PRESTATIILE SISTEMULUI DE ASIGURARI PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Incarcat la data: 30 Iunie 2009

Autor: Gogoasa Alexandru

Pret: 50 credite

Pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii: - reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca; - reabilitare si reconversie profesionala; - indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca; - indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca; - compensatii pentru atingerea integritatii; - despagubiri in caz de deces; - rambursari de cheltuieli. Baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se calculeaza ca medie a veniturilor salariale brute realizate de catre salariat in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, respectiv a veniturilor stipulate in contractele individuale de asigurare, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s-a achitat contributia, respectiv a veniturilor stipulate in contractul individual de asigurare, pe baza caruia s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale. Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru reabilitarea starii de sanatate si recuperarea capacitatii de munca. Asiguratorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate pana cand se realizeaza: - restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite in urma unui risc asigurat; - prevenirea diminuarii ori a pierderii capacitatii de munca si a necesitatii de ingrijire permanenta. Asiguratii au dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza: - asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti; - tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic; - servicii medicale in spitale sau in clinici specializate pentru boli profesionale; - tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate; - servicii de chirurgie reparatorie; - cure balneoclimaterice. In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la dispozitive medicale. Pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca asiguratii beneficiaza de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, in functie de natura si de diagnosticul bolii. Programul individual de recuperare este obligatoriu si poate include tratament balnear, cu o durata de 15-21 de zile in functie de tipul bolii. Tratamentul medical in perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa in unitatile medicale se suporta de catre asigurator. Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale. Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile: - privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea starii fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale; - privind costul cursurilor de calificare sau de reconversie profesionala; - privind plata unei indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie profesionala. Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda lunar si reprezinta 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale. Indemnizatia se acorda numai daca persoana asigurata nu beneficiaza, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca sau de pensie de invaliditate gradul III. Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale. Indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca se acorda pe baza certificatului medical ce se vizeaza in mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de autoritatea de sanatate publica judetene, respectiv de casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului. Indemnizatia aferenta in primele 3 zile de incapacitate de munca se suporta catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 180 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical. Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare producerii riscului. In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile. Medicul asiguratorului poate decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca ori poate propune pensionarea de invaliditate. Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, in functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare. In situatia in care medicul expert al asigurarilor sociale din sistemul public de pensii decide incadrarea intr-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul de pensionare, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical. Asiguratii care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat pot trece temporar in alt loc de munca. Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca se acorda in conditiile in care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de munca este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistarii afectiunii. Indemnizatiile se acorda la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asiguratorului, pentru cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape. Cuantumul lunar al indemnizatiilor este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul. Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50%. Compensatia se acorda la solicitarea persoanei indreptatite, pe baza deciziei medicului asiguratorului Compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul, si nu este luata in baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi. Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica. Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatia pentru atingerea integritatii se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPAS. In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se acorda o despagubire in caz de deces care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele. La despagubire este indreptatit curatorul, mostenitorul, sau, in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute, pe tara comunicate de Institutul National de Statistica. Asiguratorul acorda rambursari de cheltuieli in urmatoarele situatii: - transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale; - confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, in situatia in care acestea au fost deteriorate in urma unui accident de munca soldat cu vatamari corporale, etc.

Textul de mai sus reprezinta un extras din "PRESTATIILE SISTEMULUI DE ASIGURARI PENTRU ASIGURARI DE MUNCA". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.