprarescu, G., 1993, Ghidul managarului eficient, Editura tehnica, Bucureşti; Rusu, C., Voicu, M., ABC-ul managerului, Editura Gheorghe Asachi, Iaşi; Tabachiu, A.; Moraru, I., 1997, Tratat de psihologie manageriala, Editura Didactica şi Pedagogica, R.A. Bucureşti. Disciplina: Evaluarea performantelor profesionale Titular disciplina: Dr. Horia Pitariu Facultatea: Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educatiei Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 (1) Ex. Obiective: Cunoaşterea problemelor ridicate de evaluarea performantelor profesionale n contextul actual al economiei contemporane. Se intentioneaza o abordare prin prisma implicatiilor globalizarii şi formarea unor deprinderi practice. Continut: Evaluarea competentelor abordari diletante şi ştiintifice Clasificarea tehnicilor de evaluare a performantelor profesionale Sursele de eroare n evaluarea performantelor Modele cognitive n evaluarea performantelor profesionale Semnificatia psihosociala a aprecierii performantelor profesionale Constructia şi implementarea sistemelor de evaluare a performantelor profesionale Utilitatea masurarii performantelor profesionale Deontologie şi etica n evaluarea performantelor profesionale Metode de nvatamnt utilizate: Prelegerea mbinata cu actiuni interactive Analize de caz Implicare nemijlocita n constructia strategiilor de selectie a personalului Ilustrare prin intermediul mijloacelor audiovizuale existente: film, retroproiector, videoproiector Prelegerea mbinata cu actiuni interactive Analize de caz Implicare nemijlocita n constructia strategiilor de selectie a personalului Ilustrare prin intermediul mijloacelor audiovizuale existente: film, retroproiector, videoproiector Forme de evaluare: Evaluare continua, 2 proiecte, 50%; examen final, 50% Bibliografie: H. Pitariu (2000). Managementul resurselor umane. Evaluarea Personalului. Bucureşti: ALL H. Pitariu (2004). Proiectarea fişelor de post, evaluarea muncii şi aprecierea personalului. Bucureşti: IRECSON Disciplina: Evaluarea şi stimularea creativitatii organizationale Titular disciplina: Gabriela Popescu Facultatea: USH, Sociologie / Psihologie Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 (1) Ex. Obiective: familiarizarea masteranzilor cu elementele de baza ale acestei discipline ce poate fi ncadrata n psihologia creativitatii; asimilarea unor cunoştinte psihologice şi sociologice cu privire la diagnoza şi stimularea creativitatii de la nivel organizational. Continut: Factorii stimulatori şi frenatori ai creativitatii organizationale: factori generali ai creativitatii (psihologici, biologici şi sociali), factori specifici creativitatii de grup şi de la nivel organizational (natura şi tipul sarcinii, structura grupului, dimensiunile psihosociale, personalitatea liderului de grup, organizarea şi functionarea grupului). Blocajele creativitatii: blocaje culturale, blocaje emotionale, blocaje metodologice, blocaje perceptive, blocaje legate de relatia individ grup. Psihodiagnoza creativitatii: testele de creativitate, metoda interevaluarii, studiul de caz, metoda longitudinala, metoda biografica, metoda caselor de evaluare. Metode şi tehnici creative: metode de abordare logica a problemei (de tip convergent), procedee euristice (de tip divergent), procedee de imaginare creativa. Metode de stimulare a creativitatii organizationale: brainstorming, sinectica, Philips 6-6, 6-3-5, discutia Panel, Frisco, metoda listelor, metode matriceale. Tipuri de grupuri implicate n demersurile creative: grupul creativ şi grupul creator, grupul de tip CPS, grupul creativ adaptat, grupul creativ de formare. Metode de nvatamnt utilizate: teme de seminar, proiecte, dezbateri, antrenarea n tehnici de stimulare a creativitatii Forme de evaluare: Evaluare continua, proiecte, 50%; evaluare finala, examen scris, pondere 50% Bibliografie: Bejat. M., Creativitatea n ştiinta, tehnica şi nvatamnt, Editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 1981; Cosmovici, A., Psihologie generala, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; Dinca, M., Teste de creativitate, Ed. Paideia, Bucureşti, 2001; Gordon, W.J.J., Synesctics. The development of creative capacity, Harper and Brothers Publishers, New York, 1961; Minulescu, M., Teorie şi practica n psihodiagnoza, Ed. Fundatiei Romnia de Mine, Bucureşti, 2003; Moldoveanu, M., Mentalitatea creativa perspectiva psihosociologica, Ed. Coresi, Bucureşti 2002; Moraru, I., Ştiinta şi filosofia creatiei, Editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 1995; Munteanu, A., Incursiuni n creatologie, Ed. Augusta, Timişoara, 1994; Osborn, A., Limagination constructive. Principes et processes de la pense creative et brainstorming, Paris, Dunod, 1971; G. Popescu, Psihologia creativitatii, Editura Fubndatiei Romnia de Mine, 2004; Roco, M., Comportamentul psihosocial şi creativitatea grupului, Revista de Psihologie, 1977, nr.3; Roco, M., Stimularea creativitatii tehnico-ştiintifice, Ed. Ştiintifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1985; Roco, M., Creativitatea şi inteligenta emotionala, Ed. Polirom, Bucureşti, 2001; Roşca, Al., Creativitatea generala şi specifica, Ed. Academiei, Bucureşti, 1981; Disciplina: Teoria comunicarii şi negocierii organizationale Titular disciplina: Minulescu Mihaela; Matei Georgescu Facultatea: Facultatea de Sociologie Psihologie, Universitatea Spiru Haret Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 (1) Ex. Obiective: Delimitarea unui cadru conceptual pentru a ntelege valentele psihologice ale comunicarii şi negocierii n organizatie Continut: Limbaj şi comunicare: Specificul comunicarii organizationale. Adaptarea comunicarii la caracteristicile conjuncturale ale partenerilor: dialogul ascuns al "eurilor" : Tipuri de transactiuni interpersonale n comunicare. Adaptarea comunicarii la caracteristicile stabile ale partenerilor: dialogul temperamentelor : Dimensiuni ale temperamentului. Tipul şi relatiile de munca. Factori verbali şi non-verbali ai succesului n comunicare. Principii psihologice ale comunicarii eficiente. Dialog şi comunicare non-verbala. Organizarea comunicarii n interiorul organizatiei şi n relatie cu mass-media. Principii de baza. Purtatorul de cuvnt. Tehnici de baza: Tehnica mentinerii comunicarii. Tehnica intrarii n rolul adecvat. Tehnica negocierii. Tehnica moderarii unor dezbateri generale. Tehnica ascultarii şi a interviului. Tehnica redactarii materialelor pentru mass media. Tehnica luarii de pozitie. Pregatirea comunicatului de presa. Organizarea discursului. Capcanele manipularii şi persuasiunea n comunicarea eficienta: Persuasiune, empatie, inteligenta emotionala, credibilitate. De la negociere la negociator: Negocierea n cotidian; Procesul negocierii; Tipuri fundamentale de negociere; Negociatorul Pregatirea negocierii: colectarea şi evaluarea informatiei, obiective şi cadru; Culegerea şi evaluarea informatiilor; Obiectivele negocierii; Relatia de negociere; Echipa de negociere; Locul de desfaşurare a negocierii; Dispunerea echipei de negociere; Pozitia de negociere; Balanta pozitiei de negociere a partenerilor; Pregatirea planului de actiune al negocierii Derularea negocierii: debut, faza exploratorie, faza de schimb, elemente de comunicare eficienta; Elemente de comunicare eficienta. Derularea negocierii; Tactici de negociere; Reactii spontane n negociere. Etapa finala a negocierii; Finalizarea negocierilor; Implementarea rezultatelor Metode de nvatamnt utilizate: Curs interactiv şi de tip workshop cu dezbatere, problematizare. Prezentarea unor studii de caz Forme de evaluare: Evaluare pe parcurs, 40%; evaluare finala, examen 60%. Bibliografie: Lisievici P., Teoria şi practica consilierii, Ed. Universitatii din Bucureşti, 1998; Georgescu, M., Introducere n teoria negocierii, e-book, www.spiruharet.ro; Georgescu, M., Introducere n consilierea psihologica, Ed. Fundatiei Romnia de Mine, Bucureşti, 2004. M. Minulescu, Comunicare organizationala, 2004, e-book, www.spiruharet.ro Disciplina: Conflicte şi negocieri intra şi inter-organizationale Titular disciplina: Golu Mihai Facultatea: Sociologie - Psihologie Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 (1) Ex. Obiective: Obiectivul principal este creşterea capacitatii de a cunoaşte, a ntelege şi a-şi dezvolta deprinderi adecvate pentru managementul conflictului intra şi inter-organozational. Continut: Conflictul la locul de munca: surse ale conflictului, costuri. Conflict interpresonal: factori de personalitate. Probleme socio-psihologice: aspecte etico-morale; conflicte n interiorul colectivelor şi inter-colective. Dinamica organizationala: valori, echilibru, schimbare şi impactul asupra individului. Gestionarea diferentelor interculturale la locul de munca. Violenta la locul de munca; paşi n screening-ul violentei la locul de munca; prevenirea violentei. Tehnici şi strategii de influcentare a oamenilor; aspecte etice specifice; negociere integrativa. Rezolvarea conflictelor din sectorul public.Examinarea vietii publice: ntelegerea sensurilor democratiei. Pricipii democratice şi consensul n luarea deciziei. Dezvoltari istorice ale rezolvarilor de conflicte din sectorul public. Necesitatea abordarii multidimensionale a conflictelor intra-organizationale. Probleme psihosociale caracteristice conflictelor interoraganizationale. Dimensiuni ale culturii oraganizationale implicate n conflict. Atitudini fata de restructurare. Prezentarea unor studii de caz. Metode de nvatamnt utilizate: Prelegeri, prezentari de cazuri, exercitii, dezbateri Forme de evaluare: Evaluare continua, 30%, Evaluare sumativa, finala, 70% Bibliografie: J.A. Barnes, Sociologia minciunii, Institutul European, Bucureşti, 1998; J. Barus-Michel, şi altii, Crize. Abordare psihosociala clinica, Ed. Polirom, Iaşi, 1998; A. Bondrea, Sociologia opiniei publice şi a mass media, Editura Fundatiei Romnia de Mine, 1997; Bogathy Z., Conflicte n organizatii, Editura Eurostampa, 2002; C. Bratianu, Paradigmenle managementului organizational, Ed. Economica, 2000; St. Bruno, C.S. Liuta, A. Mihalcea, Organizatiile sindicale şi dilemele tranzitiei, Editura BCS, 2001; S. Chirica, Psihologie organizationala, Casa de Editura de Consultanta, Cluj Napoca, 1996; G. Johns Comportamentul organizational, Ed. Economica, Bucureşti, 1998; W. Grant, Rezolvarea conflictelor, Ed. Teora, Bucureşti, 1998; M. Golu, Dinamica personalitatii, Ed. Geneze, Bucureşti, 1993; M. Golu, Disciplina: Psihologie economica şi a reclamei Titular disciplina: Mihaela Tutu Facultatea: USH, Sociologie - Psihologie Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 (1) Ex. Obiective: familiarizarea masteranzilor cu notiunile de baza ale acestei discipline; cunoaşterea factorilor psihologici şi psihosociali ai vietii economice şi a modului n care aceşti factori actioneaza asupra fenomenelor economice; elaborarea unor modalitati concrete de optimizare a vietii economice (n special a circulatiei şi consumului de bunuri şi servicii). Continut: Obiectul şi importanta psihologiei economice. Metodele psihologiei economice. Probleme de psihologia vnzarii (caracteristicile structurale ale activitatii comerciale şi rolul lor; motivatia şi activismul personalului comercial; implicatiile psihologice ale actului de vnzarecumparare. Psihologia consumului (studiul psihologic al consumatorului trebuinte de consum, motivatia de consum, tipuri de consumatori); studiul psihologic al produselor valoarea simbolica a produselor). Publicitatea şi reclama comerciala (mecanismele psihologice ale publicitatii şi reclamei; mijloacele de publicitate şi reclama). Metode de nvatamnt utilizate: teme de seminar, referate, proiecte, dezbateri. Forme de evaluare: Evaluare contiunua, pondere 50%; Evaluare finala, examenul scris pondere 50% Bibliografie: Ajzen, X., Fishbein, M., 1980, Understanding attitudes and predicting behavoir, Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; Bonnange, C.; Thomas, Ch., 1999, Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicarea publicitara, Editura TREI, Bucureşti; Le Bon, G., 1995, Opiniile şi credintele, Editura Ştiintifica, Bucureşti; Malim, T., 2003, Psihologie sociala, Editura Tehnica, Bucureşti; Maslow, A.H., 1970, Motivation and personality, Harper & Row, New York; Moldoveanu, Maria; Miron, Dorina 1995, Psihologia reclamei Publicitatea n afaceri, Editura LIBRA, Bucureşti; Mullen, B.; Johnoson, C., 1990, The psychology of consumer behavoir, Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates; Preda, V., 1988, Explorarea vizuala: Cercetari fundamentale şi aplicative, Bucureşti, Editura Ştiintifica şi Enciclopedica; Pruna, Tiberiu, 1976, Psihologie economica, Editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti; Radu, I., (coord.), 1994, Psihologie sociala, Editura Tehnica, Bucureşti Disciplina: Aplicatii ale psihologiei muncii Titular disciplina: Ioana Omer Facultatea: Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educatiei Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 (1) Ex. Obiective: Aprofundarea aspectelor aplicativ-practice ale acestei discipline; elaborarea de fişe de post, psihoprofesiograme; propuneri de baterii de teste adaptate profesiunilor; specificul rolului psihologului n studierea interrelatiilor reciproce individ-grup de muncǎ-activitate de munca şi n interventia practica; facilitarea conexiunilor şi transferului de informatii n diferite contexte situationale sau domenii de activitate. Continut: Relatiile psihologiei muncii cu alte ramuri ale psihologiei şi discipline care studiaza munca, considerente de ordin etic. Analiza muncii: analiza şi efectele activitatii de muncǎ, evaluarea muncii, metode de descriere şi analizǎ a muncii comune cu alte discipline şi specifice: cunoaşterea activitatii studiate, studiul documentelor sistemului, metoda timpilor şi a mişcarilor, metoda incidentului critic, analiza erorilor, lista de control, tehnica explicitarii provocate, tehnica intervievarii grupului de muncǎ, analiza postului şi proiectarea fişelor; metoda DOT (dictionarul de titluri ocupationale), analiza functionalǎ a muncii (FJA), chestionarul de analiza pozitiei (PAQ), metoda computerizatǎ de analizǎ a muncii. Rolul ambiantei n procesul muncii:,motivatia şi satisfactia n muncǎ: motivatia- cadru conceptual, relatia motivatie-performanta, ;timul motivational; teorii motivationale clasice şi moderne; integrarea diferitelor teorii motivationale; caracteristici, surse, modalitati de creştere a satisfactiei muncii. Adaptare şi inadaptare profesionalǎ: elaborarea psihogramei şi psihoprofesiogramei, erorile şi violarile de norme, incidentele şi accidentele de munca, oboseala n munca, stresul profesional. Predictia succesului profesional: trasaturi de personalitate. Problema predictorilor: taxonomia predictorilor (observatia, testele psihologice, interviul, informatiile biografice, evaluarile colegilor, scrisorile de recomandare, focus-grupul, metode combinate), evaluarea calitatii predictorilor (validitatea şi fidelitatea predictorilor). Orientarea şcolara şi profesionala. Pregatirea profesionala: componentele şi etapele procesului de pregatire profesionala, identificarea nevoilor de pregatire şi metode utilizate, elaborarea programului de pregatire, metode utilizate n pregatirea profesionalǎ ( n cadrul institutiei, n afara institutiei), factori psihologici ai formǎrii şi perfectionarii profesionale; Asistenta psihologica n procesul muncii şi cerintele profesiunii de psiholog industrial: functii, psihoprofesiograma, organizarea laboratorului, examenul psihologic, analiza rezultatelor, elaborarea diagnozei şi prognozei, comunicarea rezultatelor. Metode de nvatamnt utilizate: Dezbaterea, referate, recenzii de carte, teste şi chestionare viznd aspectele abordate la curs şi comentarea acestora Forme de evaluare: Evaluare continua, pondere 59%; evaluare sumativa, examen final, 50% Bibliografie: Bogathy Z, Introducere n psihologia muncii, Timişoara, Ed. U.de V., 2002; Bogathy Z;, Manual de psihologia muncii şi organizationalǎ, Ed. Polirom, Iaşi, 2003; Cole G.A., Managementul personalului, Bucureşti, Codecs, 2000 ; Emilian R., Conducerea resurselor umane, Bucureşti, Ed. Expert, 1999; Iosif Ghe., Moldovan-Scholz M., Psihologia muncii, Bucureşti, EDP, 1996; Iosif Ghe., Managementul resurselor umane, Bucureşti, Ed. Victor, 2001; Lefter V. şi altii., Managementul resurselor umane. Studii de caz. Probleme. Teste, Bucureşti, Ed. Economica, 1999; Manolescu A., Managementul resurselor umane, Bucureşti, Ed. Economica, 2001 ; Moldovan-Scholz M., Managementul resurselor umane, Bucureşti, Ed. Economica, 2000 ; Pitariu H, Psihologia muncii şi organizationala, Curs, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1999; Pitariu H., Proiectarea fişelor de post, evaluarea posturilor de muncǎ şi a personalului. Ghid practic pentru manageri, Bucureşti, Casa de editurǎ IRECSON, 2003; Vlasceanu M., Psihologia organizatiilor şi conducerii, Bucureşti, Ed. Paideia, 1993. Disciplina: Legislatia muncii Titular disciplina: Florin Fainiş Facultatea: Facultatea de drept Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 C Obiective: Cunoaşterea modului de reglementare a raporturilor de munca n Romnia; cunoaştereea reglementarilor internationale cu efect n raporturile de munca n Romnia; noutati n materie legislativa privind raporturile de munca n Romnia din perspectiva aderarii Romniei la Uniunea Europeana; cunoaşterea Reglementrarlori privind contractul individual de munca; cunoaşterea reglementarilor care fac exceptie de la prevederile actuale ale Codului Muncii Continut: Contractul individual de munca: ncheiere. Executare, modificare, suspendare, ncetare. Concedierea: pentru motive care tin de persona salariatului, care nu tin de persoana salariala; concedierea colectiva. Controlul şi sactionarea concedierilor nelegale: dreptul la preaviz; demisia. Cntracul individual de munca pe durata determinata. Munca prin agent de munca temporara. Contractul individual de munca cu timp partial. Munca la domiciliu. Timpul de munca şi timpul de odihna (durata timpului de mumca, munca suplimentara, munca de noapte, norma de munca repausuri periodice, pauza de masa şi repaosul zilnic). Concediile: concediul de odihna anual şi alte concedii ale salariatilor. Concediile pentru formarea profesionala. Salarizarea: Salariul minim garantat. Plata salariului. Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. Sanatatea şi securitatea n munca. Formarea profesionala: contacte speciale de formare profesionala; contracul de ucenicie la locul de munca. Dialogul soical; sindicate, reprezentantii salariatilor, patronat. Contractele colective de munca. Raspunderea juridica n raporturile de munca: regulamentul intern, raspunderea disciplinara, raspunderea patrimoniala, raspunderea contraventionala, raspunderea penala. Legislatie internationala reflectata n prevederile Condului Muncii din Romnia. Metode de nvatamnt utilizate: Prelegere, studiu de caz, referate, proiecte cercetare Forme de evaluare: Proeicte, evaluare continua 40% Evaluare sumativa finala 50%. Bibliografie: Codul Muncii, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2003; Ş. Beligradeanu, T. Ştefaşescu, Consideratii critice referitoare la noul cod al muncii; Revista Romna de dreptul muncii, nr. 1/ 2003; T. Ştefanescu, Dreptul muncii, Lumina Lex, Buc. 2002; Sanda Ghimpu, T. Ştefanescu, Ş. Beligradeanu, Gh. Mohani, Dreptul muncii tratat vol I, Ed. Şt. Şi Encicl. Buc, 1978; J. Carbonier, Droit civil, vol IV, Presse Universitaire. De France, Paris, 1972; Gh. Beleiu, Drept civil romn, Introducere n dreptul civil, Subietele dreptului civil Editia a VII-a, Editura Universul Juridic, Buc. 2001; Tribunalul Municipiului Bucureşti, sectia III civila, Culegere de practica judiciara civila,2001,Casa de Editura Şansa Disciplina: Analiza datelor Titular disciplina: Beatrice Manu Facultatea: Sociologie - Psihologie Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 1 2 C Obiective: Deprinderea studentilor cu principalele metode de culegere şi interpretare a datelor. Tipuri de prelucrari statistice specifice psiho-sociologiei resurselor umane. Continut: Modalitati de masurare a variabilelor studiate (analiza descriptiva uni şi bi-variata); Testarea ipotezelor testarea asocierii ntre doua variabile; tehnici de comparatie ntre grupuri; managementul datelor brute; Tehnicile ANOVA, Tehnicile de Analiza Factoriala; Regresia liniara. Interpretarea scorurilor testelor psihologice. Utilizarea programului SPSS n analiza datelor. Metode de nvatamnt utilizate: Prezentarea metodelor, studii de caz. Sturcturarea bazei de date şi realizarea procedurilor statistice de prelucrare. Forme de evaluare: Evaluare sumativa, 50%; evaluare finala, colocviu, 50%. Bibliografie: M.Albu, Construirea şi utilizarea testelor psihologice, Editura Clusium, Cluj Napoca, 1998; B.M. Manu, Metodologia cercetarii n sociologie. Metode şi tehnici n cercetarea sociologica (coautor), Editura Fundatiei Romnia de Mine, 2001; I. Radu şi altii, Metodologie psihologica şi analiza datelor, Editura Sincron, Cluj-Napoca, 1993;F. Sava, Analiza datelor n cercetarea psihologica. Metode statistice complementare, Editura ASCR, 2004 Disciplina: Laborator de evaluare psihologica Titular disciplina: Minulescu Mihaela Facultatea: USH, Sociologie - Psihologie Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 C Obiective: Formarea deprinderilor de aplicare şi interpretare a principalelor probe psihologice implicate n evaluarea psihologica Continut: Teste şi chestionare de selectie şi orientare profesionala: Testul M.B.T.I., Testul ABCD - M, Testul NEO PI R, Testul Worderlick. Scale atitudinale: Inventarul de Asertivitate agresivitate Bakker, Inventar de comportament autoritar; Scala de anxietate n interactiuni şi ascultare; Scala de Analiza Personala a Asertivitatii; Scala de Autoritarism; Chestionar de Atribuire a Responsabilitatii; Inventarul de Strategii de Adaptare; Chestionar de Identitate a Eului; Scala de atitudini hipercompetitive; Inventar de dependenta Interpersonala; Scala de Locus de Control Intern; Scala de Expectanta Generalizata a Succesului; Scala de Evaluare a Relationarii; Inventar de Problem- Solving Social. Metode de nvatamnt utilizate: Prezentare teste, aplicare practica, interpretarea pe studii de caz, dezbateri. Forme de evaluare: n cadrul laboratorului teste de evaluare 50%, n cadrul colocviului 50% Bibliografie: J. Fischer, K. Corcoran, Measures for clinical practice, volumul I şi II, The Free Press, N. Z., 1994. M. Minulescu, Psihodiagnoza moderna, Chestionarele de personalitate, Editura Romnia de Mine, 2004; M. Minulescu, Evaluarea psihologica n selectia personalului, Editura Pan, 1996; M. Minulescu, Chestionarele de personalitate n evaluarea psihologica, Garell P.H., Bucureşti, 1996; Bucureşti; P.D. Tieger, B.Barron-Tieger, Descoperirea propriei personalitati, Teora, Bucureşti, 1992 Disciplina: Laborator formativ de comunicare şi negociere Titular disciplina: Petru Lisievici Facultatea: Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea Spiru Haret Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 C Obiective: ntelegerea de catre cursanti a relevantei cadrului conceptual furnizat de catre cursul Teoria comunicarii şi negocierii, ca şi a continutului abilitatilor practice de comunicare şi negociere Autoevaluarea potentialului propriu şi a unor abilitati specifice de comunicare şi negociere Exersarea şi dezvoltarea abilitatilor de comunicare şi negociere ale cursantilor Continut: Aplicatie practica: identificarea atitudinilor contraproductive pentru eficienta comunicarii, generatoare de blocaje de comunicare (chestionar şi dezbatere). Evaluare individuala şi dezbatere de grup privind tipuri de trans-actiuni dezirabile pentru comunicarea ntr-o organizatie (colectiv de munca, firma, administratie publica etc.). Test de evaluare a abilitatilor de identificare a diferitelor tipuri de transactiuni n comunicarea curenta. Autoevaluarea temperamentului (chestionar). Analiza n microgrupuri şi dezbatere privind efectele predispozitiilor individuale şi a diferentelor temperamentale n comunicare. Testarea abilitatilor cursantilor de a evalua situatiile de comunicare şi a factorilor care conduc la succesul sau eşecul acesteia (test scris, tehnica raspunsului liber). Aplicatie practica identificarea şi decodificarea semnificatiei mesajelor non-verbale ale interlocutorilor. Test de evaluare: redactarea unui comunicat de presa (tehnica raspunsului liber). Aplicatie practica: identificarea şi evaluarea caracteristicilor unui comunicat de presa (lucru pe microgrupuri şi dezbatere. Autoevaluarea potentialului de comunicare (test cu autocorectare). Dezbatere: analiza situatiei curente şi a posibilitatilor de dezvoltare a potentialului de comunicare. Aplicatie practica pentru dezvoltarea motivatiei şi ntelegerea complexitatii domeniului negocierii: Dilema prizonierului. Test de autoevaluare a inteligentei sociale a cursantilor Test de evaluare a abilitatii de formulare a obiectivelor de negociere. Aplicatie practica: evaluarea calitatii obiectivelor de negociere (lucru pe microgrupuri şi dezbatere). Test de autoevaluare a calitatilor de conducator. Test de evaluare a abilitatilor de a analiza o situatie de negociere (proba scrisa, tehnica raspunsului liber). Aplicatie practica (joc de rol): distributia rolurilor ntr-o echipa de negociere. Analiza la nivel de microgrupuri şi dezbatere pentru identificarea unor concluzii semnificative rezultate din jocul de rol. Analiza la nivel de microgrupuri a unei situatii de comportament spontan din partea unui membru al unei echipe de negociere, urmata de dezbaterea la nivelul ntregii grupe de studiu a concluziilor microgrupurilor. Test de evaluare a abilitatilor de organizare şi conducere a unei sesiuni de negociere. Aplicatie practica: negocierea unui contract colectiv de munca. Aplicatie practica: analiza unui document de finalizare a unei negocieri. Metode de nvatamnt utilizate: Dezbatere, problematizare, teste de autoevaluare, jocuri de rol. Forme de evaluare: Evaluare diagnostica de parcurs, pondewre 50%. Forma de evaluare finala: colocviu, 50%. Bibliografie: P. Lisievici, Deprinderi şi tehnici de comunicare şi negociere, Manual, 2002 2004, e-book, www.spiruharet.ro Disciplina: Laborator de psihoterapie organizationala Titular disciplina: Angela Ionescu Facultatea: Sociologie - Psihologie Numar de ore: S1 S2 S3 C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. C S L P F. Ev. 2 C Obiective: ntelegerea de catre cursanti a specificului interventiei psihoterapeutice la nivel organizational şi a obiectivelor urmarite (resurse umane); Formarea, dezvoltarea şi exersarea abilitatilor de intrare n contact, comunicare şi relationare n procesul de diagnoza şi de interventie psihoterapeutica; nsuşirea de modalitati de interventie n cazul medierii conflictelor. Continut: Explicitarea importantei diagnozei ca prim pas al interventiei terapeutice. Aplicatie practica: lucru n grup, joc de rol. Analiza caracteristicilor unei interventii la nivelul resurselor umane. Clarificarea conceptelor: misiune, valori, politici şi proceduri, organigrama, fişa postului etc. Aplicatie practica: studiu pe un exemplu concret. Sociodrama ca modalitate de stabilire a temelor esentiale şi de interventie psihoterapeutica. Aplicatie practica: demonstratie cu lucru n microgrupuri; dezbatere. Exersarea tehnicilor psihodramatice (joc de rol, inversiune de rol, dublu, oglinda) ca moduri de interventie la nivel organizational. Aplicatie practica: joc de rol. Autoevaluarea abilitatilor de ascultare activa lucru n microgrupuri şi dezbatere. Aplicatie practica: conştientizarea mesajelor nonverbale şi a posturii corporale; dezbatere despre impactul acestora asupra interlocutorului. Formarea şi exersarea capacitatii de formulare sintetica şi de clarificare. Aplicatii practice: lucru n microgrupuri pe exemple concrete; joc de rol. Stimularea capacitatilor de generare de solutii şi de evaluare a acestora. Aplicatie practica: lucru n microgrupuri (brainstorming) şi dezbatere. Clarificarea specificului şi a utilitatii medierii n cazul conflictelor. Prezentarea primelor etape ale medierii: negocierea conventiei de lucru, identificarea, denumirea şi dezvoltarea temelor. Aplicatie practica: joc de rol. Prezentarea şi exemplificarea celorlalte etape ale medierii: explorarea conflictului. obtinerea unui acord, ncheierea procesului de mediere. Aplicatie practica: joc de rol, dezbatere. Metode de nvatamnt utilizate: Work-shop cu dezbatere, problematizare; joc de rol Forme de evaluare: Evaluare pe parcurs, 50%. Forma de evaluare finala: colocviu, 50% Bibliografie: I. Dafinoiu, Elemente de Psihoterapie integrativa, Polirom, 2001; W. Huber, Psihoterapiile, Ed. Ştiinta şi Tehnica, 1997; A. Ionescu, Psihoterapie, Editura Fundatiei Romnia de Mine, 2003; A. Moreau, Incursiune n autoterapia asistata, Polirom, 1999; C. Nedelcea, P. Dumitru, Optimizarea comportamentului profesional, Editura SPER, 1999

 
Comentarii

Cod

Cod de securitate

Alte categorii
 
Gaseste masterat si doctorat
 
 
 
 
 
 
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook