REFERAT CONTABILITATE FINANTAREA SI EFICIENTA INVESTITIILO

Incarcat la data: 01 Aprilie 2008

Autor: Claudiu Baltazar

Pret: Gratuit

CAP.I. Teoria investitiilor parte integranta a dezvoltarii si cresterii economice\par \par 1.Conceptul de investitie\par \par Investitiile ca si concept cunosc o divesitate de nuante si definiri.In dictionarul de economie politica, investitiile sunt numite drept plasare de fonduri in industrie,agricultura,comert si in alte ramuri, cu scopul asigurarii bazei materiale si a fortei de munca necesare desfasurarii si largirii activitatii in aceste domenii.\par Un alt concept este ca, investitiile au drept scop renuntarea la sumele lichide contra sperantei unei resurse ulterioare etalate in timp.\par Conform dictionarului limbii romane investitiile reprezinta plasare de fonduri in industrie,agricultura, comert,in scopul obtinerii de profit.Cheltuielile cu investitiile reprezinta capitalul plasat.Deci prin investitii intelegem o cheltuiala prezenta, certa care ve duce la rezultate viitoare de cele mai multe ori incerte.\par Orice investitie cuprinde urmatoarele elemente:\par -\tab un subiect, persoana fizica sau juridical care investeste;\par -\tab un obiect, care cuprine obiecte sau mijloace in care se investeste;\par -\tab un cost, reprezentand mijloace financiare alocate investitiilor sau efortul facut de investitor;\par -\tab efectul sau valoarea economica, rezultata in urma investitiei.\par In concluzie o investitie reprezinta o cheltuiala certa care va duce la obtinerea de efecte viitoare.Aceste efecte trebuie considerate in conditii de risc si incertitudine.\par In metodologia ONU in legatura cu investitiile se folosesc doi termeni:\par 1.\tab investitii brute care cuprind valorile mijloacelor fixe in functiune, cresterea valorii mijloacelor fixe circulante si soldul miscarii capitalului strain;\par 2.\tab investitii nete care cuprind investitiile brute \endash amortizarea. \par Investitiile pot fi privite in primul rand ca o cheltuiala,respectiv o resursa de tip avansat,in sensul ca este utilizata in present si va duce la obtinerea de efecte viitoare si in al doilea rand ca un proces formand procesul investitional.\par Cheltuielile in investitii pot fi de doua categorii: \par 1.\tab cheltuieli principale \endash cheltuieli legate direct de mijloacele fixe, cheltuieli de achizitie, cheltuieli de productie;\par 2.\tab cheltuieli derivate \endash cre nu sunt legate in mod direct de mijloacele fixe (ex.cheltuieli cu studii de teren)\par Tot in categoria cheltuielilor de investitii sunt cuprinse si unele cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor dar care prin rolul lor servesc procesul investitional:\par -\tab cheltuieli asimilate investitiilor: prospectiuni, cheltuieli de foraj etc.\par -\tab cheltuieli pentru pregatirea si prognozarea investitiilor : licente, elaborarea de proiecte\par -\tab lucrari necesre pentru imbunatatiri funciare\par -\tab impadurirea unor terenuri, plantatii pomi-viticole si achizitii de animale\par \par Etapele procesului de investitii:\par 1.Cererea de investitie \endash se refera la aparitia unei nevoi, pentru a carei satisfacere este necesara constituirea de noi mijloace fixe sau dezvoltarea si largirea celor existente.Cererea de investitie este cea care declanseaza procesul investitional.\par 2.Capacitatea economica de investitii \endash se refera la existenta resurselor materiale,financiare si valutare care pot fi alocate in procesul investitional.\par 3.Decizia de investitie \endash se ia in functie de cererea de investitii si de capacitatea economica de investitii.Principala caracteristica a deciziei de investitii este caracteristica de unicitate , deoarece sistemul care se creaza prin ducerea la indeplinire a deciziei nu mai poate fi corelata decat printr-o alta decizie de investitie, in cu totul alte conditii de cantitate si calitate.\par Decizia de investitie cuprinde:\par -\tab formularea si analiza problemei\par -\tab documentarea si informarea\par -\tab stabilirea criteriilor\par -\tab stabilirea obiectivelor\par -\tab determinarea rezultatului si identificarea variantelor\par -\tab alegerea solutiilor optime\par -\tab adoptarea strategiei de actiune\par Decizia de investitie este o decizie strategica pe termen lung.\par 4.Programarea investitiilor \endash se refera la elaborarea de programe, realizarea procesului investitional si corelarea acestor programe cu alte programe de activitate.\par 5.Alocarea resurselor \endash este constituirea efectiva a resurselor de investitii si repartizarea acestora in timp si pe obiective.\par 6.Realizarea efectiva a obiectivelor de investitii \endash se refera la aspectul fizic al procesului investitional.\par 7.Darea in functiune a obiectivului de investitii\par 8.Atingerea parametrilor proiectati\par 9.Functionarea in regim proiectat in decursul duratei economice de functionare a obiectivului.\par 10.Scoaterea din functiune \par \par 2.Tipologia investitiilor\par Investitiile privite ca si cheltuieli prezinta o anumita omogenitate dar private ca si proces prezinta anumite particularitati si diferentieri ce impun o anumita clasificare a lor dupa anumite criterii. \par 1.Dupa natura lucrarilor de investitii:\par a) lucrari de constructii montaj, lucrari de constructii,instalatii,lucrari de constructii speciale, lucrari de montaj a utilajelor :\par b) achizitii de utilaje \endash utilaje care necesita montaj si utilaje care nu necesita montaj\par c)\tab lucrari de exploatari geologice, prospectiuni, foraj\par d)\tab alte cheltuieli \endash obtinerea terenului, studii de teren, pregatirea fortei de\par munca \par 2.Dupa caracterul lucrarilor : \par a) constructii noi\par b) reconstructii\par c) reutilari \endash inlocuiri de utilaje cu utilizare sau fara utilizare\par d) dezvoltare si expansiuni\par 3.Dupa sursa de finantare :\par a) din surse proprii\par b) din surse atrase sau imprumutate\par 4.Dupa forma de proprietate : \par a) publice\par b) private\par 5.Dupa modul de realizare : \par a) investitii in antrepriza\par b) investitii in regie\par c) investitii mixte\par 6. Dupa gradul de imobilizare a resurselor alocate : \par a) investitii terminate inainte de termen care vor fi puse in functiune in perioada de referinta\par b) investitii neterminate,imcepute in perioada de referinta si continuate dupa terminarea acesteia\par c) investitii in continuare ,incepute inaintea perioadei de referinta si vor continua si dupa expirarea acesteia\par 7.Dupa destinatie: \par a) investitii productive\par b) investitii neproductive sau social-culturale\par 8.Dupa importanta lucrarilor pentru obiectul proiectat :\par a)investitii directe-cuprind lucrarile si dotarile care servesc la realizarea scopului pentru care se construieste obiectivul\par b) investitii colaterale-cuprind toate lucrarile si dotarile legate teritorial si functional de investitia directa\par c) investitii conexe- cuprind lucrarile ridicate in aval sau in amonte de obiectivul investitiei (ex.construirea unei mori duce la construirea unui magazin de paine)\par 9.Dupa obiect : \par a) investitii corporale- care includ activele corporale si activele circulante ;\par b) investitii necorporale- destinate achizitiei de licente de fabricatie, marci,brevete\par c) investitii financiare-cumparari de titluri,obligatii, participari la fonduri de investitii\par 10) Dupa scopul investitiei :\par a) investitii pentru mentinerea capacitatii\par b) investitii pentru cresterea capacitatii\par c) investitii pentru ameliorarea productivitatii\par d) investitii pentru diversificarea productiei\par e) investitii pentru incadrarea in legislatia in vigoare\par f) investitii pentru ameliorarea climatului de munca\par 11) Dupa marimea riscului :\par a) investitii cu grad mic de risc \par b) investitii cu grad mare de risc \par \par 3. Surse de finantare a investitiilor \par Realizarea procesului investitional presupune doua componente strans legate intre ele:\par 1. Componenta financiara \endash concretizata in constituirea si utilizarea fondurilor benesti necesare delurarii procesului investitional;\par 2. Componenta fizica- care consta intr-un ansamblu de actiuni fizice si tehnologice care au ca finalitate realizarea fizica a obiectivului de investitii.\par Sursele de finantare in economia de piata difera foarte mult , astfel avem :\par Surse interne-autohtone, pentru finantarea investitiilor sunt reprezentate de fondurile proprii ale firmei investitionale,imprumuturile bancare pe termen lung si mijlociu, alocatiile de la buget. Fondurile proprii se regasesc in fondurile de dezvoltare si sunt alimentate din profitul net destinat pentru investitii, din amortizarea destinata acestui scop,din sumele rezultate din vanzarea activelor fizice sau a altor materiale ce provin din dezafectarea activelor scoase din functiune, din profitul net rezultat din scaderea din profitul brut a impozitului pe profit si care este repartizat pentru investitii. Locul profitului in asigurarea fondului investitional depinde de politica Guvernului, daca se acorda facilitati pentru profitul reinvestit.\par 1.\tab Amortizarea- are un dublu caracter :\par - sursa baneasca sau ca parte disponibilizata a capitalului permanent\par - ca un cost care determina profitul\par Utilizarea amortizarii ca resursa de finantare a investitiilor trebuie sa tina seama de inlocuirea mijloacelor fixe a caror durata de functionare a expirat.Orice intreprindere nu utilizeaza amortizarea anuala in vederea utilizarii ei doar in momentul scoaterii din functiune a mijlocului fix complet amortizat, ci o utilizeaza ori de cate ori apar oportunitati pentru investitii.\par 2.\tab Creditele bancare- aceasta sursa de finantare trebuie foarte riguros fundamentata din doua puncte de vedere :\par -\tab fiind o cheltuiala (dobanda) costul este mai mare\par -\tab din punct de vedere al riscului finantarii (investitional)\par Creditele bancare solicitate pentru investitii pot fi :\par a)\tab credite bancare acordate pe baza unor garantii materiale, care cuprind capitalul sau patrimoniul firmei, in special active imobilizate ;\par b)\tab credite ipotecare ,in care se garanteaza cu anumite valori(cladiri,terenuri);\par c)\tab credite de tip cash-flow, care se acorda pe baza unui studiu de fezabilitate prezentat de investitor.\par 2. Alocatii de la buget-exista asemenea surse de finantare in economia de piata numai in ramurile strategice si in ramurile necesare, dar unde initiativa privata nu are interes (protectia mediului,imbunatatiri funciare, agricultura etc) sau asigurarea bazei materiale in sectoarele neproductive (sanatate ,cultura,arta ). Se pot acorda de la buget alocatii nerambursabile si pentru investitorii privati pentru a completa fondurile propri in vederea realizarii unor investitii de interes national sau local (fonduri pentru somaj)\par Surse externe de finantare \endash pot sa imbrace mai multe forme :\par a)\tab credite sau imprumuturi\par b)\tab investitii directe de capital\par Creditele externe pot fi credite guvernamentale sau cu garantii guvernamentale,credite bancare si credite acordate de institutiile financiare internationale.\par Creditele guvernamentale au la baza conventii intre doua tari in care una este solicitanta de credit iar cealalta acorda creditul.Prin aceste conventii se stabileste plafonul de garantie si imprumuturile.In cazul acestor conventii tara creditoare impune ca achizitionarea de masini si utilaje sa fie facuta din tara sa.\par Creditele bancare sunt asigurate de banci din diferite tari, pentru acest tip de credit existand o garantie materiala, un studiu de fezabilitate, care sa asigure banca creditoare ca isi va recupera creditul si dobanzile.\par Institutiile financiare internationale sunt : Fondul Monetar International,Banca Romana pentru Reconstructie si Dezvoltare,Banca Mondiala,Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana pentru Investitii.\par FMI-are un spectru mai larg de imprumuturi nu numai in domeniul investitiilor.\par Banca Mondiala- ca banca specializata a ONU a fost infiintata in anul 1945 cu sediul la Washington.Obiectivul bancii este de acordara si garantare de credite pentru proiectele de reconstructie si dezvoltare pe termen lung (15-25 ani) care acopera total sau partial valoarea proiectelor de investitii, in obiectivele din ramurile prioritare ale tarii respective. Fondurile bancii mondiale sunt din trei surse :\par -\tab capital social subscris de statele membre si care detin 13% din fonduri\par -\tab capital imobilizat prin emisiunile de obligatiuni si care detin aproximativ 85% din fonduri\par -\tab profitul obtinut din operatiuni efectuate de care banca\par Variantele de proiecte de investitii pe care le finanteaza se fac dupa o evaluare economico-financiara dupa metode specifice bancii.Fiecare proiect este bine fundamentat si are de parcurs anumite etape obligatorii.Romania a aderat la Banca Mondiala in anul 1963 si a subscris 162,1 milioane de dolari care reprezentau 0,41% din numarul de voturi in Consiliul de Administratie.In sistemul Bancii Mondiala se afla si Corporatia Financiara Internationala, care reprezinta cea mai importanta sursa de finantare pentru proiectele de investitii din sectorul particular din tarile in curs de dezvoltare.Aceasta corporatie suplineste activitatea Bancii Mondiale prin asigurarea de capital in afaceri particulare si acordarea de credite fara garantie guvernamentala. \par Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)- a fost infiintata la 28 mai 1990 prin acordul de finantare de la Paris si are ca membre 40 de state, care sunt fondatoare a bancii si doua institutii ale CEE- Comisia Europeana si Banca Europeana pentru Investitii. Membri fondatori ai BERD sunt statele membre ale CEE (Piata Comuna), celelalte state europene , tarile est-europene precum si SUA,Japonia,Canada si Australia.Romania beneficiaza de credite BERD acestea fiind de un real folos in perioada de tranzitie spre economia de piata. BERD are si misiunea de a favoriza realizarea obiectivelor UE prin acordarea de credite financiare pe termen lung pentru proiectele de investitii.\par Banca Europeana de \'cenvestitii - actionari acesteia sunt statele membre ale UE iar ministrii de finante ale acestor tarii formeaza Consiliul de guvernare a bancii. \par \par 4. Eficienta economica a investitiilor. Criteriu esential in luarea deciziei de investitie\par Conceptul de eficienti economica - acest concept reprezinta un concept fundamental si un obiectiv principal atat in teorie cat si in practica economica, atat la nivel microecomic cat si la nivel macroeconomic.\par Din punct de vedere etimologic eficienta provine de la verbul limbii latine \lquote\rquote eficere\rquote\rquote care inseamna a indeplini sau a rezulta. In sens larg ,eficienta poate fi privita ca o masura sau gradul in care s-a realizat efectul propus. Aceasta presupune ideea de comparatie a efectelor obtinute cu cele asteptate sau estimate fara a compara aceste efecte cu efortul facut pentru obtinerea lor. In dctionarul limbii romane eficienta este definita drept calitatea de a obtine efectul util asteptat iar in dictionarul de economie politica este definita ca o expresie a raportului dintre efectul util sau rezultatul obtinut si cheltuiala facuta pentru obtinerea lui. Notiunea de eficienta nu este altceva decat masurarea si comparabilitatea efectelor si a efortulai strans legate de folosirea resurselor. Trasatura esentiala este relatia de cauzabilitate resurse-efecte. Aceasta cauzalitate se exprima in mod concret pentru fiecare fenomen. proces sau activitate economica. Trebuie sa se faca distinctie intre doua forme ale eficientei:\par 1. eficienta activitatii\par 2. eficienta economica a activitatii\par Eficienta activitatii- reflecta relatia de cauzabilitate intre resursele economice si extra economice utizate intr-o activitate si efectele economice si extraeconomice rezultate de pe urma activitatii acesteia.\par Eficienta economica a activitatii -restrange sfera elementelor la cele de natura economica, respectiv resurse economice si efecte economice. Deci putem vorbi si despre eficienta investitiilor si eficienta economica a investitiilor.\par Eficienta investitiilor - analizeaza investitiile din prisma efectelor multiple de orice natura pe care le genereaza procesul investitional. Sunt multe investitii care au ca efect imbunatatirea climatului de munca, respectarea legislatiei privind protectia mediului, etc. Efectele nu sunt de natura economica iar in cazul eficientei economice a investitiilor se evalueaza numai efectele economice pe care le genereaza si resursele economice pe care le implica.\par Tipuri de eficienta economica:\par - eficienta formelor activitatii economice\par - eficienta tipurilor de resurse.\par Eficienta formelor activitatii economice cuprinde:\par - eficienta economica a productiei\par - eficienta economica a repartitiei\par - eficienta economica a schimbului sau a circulatiei marfii\par - eficienta economica a consumului.\par Eficienta tipurilor de resurse implicate intr-o activitate se delimiteaza in urmatoarele forme: \par - eficienta economica a resurselor naturale\par - eficienta economica a resurselor avansate\par - eficieta economica a resurselor ocupate\par - eficienta economica a resurselor consumate.\par Resursele naturale sunt: materii prime, energie, combustibil, minerale vegetale, animale.\par Resursele avansate sunt acele resurse cheltuite in prezent dar care vor produce efecte in viitor. Se includ in aceste categori cheltuielile de investitii, de cercetare stiintifica, cheltuielile cu introducererea progresului tehnic, cheltuieli cu pregatirea fortei de munca si altele.\par Resursele consumate sunt cele care se regasesc in costurile de productie. Duca privim eficienta economica in functie de natura efectelor vom putea vorbi de urmatoarele forme:\par - productivitatea unei actiuni atunci cand efectele sunt de natura productiei\par - rentabilitatea unei activitati atunci cand efectele sunt de natura profitului\par - economicitatea unei activitati cand efectele sunt de natura economiilor.\par Conceptul de eficienta economica ca si concept teoretic inseamna calitatea unui sistem economic de a produce efecte economice utile iar masurarea eficientei economice se obtine prin compararea efectelor cu efortul.\par Abordarea sistematica a conceptului de eficienta economica a investitiilor\par In viziune sistematica eficienta economica poate fi privita sub doua aspecte:\par a)\tab transmitenta\par b)\tab ca o stare a sistemului\par \bullet Prin trasmitenta, se intelege raportul formal dintre iesiri si intrari in conditiile in care sistemul este privit ca o cutie neagra, adica cu structura si stare necunoscuta. In acest caz cunostintele relative se stabilesc intre mediu si sistem atat la intrare cat si la iesire, dar nu cunosc structura interna a sistemului. care asigura transformarea intrarilor in iesiri.\par \tab \par \tab T = \par T = trasmitenta\par Y = marimea iesirii\par X = marimea intrarii\par Exprimarea eficientei economice ca transmitenta a sistemului conduce la o masurare sintetica, globala a eficientei si prezinta avantajul ca asigura comparabilitatea in timp si spatiu dar prezinta dezavantajul ca nu pune in evidenta factorii care determina un anumit nivel de eficienta sau cei care ar putea determina eficienta economica.\par Un al doilea mod de a defini eficienta economica are in vedere abordarea din interiorul sistemului. Prin stare a sistemului, intelegem totalitatea proprietatilor specifice care permit transferul intrarilor in iesiri.In acest mod iesirea nu este dependenta numai de intrare ci si de starea in care se gaseste sistemul la un moment dat.\par Definirea eficientei economice ca o componenta a starii sistemului este utila in abordarea analitica a sistemului pentru cunoasterea cailor sau a factorilor care conduc la un anumit nivel de eficienta.\par Definirea eficientei ca trasmitenta permite obtinerea de raspunsuri la intrebari de genul: care este nivelul de eficienta economica a unui sistem la un moment dat, cum a evoluat in timp eficienta economica a unui sistem, cum se prezinta eficienta economica a unui sistem in comparatie cu alt sistem.\par Definirea eficientei economice ca o stare a sistemului permite obtinerea de raspunsuri de genul: care sunt cauzele care determina un anumit nivel de eficienta economica, care sunt factorii care prezinta rezerve de crestere a eficientei economice, cu cat mai poate creste eficienta economica a unui sistem in anumite conditii. Eficienta economica privita ca stare a sistemului depinde de calitatea actiunilor elementelor, calitatea structurii sistemului, calitatea conducerii sistemului. Fiecare din aceste elemente trebuie cunatificate pentru a putea vedea influenta pe care o exercita asupra marimii eficintei economice.\par Evaluarea si analizarea proiectelor de investitii cu ajutorul indicatorilor de eficienta economica a investitiilor \par Evaluarea si analiza eficientei economice a unui proiect de investitii se realizeaza cu ajutorul indicatorilor de eficienta economica a investitiilor. Acestia au rolul de a masura in modul cel mai exact posibil continutul real al eficientei economice sub multiplele ei forme sub care se manifesta. Fiecare indicator economic de cuantificare a eficientei economice a investitiilor poate sa se refere la un singur aspect al eficientei economice sau la mai multe aspecte.\par Iidicatorii economici de eficineta trebuie sa raspunda in esenta la doua cerinte de baza:\par 1. o cerinta de natura gnoxiologica, in sensul ca orice indicator sa permita cunoasterea uneia sau \par alteia din multiplele aspecte ce caracterizeaza eficienta economica;\par 2. o cerinta de natura decizionala care se refera la faptul ca fiecare indicator sa poata constitui un criteriu de luare a deciziei de investitie.\par In practica economica,. atat la noi in tara cat si in metodologia organelor financiare internationale se utilizeaza o gama mai restransa sau mai larga de indicatori dar niciodata un singur indicator de eficienta economica a investitiilor.\par Indicatorii utilizati in evaluarea eficientei economice a unui obiectiv de investitii trebuie sa dimensioneze cat mai exact posibil efortul depus in procesul investitional si efectele obtinute de pe urma obiectivului respectiv, permitand investitorului sa ia cea mai buna decizie in conditiile specifice lui. Indicatorii au caracter: general, de baza si specifici.\par Indicatorii cu caracter general, au rolul de imagine globala asupra obiectivului de investitii sa o caracteristica generala. Astfel principalii indicatori cu caracter general sunt:\par 1. capacitatea obiectivului de investitie care in cazul obiectivelor productive coincid cu capacitatea de productie iar in cazul celor neproductive de elementele specifice de folosire ale acestora. Capacitatea productiva exprima maximul capacitatii de productie, care poate fi obtinuta intr-o anumita perioada de timp in conditii normale de functionare, cu un anumit regim de utilizare a factorilor de productie si anumite conditii de organizare a productiei si a muncii\par - capacitatea de productie se poate exprima prin volumul fizic sau valoric sau capacitatea maxima de materie pnima prelucrata intr-un anumit interval de timp:\par - in cazul obiectivelor din sfera neproductiva capacitatea obiectivelor de investitie se exprima diferit (ex. spitalele - nr. de paturi, sala de spectacol - nr. de locuri);\par - capacitatea economica de investire masoara efectul potential realizat prin intermediul procesului investitional\par 2. numar de salariati ce vor fi ocupati la obiectivul de investitii exprima marimea resurselor umane de care va beneficia obiectivul de investitii dupa punerea in functiune;\par - marimea acestui indicator este in functie de marimea capacitatii obiectivului de investitii si in functie de parametrii calitativi de investitie (productivitatea muncii), nivelul tehnic al mijloacelor fixe.\par 3. costul productiei reprezinta un indicator ce cunatifica efonrul din perioada de functionare a obiectivului de investitii impreuna cu valoarea investitiilor formand efortul total necesar pentru edificarea si functionarea unui obiectiv de investitii:\par - raportat la volumul fizic al productiei se obtine costul unitar care este un indicator de eficienta economica sau daca se raporteaza la volumul productiei exprima valoarea,eventual inmultit cu 1.000 se obtin cheltuielile la 1.000 lei productie, care este un indicator de eficienta economica.\par 4. valoarea productiei sau venitul realizat constituie un indicator ce masoara efectul obtinut ca urmare a unui anumit grad de utilizare a capacitatii de productie sau a obiectivului de investitii \par - aceasta valoare se stabileste pe intreaga perioada de functionare a obiectivului de investitii pe baza unor estimari privind productia fizica, preturile sau piata;\par - in functie de valoarea productiei si a costurilor se determina alti indicatori de eficienta economica\par 5. profitul este un indicator deosebit de important pentru viabilitatea unui obiectiv de investitii si pentru cuantificarea eficientei economice a acestuia:\par - masoara efectul natural obtinut in urma functionarii obiectivului de investitii,el obtinandu-se din scaderea veniturilor totale ale costurilor totale. si trebuie sa se incheie cu un surplus de venit.\par 6. productivitatea muncii este un indicator de eficienta cu care este utilizat principalul factor de productie si anume forta de munca.\par 7. consumurile specitice la principalele materii prime, materiale, energie, combustibil constituie un indicator de eficienta economica care masoara consumul la principalele resurse pentru a obtine o unitate de produs finit.\par \bullet Indicatorii de baza se refera la eficienta economica a investitiilor. ei cuantifica efortul si efectele generate de functiile obiectivului de investii:\par 1. valoarea investitiilor sau volumul capacitatii investitionale- reprezinta principalul indicator de calcul a eficientei investionale, practic nici un indicator de calcul a eficientei investitiilor nu poate fi construit fara a lua in calcul valoarea investiilor. Este un indicator valoric care reflecta o anumita categorie de resurse utilizate in procesul investitional.\par - investitiile se materializeaza in mijloace fixe care pot fi active sau pasive \par - in continutul indicatorului valoarea investitiei se includ ,investitiile directe, investitiile colaterale si investitiile conexe.\par - investitia directa reprezinta valoarea obiectivuiui si a dotarilor in scopul in care se construieste obiectivul;\par - investitiile colaterale reprezinta valoarea lucrarilor legate de functia de investitie directa(cai de acces, aductiuni de apa);\par - investitia conexa apare ca rezultat propagat in amonte sau in aval de investitia directa;\par It = Id + Ic + Icol+ M + Cs\par It = investitii totale\par Id = investitie directa\par Ic = investitie conexa\par Icol = investitie colaterala\par M= mijloace circulante\par Cs = cheltuieli suplimentare pentru investitii\par 2. durata de executie a obiectivulul de investitii- exprima perioada de timp necesara realizarii obiectivului de investitii, respectiv perioada in care se consuma resursele investitionale, \par - dat fiind faptul ca in aceasta perioada nu se obtin efecte utile se impune sa se scurteze pe cat posibil durata de executie pentru a diminua efectul negativ al imobilizarii fondurilor de investitii.\par 3. durata de functionare a obiectivuiui de investitii- reprezinta ultima etapa din durata de viata a unui obiectiv de investitii dupa durata de proiectare si cea de investitii;\par - ea se deruleaza intre momentul punerii in functiune a obiectivului de investitii si momentul scoaterii din functiune;\par - in aceasta perioada obtinem efecte globale (productie) si nete (profit) de pe urma functionarii obiectivului de investitie;\par - durata de functionare ,se stabileste in functie de durata normala de functionare prevazuta in legea amortizarii capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;\par - durata de functionare a unui obiectiv de investitii se exprima in ani si in decursul ei trebuie sa-si recupereze valoarea prin intermediul amortizarii inclusa in cheltuielile de exploatare;\par - acest indicator constituie un indicator de calcul at eficientei economice a investitiilor\par 4. investitia specifica \emdash reprezinta un indicator de eficenta economica a investitiilor si exprima valoarea investitiilor ce revin pe o unitate de capacitate sau productie, el constituie de fapt investitia unitara;\par - indicatorul investiei specifice se calculeaza atat pentru constructii noi cat si pentru modernizari;\par - in cazul obiectivelor noi investitia specifica\par Is = unde I = valoarea investitiei\par Q = capacitatea obiectivului de investitii\par - cand se raporteaza valoarea investitiei la volumul valoric al productiei investitia specifica\par Is = unde Qv = exprima productia exprimata valoric\par Qv = q x k x p unde q = capacitatea activelor investite\par k = coeficient\par p = pretul\par - in cazul modernizarii :\par Is = unde qm = capacitatea de productie dupa modernizare\par q0 = capacitatea de productie inainte\par - in cazul comparari mai multor variante investitia specifica se poate clacula cu urmatoarea relatie:\par Is = - indica care este efortul suplimentar de investitii in varianta i fata devarianta j, ce revine pe unitatea de spor de capacitate in capacitatea I fata de varianta j.\par 5. durata de recuperare a investitiei - este cel mai important indicator de eficienta economica. El indica in cat timp investitia isi poate rccupera capitalul investit din efectul net obtinut din functionarea obiectivului. Efectul net este intotdeauna profitul Se poate calcula in mai multe moduri, respectiv:\par - in cazul obiectivelor noi\par D = unde It = efortul total de investitii\par Ph = profitul anual\par -in cazul modernizarii\par D = \tab unde Phn = profit anual obtinut dupa modernizare\par Pho = profit anual obtinut inainte de modernizare\par 6. coeficientul de eficienta economica a investitiilor - reprezinta ca mod de calcul inversul duratei de recuperare a investitiilor iar ca si continut exprima profitul anual obtinut la 1 leu investit sau cat se recupereaza sub forma de profit dintr-un leu investit in decurs de an.\par \tab unde Ph = profit anual\par E= It = investitie anuala\par - in cazul investitiilor modernizate sau retehnologizate\par E = \tab unde Phn = profit dupa modernizare\par Pho = profit inainte de modemizare\par - coeficientul de eficienta economica a investitiilor find inversul duratei de recuperare ca mod de calcul este necesara utilizarea simultana a celor doi indicatori in luarea deciziilor de investitii, deoarece unei durate de recuperare minime ii corespunde un coeficient maxim. De regula la nivel de obiectiv de investitii se utilizeaza in analiza eficientei economice a investitiilor indicatorul durata de recuperare a investitilor, iar la nivel de ramura sau economie nationala se utilizeaza indicatorul de eficienta a investitiilor.\par - indicatorul coeficientul de eficienta economica a investitiilor constituie un indicator direct de tipul elect net supra efort. find optima acea varianta de investitii care se caracterizeaza pnntr-un coeficinet maxim:\par - in conditiile in care indicatorul mai sus prezentat se calculeaza raportand profitul anual la valoarea investitiei denumirea ar trebui sa fie rata de profitabilitate a investitiilor.\par 7. cheltuieli echivalente pentru realizarea si functionarea unui obiectiv de investitii se utilizeaza doua categorii de resurse: resurse sub forma de investii utilizate in perioada de executie a obiectivului si resurse sub forma de cost de cost de productie utilizate in perioada de functionare a obiectivului.\par -\tab evaluarea eficientei economice a investiilor presupune luarea in calcul a tuturor resurselor utilizate respectiv investitii si cost de productie ,insumarea lor directa nu este posibila deoarece investitiile reprezinta resurse care se consuma o singura data iar costul produciei se repeta anual. In aceste conditii este necesara echivalarea acestor resurse ca natura fapt care se reflecta in indicatorul cheltuieli echivalente sau recalculate astfel\par \par K = I + Ch \bullet Df unde K = cheltuieli echivalente\par I = vololumul investitiilor\par Df = durata de functionare a obiectivului\par Ch = costul anual al productiei\par - indicatorul cheltuieli echivalente constituie un indicator de volum, si masurand efortul total necesar realizarii si functionarii unui obiectiv de investitii;\par - fiind un indicator de volum nu poate fi utilizat in comparatia dintre varianta de investitii care se caracterizeaza prin capacitatea de productie diferita si implicit si prin volumul diferit al investitiilor si costuri anuale de productie:\par - in scopul asigurari comparabilitatii si dintre vanante si al costituirii unui indicator de eficienta economica a investitiilor, se calculeaza indicatorul cheltuielilor echivalente unitare sau specifice\par K = unde q = capacitatea anuala de productie\par - indicatorul exprima efortul total ce revine pe unitate de capacitate find indicator invers de tipul de efort supra efect global.\par 8. randamentul economic al investitiitor - este cel mai cuprinzator indicator de eficienta economica a investitiilor si priveste procesul investitional in intregul sau din momentul inceperii investitiilor pana in momentul scoaterii din functiune:\par \par \par to = momentul inceperii\par o = punerea in functiune\par p = atingerea parametrilor proiectati\par D = momentul expirarii duratei de recuperare a investitiei\par De = expirarea duratei economice de functionare a obiectivului de investitii\par Q = curba productiei\par C = curba costurilor\par I = curba investitiilor\par S1 = valoarea investitilor\par S2 = profitul obtinut in decursul perioadei de recuperare\par S3 = profitul net obtinut dupa expirarea duratei de recuperare pana Ia sfarsitul perioadei \par \par Re = \tab unde Pn = profituri nete\par It = investitii totale\par - indicatorul exprima profiturile nete obtinute la 1 leu investit si este un indicator de tipul efect net/efort.\par 9. viteza de recuperare a iuvestitiilor - este un indicator de eficienta economica a investitiilor care rezulta din raportul dintre durata de functionare si durata de recuperare\par Vr = unde Df = durata de functionare a investitiilor\par D = durata de recuperare a investitiei\par - indicatorul exprima de cate ori se cuprinde durata de recuperare in durata de functionare sau de cate ori s-ar putea recupera investitia in decursul functionarii. Se stie ca inversul duratei procesului de recuparare a investitiilor este 1/D ce reprezinta coeficientul de eficienta economica a investitiilor.\par 1/D Vr = Df x E unde E = coeficient de eficienta economica\par E, exprima profitul anual obtinut la 1 leu investit\par Vr= Df x Pn= profituri totale\par Vr= Pt= profituri totale la 1 leu investit\par - pe parcursul intervalului de timp scurs intre durata de recuperare si pana la sfarsitul duratei de functionare raportul profituri / investitii reprezinta randamentul economic al investitiei iar pe parcursul duratei de functionare raportul profituri / investitii constituie tocmai viteza de recuperare a investitiilor.\par Indicatorii specifici diferitelor ramuri si domenii de activitate reflecta aspectele particulare ale eficientei economice a investiilor rezultate din conditiile specifice in care isi desfasoara activitatea. Acesti indicatori completeaza modalitatile de caracterizare a eficientei economice alaturi de indicatorii cu caracter general si cei de baza. \par \bullet Factorul timp si eficienta economica a investitiilor. Analiza dinamica a eficientei economice a investitiilor.Bazele teoretice ale analizei dinamice a eficientei economice a investitiilor Procesul investitional are o caracteristica foarte importanta deoarece are un caracter dinamic cu o structura specifica de repartizare in timp, cu particularitati care nu se repeta de la o investire la altele si are o repartizare diferita in timp a efortului si a efectelor.\par Efortul se compune din:\par a) efortul de investitii, caracterizat printr-un volum mare de fonduri consumate intr-o perioada relativ scurta de timp si se recupereaza prin intermediul ainortizarii intr-o perioada lunga de timp, egala cu durata de functionare\par b) efortul de productie depus si recuperat in decursul duratei de functionare.\par \par Df=T-T0\par d = T0 - 0\par 0 = momentul inceperii investitiei \par T0 = momentul punerii in functiune\par T = momentul scoaterii din functiune\par It = valoarea investitiilor in anul t\par Ct = costul de productie in anul t\par d = durata de executie\par - exista uneori posibilitatea ca momentul terminarii investitiei sa nu coincida cu momentul punerii in functiune, investitia intra cu o parte din capacitate in functiune.\par \par T= momentul terminarii investitiei\par D= T-0 Df=T-T0\par Efectele economice sunt esalonate intr-un interval de timp relativ lung care umeaza dupa perioada de executie si sunt reprezentate de valoarea productiei destinata vanzarii\par \par Efectul brut Qt este destinat sa recupereze efortul si sa produca efectul net, care este dat de relatia Qt - (Ct + at). unde Qt = efectul brut C\rquote t\par \par \par Ideea esentiala care sta la baza dependetei dintre eficienta economica si curba dinamicii, element de efort sau efect este recuperarea fondurilor avansate, reintroducerea lor in circuitul economic cu posibilitatea de fructificare obtinand efecte pozitive. Cu cat sunt mai repede reinvestite fondurile cu atat viteza lor de crestere este mai mare.\par Timpul ca o componenta unanim recunoscuta a calculului de efcienta economica a investitiilor actioneaza pe intreaga perioada de functionare a obiectivului de investitii dar in mod diferit. Datorita actiunii sale diferenta in cele doua perioade de executie si de functionare, rezulta si metode diferite de cunatificare a influentei sale. In perioada de executie timpul actioneaza sub forma de imobilizari a resurselor de investiti, fondurile de investitii fiind sustrase din circuitul productiv fara ca acestea sa produca efecte economice efective.Nu se poate spune ca se produc pierderi, dar daca fondurile care se investesc ar fi utilizate intr-un proces de productie ar genera in mod firesc un profit. Procesul de ocupare a resurselor investitionale au o anumita perioada de timp, fara ca acestea sa produca efecte economice efective utile, poarta denumirea de imobilizare.\par Orice obiectiv de investitii poate fi realizat in mai multe variante constructive, care presupun un volum diferit de imobilizari la acelasi volum de investitii si la aceeasi durata de executie.\par Volumul total al imobilizarilor se obtine insumand produsul dintre investitiile alocate in fiecare an (luna) al procesul si numarul de ani cat ramane imobilizat ;\par Mt = I1 xd + I2 x (d - 1) + I3 x (d-2) +\'85\'85 Id\par \bullet\tab Mt= x (d-h+ 1)\tab\par - in care Mt = imobibizari totale\par It = investitia alocata in luna h sau anul h\par \tab d = durata de executie in ani sau luni\par h = anul \par - in cazul in care inregistrarile la sfarsitul anului sau lunii, momentul imobilizarii avem :\par \lquote\par \par Mt = \par \par - acest indicator este un indicator de volum total al investitiilor, multiplicat cu factorul timp necesar realizarii unui anumit obiectiv de investitii.\par Daca comparatia dintre diferite variante cu capacitate diferita si volumul diferit al investitiilor se obtin indicatorii imobilizarilor specifice;\par \par \par Mt= \tab ; Mt= q= productia \par \par \par Timpul, constituie o resursa econonica deoarece economisirea lui la un anumit nivel al productivitatii muncii determina un spor de efecte in timp iar irosirea lui determina o pierdere de efecte.\par Timpul constituie o resursa economica deoarece desi este definit este ireversibil. Timpul reprezinta totodata un factor de influenta asupra proceselor si fenomenelor economice prin efectele pe care le antreneaza scurgerea sa sau alte fenomene amplificate de timp iar procesul care implica o multiplicare a eficientei economice sau o devalorizare a lor este progresul tehnico- stiintific.\par Practica economica din tarile cu economie de piata a impus o tehnica de evaluare sau cuantificare a influentei factorulut timp bazata pe principiul dobanzilor compuse. Investitorul in luarea deciziei de investitii compara cheltuielile pe care umeaza sa le efectueze si profiturile pe care sconteaza ca le va obtine cu profiturile obtinute in economie, respectiv cu cele estimate prin rata dobanzii.\par 5.Tehnica actualizarii; continut, procedee de actualizare, moment de referinta in efectuarea actualizarii\par Operatiunea prin intermediul careia o anumita valoare indiferent de continut, respectiv ca este un venit sa o cheltuiala dintr-un an de desfasurare a unei activitati se recalculeaza in unitatile monetare ale unui moment de referinta 0,poarta denumirea de actualizare.\par Baza actualizarii o constituie rata anuala de fructificare a unei unitati monetare, ratata pe care o vom simboliza cu \lquote\rquote a\rdblquote si care poarta denumirea de rata de actualizare.Intr-o economie de tip capitalist rata de actualizare exprima o eficienta marginala a capitalului investit fiind apreciata ca o limita minima a eficientei investitiilor efectuate in intreaga economie pentru a asigura echilibrul economic.\par Marimea ratei de actualizare depinde de urmatorii factori: - rata dobanzii\par - cererea si oferta de capital\par - rata profitului\par - rata inflatiei (deflatie).\par Se poate afirma ca rata de actualizare are o limita inferioara data de nivelul ratei dobanzii si o limita superioara data de nivelul profitului fara insa ca aceasta sa fie considerate bariere rigide de netrecut. De regula. in conditii normale daca un anumit investitor doreste sa realizeze o anumita investitie si nu dispune de capital necesar el il poate obtine sub forma de credit de la o banca pentru care plateste o anumita dobanda care costituie pretul capitaluiui.\par Investitia realizata trebuie sa-i aduca un profit cu o rata mai mare decat cea a dobanzii pentru a putea inapoia creditul si dobanda asigura un venit net pozitiv. \par In cazul in care un intreprinzator dispune de o anumita suma de bani si doreste sa-i fructifice poate alege fie intre ai depune la o banca pentru care primeste dobanda, fie ai investi si realiza un profit, a carei rata sa fie superioara ratei dobanzii pentru a justifica efortul suplimentar si riscul investitional fata de o simpla depunere la banca.\par In ceea ce priveste reglementarile din tara noastra acestea prevad doua modalitati de stabilire a ratei de actualizare:\par - pentru acele obiective care sunt finantate din imprumuturi. Aceasta rata sa fie identica cu rata dobanzii la care s-a obtinut imprumutul\par - pentru obiectivele care se realizeaza din fonduri proprii rata sa fie identica cu rata medie de rentabilitate din subramura careia ii apartine obiectivul,\par Marimea ratei de actualizare. ca orice proces economic, trebuie sa acopere cheltuieli si sa asigure un profit. Specialistii estimeaza ca in conditii normale marimea ratei de actualizare ar trebui sa fie de 15 % cu diferentieri pe ramuri si subramuri, iar in cazul in care se apreciaza ca in perioada urmatoare vor interveni anumite modificari in sensul unei inflatii interne sau internationale . Sporirea ratei dobanzii la capitalul imprumutat sau a unui risc accentuat, rezultatele finale trebuie corelate de acei factori.\par In functie de modul in care valorile sunt etalate pe axa timpului si in sensul in care accstea sunt duse sau aduse intr-o anumita directie in functie de momentul de referinta ales pentru actualizare se pot surprinde doua sensuri sau directii in care se face actulizarea, rezultand doua procedee de actualizare.\par Primul sens surpinde directia inspre viitor\par \par \par S1=Sx(1+a)\par Sn=Sx(1+a)n\par \par Considerand o suma disponiblila S la un moment t0 dupa 1 an devine S1 iar dupa n ani suma devine Sn.\par Expresia (1 =a)n se numeste factor de acumulare sau factor dc compunere iar procedura de actualizare asfel utilizata poarta denumirea de actualizare prin compunere .Acest procedeu se utilizeaza ori de cate ori momentul de refeninta ales pentru actualizare succede in timp altor momente sau etape in care s-au derulat fluxuri de valoare.\par Al doilea sens suprinde directia dinspre viitor, respectiv din viitor spre prezent sau din prezent spre trecut astfel :\par \par \par In acest caz se cunoaste valorea unei sume S disponibile sau platibile peste n ani si dorim sa aflam care este valoarea prezenta. Rationarnentul este urmatorul: daca o unitate monetara disponibila in prezent va reprezenta peste n ani in conditia unei rate de actualizare \ldblquote a\rdblquote , (1+a)n atunci unitatea monetara disponibila peste n ani va reprezenta in prezent acea suma x care multiplicata cu factorL (1+a)n ne va da unitatea x (1+a)n = 1 . De aici rezulta ca valoarea prezenta a unitatii disponibile peste n ani va fi data de relatia x =1/(1+a)n\tab\tab , expresia\tab poarta\par denumirea de factor de discontare iar procedeul de actualizare astfel utilizat poarta denumirea de actualizare prin discontare. Acest procedeu se utilizeaza atunci cand momentul de referinta ales pentru. actualizare precede in timp altor momente sau etape in care se deruleaza fluxul de valori. \par Revenind la procedeul de actualizare prin compunere si considerand ca avem n valori disponibile S0 S1 S2\'85 S ndorim sa aflam care este valoarea sumei totale actualizate.\par Inainte de a face demonstratia trebuie sa precizam ca orice valoare indiferent de natura sa (venit sau chetuiala) se considera inregistrarea la sfarsitul anului in care ea s-a derulat. In aceste condtii suma totala actualizata va fi:\par STA = S0 (1+ a)0+ S1(1 + a)1 + S2 (1+ a)2+... + Sn-1 (1+a)n-1\par Daca S0 = Sn-1( 1 + a)n-1 atunci este egal Sk ,\par \par STA=Sk \par \par S reprezinta suma unei progresii geometrice cu relatia 1+a,\par S =1+)1+a)+(1+a)2+\'85.+(1+a)n-1\par S x (1+a)= (1+a)+(1a+a)2+\'85.+(1+a)n-1\par S x (1+a) -S = (l+a)n-1\par S = STA=Sk \par \par Expresia poarta denumirea de factor de compunere pentru o unitate pe un an, ea exprima cresterea unor depuneri anuale egale cu unitatea pe n ani. O asemenea expresie se gaseste in tabele de actualizare si este deosebit de utila in efectuarea calculelor atunci cand dorim sa aflam valoarea totala actualizata a unei valori disponibile constante pe un numar de n ani.\par In cazul in care vom avea aceleasi valori si vom utiliza actualizarea prin discontare reprezentarea grafica prin discontare\tab STA va fi data de expresia\par STA=S1 2 +\'85\'85.+Sn \par \par Daca S1= S2 =Sn=Sk\par \par STA=Sk \par \par Exprima suma unei progresii geometrice cu relatia \par S(1+a)= \par S(1+a)-S=1- \par STA=Sk \par Expresia poarta denumirea de factor de disocotare multipla sau valoarea prezenta a factorilor de anuitate si exprima cat reprezinta in prezent o plata sau o incasare anuala egala cu unitatea de timp de n ani viitori. Regasita in tabelul de actualizare aceasta expresie serveste la determinarea sumei totale actualizate a unei valori cosntante pe un numar de n ani viitori.\par Momentele de referinta la care se poate efectua actualizarea sunt urmatorii:\par - momentul luarii deciziei Mld\par - momentul inceperii constructiei Mic\par - momentul punerii in functiune Mpf\par - momentul scoaterii din functiune Msf\par Intre cele patru momente se intind anumite etape sau durate si anume ,intre Mld si Mic exista durata de proiectare (c), intre Mic si Mpf exista durata de executie (d). intre Mpf si Msf avem durata de functionare ( Df).\par \par Suprafata hasurata reprezinta fluxurile de valori care au loc in diferite etape sau durate astfel in decursul duratei de proiectare se consuma un anumit consum din investitie (Ih)\par Ih = costul proiectelor + executia\par In decursul duratei de functionare se aloca resurse sub forma de costuri anuale (Ch) si tot in aceasta perioada se obtin efecte nete sub forma de Ph.\par Momentele de referinta alese pentru actualizare determina marimi diferite ale valorilor actualizate, in functie de procedeul utilizat pentru actualizare, dar indicatorii de eficienta economica ai investitiilor rezultati din compararea, daca marimile actualizate au aceeasi marime indiferent de momentul de referinta ales.Ceea ce este important este faptul ca toate valorile sunt recalculate in unitatile aceluiasi moment de referinta, adica sunt facute comparabile.\par \par 6. Randamentul economic al investitiilor si durata de recuperare a investitiilor in forma dinamica, actualizati la diferite momente de referinta\par \bullet In forma statica randamentul economic al investitiilor, se calculeaza cu ajutorul relatiei unde, Pn = profit net si It = investitie totala\par Re= \par - indicatorul exprima profiturile nete la 1 leu investit dupa ce s-a recuperat leul investit.\par \bullet In forma dinamica indicatorul are aceea relatie de calcul ca si cel static, numai ca in locul marimilor statice se introduc marimile actualizate.\par Rea= unde PTA = profit total actualizat\par ITA= investitia totala actualizata\par In forma statica durata de recuperare are relatia\par \par D= IT= investitia totala \par unde Ph = profitul din anul h\par In forma dinamica nu se mai poate utiliza aceea relatie de calcul chiar daca se inlociuesc marimile statice cu cele dinamice, aceasta se explica prin faptul ca profitul anual variaza in fiecare an, fapt ce-l face imprevizibil si de fapt imposibil de raportat la investitia totala actualizata.\par Pentru calculul duratei de recuperare in forma dinamica se pleaca de la continutul indicatorului, durata de recuperare, el exprimand perioada de timp in care investitia se recupereaza din profit, respectiv acea perioada in care investia efectuata este egalata de profit. In acest mod punem conditia ca investitia totala actualizata sa fie egalata de profitul actualizat obtinut intr-o anumit perioada de timp, perioada care reprezinta durata de recuperare in forma dinamica.\par ITA = PAD\rquote unde ITA = investitia totala actualizata\par PAD\rquote = profit actualizat obtinut intr-o perioada de timp D\rquote\par Determinarea concreta a perioadei de recuperare in forma dinamica D\rquote se face in mod diferit in functie de faptul ca profiturile anuale sunt sau nu sunt considerate constante pe parcursul duratei de functionare. Se poate stabili o anumita relatie de calcul a duratei de recuperare in forma dinamica.\par Randamentul economic al investitiilor si durata de recuperare in forma dinamica actualizata la inceperea constructiei\par Desi al doilea moment in ordine cronologica, dupa luarea deciziei, am considerat ca nu este atat de important si semnificativ momentul luarii deciziei dat fiind faptul ca durata de proietare este de regula destul de scurta si cheltuielile de investii nu sunt in volum asa de mare.\par In ceea ce priveste investitia totala actualizata utilizam fluxurile de investitii care tin cont de momentul de timp\par ITA = \tab\tab unde\tab ITA= investitia totala actualizata\par \par Ih = investitia reailizata in anul h din cursul duratei de exccutie d\par = factor de actualizare pentru anul h\par \par PTA= si PTA= \par unde PTA = profituri totale actualizate la momentul inceperii constructiei \par Ph = profitul obtinut in anul h din cadrul duratei de functionare Df\par = factor de actualizare pentru anul h\par \par REA= fluxuri de valori in functie de timp\par \par REA= \par -fluxuri de valori exprimate in functie de durate si in care randamentul economic actual reprezinta randamentul economic actual la momentul inceperii constructiei.\par \par PTA=Pk Pk-profit annual considerat constant\par REA= raportat la profitul actualizat\par \bullet Randamentul economic al investitiilor si durata de recuperare in forma dinamica ctualizata la momentul punerii in functiune\par Momentul de referinta in acest caz succede momentul constructiei, fapt ce face ca investitia sa se deruleze inainte de acest moment, iar profiturile dupa momentul de referinta pentru determinarea marimii investitiilor totale actualizate vom utiliza procedeul de actualizare prin compunere in care\par ITA= \par -Ih = investitile realizate in anul h in cadrul duratei de functionare d\par (1+a)h= factorul de actualizare in momentul inceperii constructiei\par p = momentul inceperii constructiei\par - relatia de mai sus are in vedere fluxurile de investitii exprimate in momente de timp: tinand cont de legatura dintre momentele de timp si durate, respectiv p se afla fata de momentul de referinta 0 departare de timp egala cu durata de executie ( p = d) iar momentul scoaterii din functiune v seafla fata de momentul de referinta la o departare de timp egala cu durata de functionare (v = Df )\par - vom putea scrie expresia ITA la momentul punerii in functiune cu ajutorul fluxurilor de investitii exprimata sub forma de durata\par ITA = \par - in ceea ce priveste determinarea profiturilor totale actualizate dat fiind faptul ca acestea se deruleaza dupa momentul de referinta se va utiliza procedeul de actualizare prin discontare\par PTA = in care PTA = reprezinta profiturile totale actualizate la momentul punerii un functiune\par Ph = profitul din anul h in cadrul duratei de functionare\par = factor de actualizare daca profiturile sunt exprimate in functie de durate\par atunci\par PTA= \par - in ipoteza in care profiturile anuale sunt constante numarul de ani este dat de durata de functionare (Df) atunci\par PTA= \par Rea = \tab Rea = \par -\tab pentru calculul duratei de recuperare in forma dinamica (D) va trebui sa se determine profitul actualizat obtinut in decursul duratci de recuperare actualizata\par PAT\rquote =PK- D\rquote = \par \par \bullet randamentul economic al investitiilor si durata de recuperare in forma dinamica actualizate la momentul scoaterii din functiune\par Momentul scoaterii din functiune este ultimul moment, succedand duratei de executie si duratei de functionare.\par ITA= unde ITA = investitiile totale actualizate la scoaterea din functiune\par S = momentul scoaterii din functiune\par p = momentul inceperii\par \par \par ITA = \tab unde Df= durata de functionare\par d = durata de executie\par \par PTA = \par \par REA= REA= REA= \par \par - pentru a calcula durata de recuperare in forma dinamica va trebui sa determinam profiturile actualizate PAD\rquote\par PAD\rquote = \par \par D\rquote = \par \par Analiza economica si financiara a proiectelor de investitii\par Transpunerea in practica a unui proiect de investitii produce efect atat la nivelul obiectvului de investitii cat si la nivelul economiei nationale. De aceea in analiza eficientei unui proiect de investitii utilizarea tehnicii actualizate trebuie facuta distinctie intre cele doua puncte de vedere. Pe de o parte pentru orice proiect este necesara cunoasterea beneficiului total, a productivitatii si rentabilitatii la nivelul economiei nationale, corespunzator tuturor resurselor angajate in proiect indiferent de natura acestora (resurse proprii, credite sau alocatii de la stat) si indiferent de cine beneficiaza de efectul obtinut, aceasta constituie o analiza economica a proiectului de investitii. Pe de alta parte este necesara realizarea unei analize la nivel de obiectiv de investitie in conditii specifice ale fiecaruia si in conjunctura pietei aceasta formand ceea ce numim noi analiza financiara a proiectului de investitii.\par Trebuie mentionat ca intre cele doua tipuri de analiza nu exista deosebiri esentiale in ceea ce priveste tehnicile, calculul, respectiv natura acestora si modul lor de considerare.\par \bullet Analiza economica a proiectelor de investitii se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte 1.utilizarea preturilor de referinta sau a preturilor \ldblquote umbra\rdblquote care reprezinta acele preturi debarasate de orice element de politica fiscala, vamala, preturi care ar putea fi utilizate in economie in conditii de echilibru perfect si de concurenta perfecta. Se recomanda utilizarea preturilor de pe piata mondiala avandu-se in vedere un curs valutar cat mai real al leului.\par 2. La stabilirea marimii veniturilor si a cheltuielilor nu se iau in considerare subventiile, taxele, impozitele si in general orice transfer de valoare.\par 3. Luarea in considerare a unor costuri si beneficii secundare plecand de la faptul ca in anumite cazuri relaizarea proiectului poate duce la costuri si efecte in afara acestuia cu alte cuvinte in cadrul analizei economice se va lua in considerare beneficiul societatii corespunzator tuturor resurselor angajate in realizarea proiectului indiferent de cine contribuie la constituirea acestuia firma, banca, statul si indiferent cine beneficiaza de rezultatele obtinute de pe urma investitiilor Din aceste considerente creditele nu sunt considerate cheltuieli ci ele fac parte din beneficiul total al proiectului urmand ca ulterior sa ia formele unor plati de transfer intre intreprinzator si banca, insititutiile financiar bancare sau bugetul statului. Fac exceptie imprumuturile externe, ratele de credit si dobanzile aferente acestora care constituie o cheltuiala si pentru economia nationala.\par Indicatorii utilizati in analiza economica urmaresc sa cunatifice eficineta economica a unui proiect tinand cont de costuri si efectele pe care le presupune proiectul de investitii la nivel de economie nationala.\par Raportul venit /cost = raportul dintre valoarea actualizata a veniturilor si valoarea actualizata a costurilor\par RVC= VAV>VAC\par \par - se refera la durata de viata a proiectului si indica eficienta economica ceea ce presupune ca durata actualizata a veniturilor sa fie mai mare decat valoarea actualizata a costurilor\par - calculul acestui indicator ridica o problema deosebita si anume a ratei de actualizare utilizata in determinarea celor doua marimi dinamice. Se recomanda utilizarea unei rate de actualizare cuprinsa intre 8 si 15%, rata ce reflecta optiunea de crestere economica in conditii normale. In cazul in care raportul venituri cost este subunitar la rata de actualizare considerata corespunzator inseamna ca proiectul este ineficient si ca atare nu se justitica investirea capitalului intr-o asemenea investitie.\par Un al doilea mod de analiza a eficientei unui proiect consta in scaderea cheltuielilor anuale ( investitii sau de productie) din veniturile anuale pentru obtinerea asa numitei imagini a beneficiului net sau ceea ce numim fluxul de numerar, respectiv efectul brut realizat. \par - cu cat aceasta rata interna de rentabilite este mai mare cu atat proiectul este mai puternic, mai viabil si cu atat eficienta economica este mai ridicata.\par 1. Cursul de revenire net actualizat ,testul BRUNO este un indicator care ne arata dimensionarea cornpetitivitatii muncii nationale pe plan international. Are urmatoare elemente:\par -venitul obtinut in valuta din exportul de produse\par -cheltuieli in valuta ncesare pentru realizarea si functionarea obiectivului de investitii importuri pentru investitii sau productie, cheltuieli de moneda nationala pentru realizarea obiectivului de investitii si functionarea lui si rata de actualizare\par CRNA= \par Investitia anuala in moneda nationala\par Ch = cheltuieli anuale de productie in moneda nationala\par V\rquote h = venitul anual in valuta\par C\rquote h = cheltuielile anuale de explotare in valuta\par I\rquote h = investitia in anul h in valuta\par \par Analiza financiara a proiectelor de investiti se face la nivel de obiectiv sau de investitor,indiferent care este natura acestuia. Se iau in considerare urmatoarele aspecte:\par 1. utilizarea preturilor practicate in economia tarii pe piata interna, atat pentru produsele din tara cat si pentru cele din import:\par 2. in stabilirea marimii cheltuielilor si a veniturilor se iau in calcul subventiile, taxele, impozitele,etc.\par 3. in calculul indicatorilor de eficienta financiara se tine cont de costul resurselor pe toata durata de viata a proiectului (realizare + functionare investitiei) precum si de destinatia veniturilor care se realizeaza.\par In cadrul analizei economice se regasesc indicatorii de analiza financiara numai ca au specific faptul ca marimile de calcul sunt de alta natura, specific analizei financiare imprumuturile din perioada de executie sunt considerate cheltuieli. In afara de indicatorii analizei economice mai sunt si indicatori specifci analizei financiare. Acestia au la baza informatii oferite de o serie de documente ce insotesc proiectul de investitii. Aceste documentatii de analiza financiara sunt:\par -situatia veniturilor si a cheltuielilor \par - situatia beneficii - pierderi\par - situatia surselor - utilizarea fondurilor (situatia privnd fluxul de numerar proiectat)\par Aspecte:\par a) lichiditatea patrimoniala care arata capacitatea investitiilor de a-si acoperi obligatia de plata pe termen scurt si poate fi exprimata cu ajutorul a doi indicatorilor:\tab\tab\tab\tab\par \bullet rata curenta = active curenta / pasive curente\tab , iar valoarea optima a indicatorului este 1,5 la 1\par -active curente \endash stocuri, materii prime, materiale, plasamente care constau in actiuni la alte firme\par - pasive curente \emdash furnizori si creditori, imprumuturi pe termen scurt primite de la alte firme credite bancare pe termen scurt avansuri primite de la clienti, etc\par \bullet rata rapida =\tab active curente- stocuri / pasive curente iar valoarea optima a indicatorului este 1 la 1\par b) solvabilitatea care exprima capacitatea investitoru!ui de a-si achita datoriile totale prin valorificarea tuturor activelor sale\par c)rentabilitatea exprima capacitatea investitorului de a-si acoperi cheltuielile din venituri si de a obtine profit, se masoara cu rata rentabilitatii generale\par rata rentabilitatii generale =profit net/cheltuieli totale x 100\par Dupa analiza de ansamblu urmeaza o analiza propriu zisa a proiectului de investitii cu ajutorul datelor continute in documentatii:\par - situatia veniturilor si cheltuielilor, stabilesc rezultatul activitati de productie, profiturile ramase dupa acoperirea din incasari a cheltuielilor din exploatare a amortizarii, a dobanzilor, a impozitelor, proiectlui este capabil sa acopere cheltuieliie si sa realizeze venituri in prezent si viitor, ca indicator este rata de acoperire a dobanzii,\par - utilizarea surselor si utilizarea fondurilor prezente, prezinta proietia financiara pe intreaga durata de viataa a proiectuiui si a principalelor surse financire si destinatia acestora, ca indicator este rata\par acoperire a datoriilor sau gradul de acoperire a serviciilor datorie;\par - bilantul proiectat se intocmeste conform principiului cunoscut a echilibrului dintre totae mijloacele evidentiate in activ si totalul surselor inregistrate in pasiv, raportand activele curente la pasivele curente obtinem rata curenta care constituie un indicator de caracterizare a lichiditatii patrimoniale.\par d) pragul de rentabilitate reprezinta volumul minim de productie ce trebuie obtinut incat sa fie acoperite integral cheltuielile din venituri. La acest nivel al productiei profitul este egal cu zero, iar cheltuielile sunt egale cu veniturile.\par Pr= unde pvu = pret de vanzare unitar\par \par \par e) parghia financiara este proportia optima dintre fondurile proprii si cele imprumutate in realizarea unui proiect. \par Pf= \par \par Rr =rata rentabilitatii\par RD = rata dobanzii\par FP = fonduri proprii\par - parghia financiara permite aprecierea CTML optima a marimii creditelor pe termen mijlociu si lung necesar realizarii unui obiectiv de investitii.\par Analiza eficientei realizarii unui proiect de investitii , dar mai ales analiza financiara nu poate fi consderata incheiata daca ea nu se refera la analiza sensibilitatii ratei interne de rentabilitate sau ceea ce reprezinta testul de sensibilitate. Aceasta analiza urmareste sa estimeze care va fi nivelul ratei interne de rentabilitate (economica sau financiara) ca urmare a influentei asupra veniturilor sau costurilor a unor factori de risc (senzitivitate) cum ar fi :\par a) cresterea pretului la materii prime , materiale, energie, combustibil ;\par h) nerealizarea productiei prevazute sau scaderea preturilor de vanzare;\par c) evolutia cursurilor valutare ;\par d) prelungirea duratei de realizare a proiectului, respectiv amanarea realizarii venitului.\par Analiza sensibilitatii ratei interne de rentabilitate reprezinta nn mijloc simplu si direct de aborda problema riscului si a incertitudinii in cadrul procesului investitional.\par Determinarea capacitatii optime de productie si amplasamentulul optim a obiectivului de investitii\par Capacitatea unui obiectiv de investitii este indicatorul cu caracter general nelipsit nici unui obiectiv de investitii. De marimea capacitaii de productie depind si ceilati indicatori cu caracter general : numarul de persoane, costul anual, volumul productiei, precum si indicatorii de baza dintre care valoarea investitiei este hotaratoare.Daca am aproxima dimensiunea unui obiectiv de investitii plecand de a marimea nevoii de bunuri si servicii in dimensiunea de productie acest mod nu tine seama de :\par - nevoia de bunuri si servicii poate fi satisfacuta in mai multe variante de capacitate, ca marime,dar numai una este optima\par - dimensiunea capacitatii obiectivului de investitii este determinata atat de nevoia interna cat si de disponibilitatile pentru export\par - in determinarea variantei optime se tine seama si de posibilitatile viitoare de dezvoltare a obiectivului de investitii \par -trebuie sa tinem seama de structura economiei nationale a ramurii in care se incadreaza obiectivul. posibilitatea de specializare si cooperare intre unitati.\par Marimea unei unitati economice in general poate avea mai multe forme de manifestare :\par -numarul de personal, valoarea mijloacelor fixe, capacitatea de productie, marimea productiei,cifra de afaceri.\par In actuala configuratie a economiei romanesti se cauta sa se infiinteze cat mai multe intreprinderi mici si mijlocii in detrimentul colosilor mari.\par Marimea optima a unei economii costituie acea dimensiune care corespunde cel mai bine unei anumite cerinte: obtinerea unor efecte economice maxime la un anumit volum al resurselor consumate, minimizarea consumului, efecte economice maxime la o unitate de efort consumat.\par Optimul unei unitati economice trebuie stabilit in raport cu un anumit criteriu ales de investitor, drept criteriu in dimensionarea optima a unei unitati economice pot fi: maximizarea efectelor, minimizarea costurilor, maximizarea eficientei economice.\par Metode de determinare a capacitatii optime de productie a obiectivelor de investitii\par Aflarea marimii optime ca valoare de proiect se poate face fie utilizand metoda statica, fie metoda modelarii economice matematice.\par Metoda statica este utilizata in determinarea marimii optime a unui obiectiv de investitii se bazeaza pe studiu corelatiei dintre costuri sau efecte si dimensionarea intreprinderii, studiu conditionat de existenta unor informatii destul de precise in acest sens.Criteriul cel mai utilizat in optimizare este minimizarea costurilor totale ocazionate si realizarea si functionarea unui obiectiv de investitii.\par Acceptand drept criteriu de optimizare minimizarea costurilor se impune aflarea unor functii matematice care sa exprime evolutia acestor doua categorii de cost. Functia care estimeaza cel mai bine evolutia costurilor de investitii este egala cu:\par Yi =axb in care cheltuieli de investitii necesare pentru realizarea unei capacitati de investiti\par Ab parametrii functiei\par Costurile cu exploatarea, care pot sa creasca proportional cu costul productiei sau pot sa fie proportii diferite sau chiar neschimbate si se poate face o delimitare in costuri fixe si costuri variabile.\par \par Ye = k + Cd in care care Yc = costuri totale d produc;ie necesare unei capacitati de dimensiunea x\par k = costuri fixe\par Din punct de vedere matematic ambele fiunctii au ca optim x = 0, fiind crescatoare ceea ce din punct de vedere economic este un non sens. Pe investitor il intereseaza realizarea unei capacitati de productie cu cheltuieli de investitii si de exploatare minime pe unitatea de produs, respectiv cu cheltuieli specifice minime.\par Analiza celor doua categorii de cheltuieli specifice in cazuri reale demonstreaza ca atat cheltuielile specitice pentru investitii ( yi ) cat si cele de explotare ( ye) la un volum mic al capacitatii de productie au o valoarea ridicata scazand pe masura cresterii marimii capacitatii de productie pana la un punct minim (diferit al investitiilor specifice de cel al cheltuielilor unitare) dupa care cresc din nou\par Yt = a o+a + a in care y = costuri specifice totale (de investitii de exploatare)\par x = capacitatea de productie a a a parametrii functiei care I = valoarea investitiei\par \par yt= \par Ch = costul anual de functionare\par Q = rnarimea capacitatii de productie\par Df = durata de functionare a obiectivului\par q = rmarimea capacitatii de productie\par Graficul evolutiei costurilor specifice totale precum si cele unitare si a investitiilor unitare se prezinta ca:\par \par Metoda modelarii utilizata in determinarea marimii optime a capacitatii de productie a unui obiectiv de investitie\par Aceasta metoda conduce la o rezolvare mai riguroasa prin faptul ca ea presupune o analiza mai larga a acesteia extinzandu-se si la aspectele amplasarii acestor obiective , a delimitarii ramururilor de productie, a specializarii si cooperarii intre acestea. Stiind ca in mod logic se porneste de la stabilirea necesarului de bunuri si servicii pentru o perioada viitoare se impune o analiza a capacita existente si cat ramane a se acoperi prin extinderea capacitatii in functiune si prin constructia de noi capacitati.\par 1. In cazul extinderii capacitatii existente s-a constatat ca atat pentru investitiile specifice cat si pentru costul unitar se pot face fie pe baza unor metode statistico-matematice, fie pe baza unor calcule comparative niste estimari destul de exacte de valori reale.\par Curba costului unitar\par \par \par \par In ceea ce priveste continutul economic al functiei se refera la cheltuieli de investitii, de productie si transport astfel ca functia sa aiba urmatoarea forma:\par minim\par z = investitia specifica medie corepsunzatoare pentru cazul cand se produce cantitatea xi\par c = costul mediu de productie corespunzator pentru cazul cand se produce cantitatea xi\par d = valoarea inversa a coeficintilor corespunzatori pentru cazul cand se produce cantitatea xi\par t = costul unitar de transport pentru produsele finite\par xi = cantitatea ce urmeaza sa se produca pe agregatul de capacitate xi\par Ti = cost unitar de transport pentru produse finite\par Modelul matematic al problemei de determinare a capacitatii optime a obiectivului la care urmeaza sa se faca extinderea trebuie sa contina si un sistem de restrictii adecvat care sa delimiteze din cadrul poligonului solutiile posibile, acea solutie care sa rarspunda cerintelor de optim.\par Trebuie sa avem in vedere insa ca variabilele xi pe care le determina oricare din valorile de pe axa numerelor reale pozitive ori in conceptia modelarii xi trebuie sa fie cuprinse intre anumite limite stabilite dinainte fapt ce face necesara introducerea in sistemul de restirctii a unei conditii care sa impuna variabilelor xi sa varieze intre o limita minima si una maxima.\par Li?xi?Ls , incare Li = limita inferioara si Ls = limita superioara\par 2. In cazul constructiei de noi capacitati apar probleme legate de dimensionarea obiectivului de investitii. Se urmareste minimizarea costurilor totale de investitii, de productie si de transport, Variabila principala dintr-un model de determinare a capacitatii optime este Xijkpr si ea desemneaza nivelul la care urmeaza sa se situeze o productie realizata cu capacitatea sau utilajul de marime i in cadrul intreprinderii p din materia prima asigurata de furnizorul j avand ca destinatie beneficiarul k in sortimentul r.\par ijkpr\tab ?M\tab in care M \emdash limita superioara a productiei din sortimentul r care nu poate fi depasita\par \par \par Indicatorii si metodele de alegere a amplasamentului optim a obiectivului de investitii\par Fundamentarea amplasamentului unui obiectiv de investitii trebuie sa aiba la baza o analiza riguroasa a tuturor factorilor si criteriilor care pot interveni in luarea deciziei de amplasare. Exista doua mari grupe de criterii care stau la baza alegerii amplasamentului de investitii:\par 1. criteriul economic \emdash apropierea de sursa de materii prime, surse energetice, centre de desfacere si utilitati\par 2. criteriul social \emdash sunt mai putin importante pentru investitori dar asigura o stabilitate macroeconomica la nivel de tara\par 1. distanta medie de transport\par - materii prime\par dn= \par \tab dn = distanta medic de transport a materiilor prime\par dm = distanta medic de transport a materiilor prime de Ia\par turnzotul i\par Qmn = cantitatea de materii prime transportate de Ia turnizorul i\par S = numarul furnizorilor de mate prima\par - produse finite\par \par dp = dp = distanta medic de transport a produselor finite\par dpj = distanta medic de transport a produsleor finite de la furnizor\par Qpj = cantitatea de produse finite transportate La heneticiarul I\par V = numarul centrelor beneficiare\par 2. coeficientul de greutate\par -se calculeaza ca raport intre cantitatea totala de materii prime transportate si cantitatea de produse finite\par Kg= \tab K = coeficient de greutate\par Qmi ,Qpj = au aceea semnificatie ca mai sus\par Daca Kg este mai mare decat 1 inseamna ca obiectivul de investitii se va amplasa in apropiere de sursele de aprovizionare cu materii prime, daca coeficientul Kg este mai mic dec 1 obiectivul de investitii se va amplasa in apropierea centrelor de desfacere a materiilor finite.\par \par 3. coeficientul costului de transport\par \par Kc= \par Kc =coeficientui costului de transport\par tmi = tariful de transport al materiei prime\par tpj = tariful de transport al produselor finite\par Daca avem la numarator cheltuieli de transport a materiilor prime iar la numitor cheltuieli de transport a materiilor finite coeficinetul Kc este mai mare decat 1, atunci obiectivul de investiti este mai aproape de materiile prime iar daca este mai mic decat 1 este mai aproape de desfacerea produselor finite. Acest indicator nu tine seama de marimea investitiilor si nici a costului de productie.\par 4. cheltuieli totale echivalente ca natura si timp\par - este cel mai complex indicator pentru ca el ia in considerare toate categoriile de cheltuieli diferentiate pe variante de amplasament\par \par Kt= \par Kh = cheituieli totale echivalente in natur i timp\par ih = investitii in anui i\par C \lquote ph = cheltuieli de productie exclusiv amortizarea\par Cth = cheltu eli de transport in anul h\par Alegerea variantei optime de amplasament a obiectivului de investitii cu ajutorul acestor indicatori este posibila numai prin folosirea metodelor de optimizare multicriteriala deoarece fiecare varinata prezinta o caracteristica sau mai multe care sunt cele mai bune fiind imposibila utilizarea unor metode empirice.O sinteza a teoriei deciziilor multicriteriale conduce la o grupare a acestora in patru directii de cercetare:\par a) scoala ronaneasca de teoria deciziei care are ca realizare metoda dominantei si metode K\par b) scoala franceza\par c) scoala americana de teoria utilitatii\par d) programarea matematico- multicriteriala.\par \par Determinarea necesarului de investitii pentru asigurarea cresterii economice Determinarea necesarului de investitii cu ajutorul indicelui de eficienta economica\par Pentru a determina necesarul de investitii pentru o perioada urmatoare este necesara parcurgerea unei suite de etape in care punctul de plecare il constituie o analiza referitoare la identificarea, evaluarea si ierarhizarea nevoii de bunuri si servicii ce trebuie obtinute pentru acoperirea acestor nevoi. Intr-o prima aproximare se poate stabili volumul necesar de investitii plecand de la legatura de cauzalitate dintre investitii si volumul productiei, legatura formalizata de indicatorii de eficienta economica a investitiilor, denumita investitia specifica\par \par Is = in care I= volumul investitiilor\par Q= Volumul productiei\par Deoarece investitia specifica este foarte diferita de la un obiectiv la altul, de la o ramura la alta este indicat a se utiliza o investitie specifica medie sau mai exact sa se ia in considerare structura productiei ( s ).\par In aceste conditii putem spune ca volumul necesar de investitii este in functie de structura productiei (s). marimea investitiei specifice (Is) si volumul productiei (Q). Un astfel de mod de determinare a volumului necesar de investitii contine un grad mare de aproximare, indicandu-ne cel mult un ordin de marime. Aceasta deoarece productia nu este rezultatul direct al investitiei realizate ci al mijloacelor puse in functiune cu ajutorul investitiei. Ca atare trebuie stabilita mai intai valoarea mijloacelor fixe ce trebuie puse in functiune pentru a realiza un anumit volum al productiei. Aceasta se infaptuieste plecand de la legatura de cauzalitate dintre mijloacele fixe si volumul productiei, legatura data de indicatorul eficienta fondurilor.\par e= Q=volumul productiei;F= valoarea mijloacelor fixe\par Cunoscand marimea lui e precum si volumul productiei se poate stabili marimea mijloacelor fixe de care este nevoie intr-o perioada viitoare astfel:\par F = f( ) in care F necesarul de mijloace fixe, necesarul de fonduri\par La valoarea mijloacelor fixe determinate cu aceasta relatie trebuie adaugate si valorile mijloacelor fixe care trebuie puse in functiune pentru a le inlocui pe cele ce trebuie scoase din functiune, ca urmare a expirarii duratei normale de functionare (?F) F = F + ?F . in care F necesarul total de mijloace fixe, ?F necesarul de mijloace fixe pentru inlocuirea celor scoase din functiune ca urmare a expirarii duratei normale de functionare.\par Alt indicator este investitia la 1 leu mijloace fixe If = in care IF necesarul de investitii pentru 1 leu mijloace fixe, I valoarea investitiilor, F valoarea mijloacelor fixe. In aceste conditi necesarul de investitii este in functie de If. F . S , I = f (If, F , S).\par \par Determinarea necesarului de invesititii cu ajutorul functiilor de productie\par Legatura care exista intre rezultat si factorii care determina aceste rezultate este o preocupare a stiintei economice si are in vedere dependenta dintre volumul productiei (rezultate) ale activitatii economice (PIB, profit) care constituie variabile dependente si forta de munca (volumul mijloacelor fixe) care constituie variabile independente sau factoriale. Matematic ele se exprima printr-o functie I = I (x1, x2\'85. xi ) in care I variabila rezultativa dependenta, x1,x2..variabile independente ( factoriale ).\par Modelarea dependentei dintre rezultate si factorii care le determina este data de functia de productie. Cea mai cunoscuta functie utilizata, inca din 1928 in SUA si care poarta numele celor care au utilizat-o prima data este Cobb si Douglas si are urmatoarea forma:\par Q = q x m\tab\tab\par in care, Q este productia, m munca (numarul de persoane ocupate), k capitalul in functiune, a coeficienti de elasticitate, q factorul de proportionalitate. Cobb-Douglas exprima substituirea factorilor primari - munca si capital exprimat cantitativ, aspectul calitativ exprimat prin eficienta este neglijat de aceasta functie, fapt ce face ca functia sa nu poata fi utilizata in calculul de previziuni pe termen lung. \par Modalitatea practica pentru considerarea directa a factorilor calitativi se poate asigura usor plecand de la relatia de calcul a productivitatii muncii:\par \par W= in care Q= volumul productiei M, numarul de persoane ocupate\par Plecand de la aceste considerente Ion Rom\'e2nu propune o noua functie de productie care depinde de numarul de persoane ocupate, volumul mijloacelor fixe, productivitatea neta a muncii si productivitatea neta a mijloacelor fixe.\par Investitiile in modele de crestere economica\par In general un model economico \endash investitional reprezinta o transcriere in limbaj matematic a unui fenomen sau proces economic. Intre modelele economico matematice un loc aparte il detin modelele de crestere economica in cadrul carora investitiile se regasesc de fiecare data,ele constuie suportul material al cresterii economice.\par 1. Modelul lui I Keines - are la baza o serie de legi ,cum este legea inclinatiei spre consum, legea imboldului spre investitii, legea inclinatiei spre valori lichide. Keines arata c, la o anumita marime a consumului, denumita inclinatie a colectivitatii spre consum sau nivelul de echilibru, vor depinde investitiile curente iar acestea vor depinde de imboldul spre investititii., acestea la randul lor de raportul dintre curba eficientei marginale a capitalului si complexul de rate si dobanzi.\par Prin eficienta marginala a capitalului se intelege cantitatea de efect unitar al capitalului care se obtine la o unitate de efort.\par Imboldul spre investitii, este definit in termenii multiplicatorului ca raport intre venitul obtinut sau scontat (y) si investitia facuta sau scontata (I) sau mai exact , multiplicatorul investitiilor reprezinta necesarul suplimentar de venituri care asigura cresterea investitiilor cu o unitate.Multiplicatorul investitiilor este deosebit de important in previziunea cresterii economice deoarece arata de cate ori cresc veniturile sociatatii la o anumita crestere a investitiilor.\par 2.Modelul lui Clark - economist american autor al teoriei productivitatii marginale in care investitiile si veniturile obtinute au urmatoarea relatie:\par A= \par A= acceleratorul\par Ih.=investitia efectuata in anul h\par Vh= veniturile din anul h\par Vh-1=veniturile din anul h-1\par 3. Modelul lui Harrod - introduce teoria coeficientului capitalului care prezinta suficiente potente analitice, fiind considerat adept si continuator al teoriei kenisiste. El considera ca intre capitalul functional si veniturile realizate in conditiile unui progres tehnic neutru si a unei rate a dobanzii neschimbate exista un raport constant.\par b = in care b este coeticientul capitalului, v este venitul obtinut, k este capitalul functional.\par 4. Modelul lui Domar - introduce notiunea de productivitatea a investitiilor , in conditiile in care venitul este inlocuit cu nivelul capacitatii de productie realizat cu ajutorul noilor investitii.\par ?= \par in care ? productivitatea investi Q capacitatea de productie. I volumul investitiilor ,t timpul, d variatia\par -\tab cu ajutorul metodei metodei diferentelor finite relatia de mai sus poate fi scrisa:\par ?= = astfel ca indicatorul productivitatii investitiilor arata volumul productiei ce se poate obtine la leu investit sau mai exact sporul de capacitate obtinut cu len investit.\par \par \par Programarea executiei lucrarilor de investitii\par Realizarea unui obiectiv de investitii presupune un complex de activitati desfasurate intr-o anumita succesiune, menite a transpune in practica deciziile de investitii.\par Una din metodele de programare a executiei lucrarilor de investitii in conditii de eficienta economica maxima, este metoda analizei drumului critic.\par In cadrul analizei drumului critic avem de a face cu un proiect care este definit ca o multime de activitati care se caracterizeaza printr-o relatie de ordine numita si relatie de precedenta directa, precum si printr-un moment de incepere si unul de incheiere a fiecarei activitati.\par Activitatea reprezinta o parte distincta dintr-o lucrare sau un proiect, iar ea consuma timp si anumite resurse.\par Programul reprezinta o parte distincta dintr-o lucrare si modul de esalonare a executiei activitatii astfel incat intreaga lucrare sa se execute in conditii de eficineta maxima.\par Prin eveniment se intelege stadiul in care se gaseste o activitate la un moment dat, el marcand de regula numai inceputul sau sfarsitul activitatii.\par Activitatile pot fi dependente unele de altele sau independente si in acest caz se pot executa in paralel.\par Metoda analizei dumului critic prezinta mai multe variante, dintre care doua sunt mai raspandite:\par 1. Metoda CPM (critical pat metode) caracterizata prin aceea ca duratele de executie pentru fiecare activitate sunt cunoscute.\par 2. Metoda PERT (program evolution on review tehnic) caracterizata prin aceea ca se iau in studiu mai multe perioade de realizare pentru fiecare activitate.\par \par \bullet 1. Programul lucrarilor de executie a insvestitiilor cu ajutorul CPM\par In cadrul acestei metode analiza structurii unui proiect presupune:\par - stabilirea multimii activitatilor care il compun\par - determinarea ordinii de executie a activitatii in conformitate cu tehnologia proiectului. Pentru a putea efectua analiza structurii unui proiect se poate recurge atat la limbajul obisnuit cat si la o descriere matematica. Daca luam un proiect de investi P format din n activitati si daca notam cu ai activitatea I si cu A multimea activitatilor atunci A = \{a1 ,a2,\'85.an \}.Din punct de vedere al ordinii din care se execut activitatea putem avea urmatoareie situatii:\par - ai < aj - activitatea ai este precedata de activitatea aj\par - ai ? aj - actvitatea ai este direct precedenta acuvitatii aj sau precede imediat\par - ai ?aj - sau ai II aj ceea cc presupune ca activitatea ai si aj sunt independente sau paralele. In multimea activitatilor unui protiect distingem activitati initiale si activitati finale. Primele nu au activitati precedente iar cele finale nu au activitati urmatoare. Pentru descrierea structurii unui proiect se pot utiliza trei forme de reprezentare:\par a) reprezentarea tabelara\par b) reprezentarea matirceala\par c) reprezentarea in retea\par a) reprezentarea tabelara a structurii unui proiect constituie o descriere sistematica a acestuia intr-un tabel care cuprinde multimea N a activitatilor proiectului pentru fiecare aratandu-se in acelasi timp si relatia de dependeta:\par \par \par \par \par Nr.crt.\tab Simbolul\par activitati\tab Denumirea activitatii\tab Activitatea\par precedenta\tab Durata\par Zile\par 1\tab a1\tab Proiectare ( P )\tab -\par a1\tab 120\par 2\tab a2\tab Obtinerea vizelor (OV)\tab a1\tab 30\par 3\tab a3\tab Cumpararea terenului\tab -\tab 15\par 4\tab a4\tab Lucrari de organizare a santierului (S)\tab a3\tab 45\par 5\tab a5\tab Comenzi utilaje (CU)\tab a1\tab 60\par 6\tab a6\tab Executarea constructiilor de baza\tab a4\tab 300\par 7\tab a7\tab Executie retele tehnice\tab a6\tab 90\par 8\tab a8\tab Achizitionare utilaje\tab a5\tab 90\par 9\tab a9\tab Montaj utilaje\tab a6,a7,a8\tab 90\par 10\tab a10\tab Achizitie materii prime, energie, utilaje\tab a9\tab 30\par 11\tab a11\tab Probe tehnologice\tab a10\tab 30\par \par \par \par \par \par \par \par b) reprezentarea matriceala a structurii unui proiect consta in constructia unei matrici patrate din cele n activitati ale proiectului in care rubricile sunt determinate de intersectia liniilor cu coloanele, iar in casuta de intersectie a liniei i cu coloana j se trece 1, cand activitatea aj este direct precedenta activitatii ai si 0 cand este indiferenta.\par \par \par Col/\par linie\tab A1\tab A2\tab A3\tab A4\tab A5\tab A6\tab A7\tab A8\tab A9\tab A10\par A1\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\par A2\tab 1\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\par A3\tab 0\tab 1\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab\par A4\tab 1\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\par A5\tab 0\tab 0\tab 1\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\par A6\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 1\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\par A7\tab 0\tab 0\tab 0\tab 1\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\par A8\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 1\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\par A9\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 1\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\par A10\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 0\tab 1\tab 0\tab 0\par \par c) reprezentarea in retea constituie o descriere exacta si in acelasi timp foarte expresiva a structurii unui proiect cu ajutorul grafelor. care reprezinta un sistem alcatuit (pe baza unor reguli bine stabilite) din noduri si arce in conformitate cu relatiile dintre activitati.\par \bullet Procedeul CPM cuprinde mai multe etape de lucru:\par 1. Impartirea proiectului in activitati, stabilirea duratelor de executie si a relatiilor de precedenta aceasta prima etapa are ca rezultat elaborarea fisei de activitate a proiectului. Impartirea proiectului in activitati se face in grad mai mare sau mai mic de detaliere, gradul de detaliere depinzand de urmatorii factori :\par - disponibilitatea proiectantului si a beneficiarului investitiei cu privire la efortul ce va putea fi depus pentru programare si control\par - posibilitatile existente\par - marimea si durata de executie a obiectivulul\par - experienta celor care fac detalierea.\par \bullet Se considera activitate orice actiune, proces sau operatii care consuma timp.\par \bullet In ceea ce priveste duratele actiunilor pot fi calculate, apreciate sau impuse\par \bullet Stabilirea relatiilor de precedenta intre activitati decurge din procesul tehnologic care impune\par anumite succesiuni obligatorii.\par 2. Intocmirea graficului in retea; reteana CPM constituie un model matematic a structurii proiectului in care ca activitate este reprezentata printr-un arc orientat, arcul indica sensul de desfasurare a activitatii intre evenimentul initial I si evenimentul final j, orientarea arcului indicand desfasurarea in timp a activitatii respective.\par Pentru constructia corecta a retelei trebuie respectate anumite reguli:\par a) fiecare activitate (proces) incepe si se termina cu un nod\par \par b) daca o activitate terminata inainte ca activitate urmeaza sa poata incepe, cele doua activitati vor fi insirate una dupa alta. Evenimentul final al primei activitati este in acelasi timp evenimentul initial al celei de a doua activitate.\par \par c) daca mai multe activitati trebuie terminate inainte de a putea incepe o alta activitate, toate acestea trebuie terminate la evenimentul initial al activitatii care urmeaza.\par \par \par d) daca mai multe activitati pot incepe dupa ce s-a incheiat o activitate precedenta toate evenimentele initiale ale lor vor coincide cu evenimentul final al activitatii precedente.\par \par 3. Determinarea drumului critic - reteaua CPM odata intocmita poate fi parcursa in doua sensuri:\par a) sensul normal direct de la nodul initial 1 la nodul final i\par b) sensul contrar orientarii arcelor de la nodul final n la nodul initial 1.\par O succesiune de activitati parcursa in sensul direct reprezinta un drum in retea. Deosebim patru categori de drumuri in orice retea CPM:\par 1. Drum complet, o succesiune de activitati care au ca nod initial nodul nr. 1 si ca nod final nodul nr. n\par 2. Drumul care precede drumul I reprezinta o succesiune de activitati care au ca nod initial I, care nu este nodul nr. I. iar ca nod final, nodul nr. n. care este nodul final al retelei:\par 3. drum oarecare este cuprins intre nodurile I si k, aceste noduri nefiind nici noduri initiale nici noduri finale ale retelei\par Pentru determinarea drumului critic se pot utiliza mai multe modalitati, cea mai completa si eficineta constituie calculul tabelului program de executie a proiectului care are trei etape:\par a) calculul termenelor evenimentelor\par h calculul termenelor rezervelor activitatiilor\par c ) calculul termenelor activitariilor\par Realizarea unui proiect presupune un ansamblu de termene referitoare la evenimente si activitati. Termenul reprezinta o data calendaristica sau un eveniment bine determinat pe scara timpului. In cadrul retelei CPM pentru flecare eveniment este necesar sa se calculeze doi termeni:\par -termenul minim - care reprezinta termenul cel mai devreme de realizarea evenimentului\par -termenul maxim - care reprezinta termenul cel mai tarziu, astfel ca durata totala a proiectului determinata prin drumul critic sa nu fie depasita. Termenul la care poate incepe o activitate depinde de termenul la care s-au incheiat activitatile precedente, fapt ce face ca pentru stabilirea termenului minim al unui eveniment sa fie necesara parcurgerea drumului complet al operatiunilor precedente. In ceea ce priveste termenul maxim al evenimentelor este la fel de clar ca termenul pana la care se poate produce un eveniment depinde de termenele la care pot incepe activitatile urmatoare. Daca dorim ca termenul sa fie respectat trebuie ca o activitate sa se execute pana la un termen limita astfel incat sa mai ramana timp si pentru executia activitatii urmatoare. De aceea pentru stabilirea termenului maxim se parcurge drumul complet dar in sens invers.\par Calitatea termenelor activitatii avand in vedere taptul ca o activitate este definita de evenimente de incepere si incheiere a acesteia si durata activitatii este definita in termenele evenimentelor respective. Intrucat avem de a face cu doua termene: unul minim si celalalt maxim pentru fiecare eveniment activitatea vom avea patru termene: \par 1.\tab termenul minim de incepere a activitatii.\par 2.\tab termenul minim de terminare a activitatii. \par 3.\tab termenul maxim de incepre a activitatii.\par 4.\tab termenul maxim de terminare a activitatii.\par 1.Termenul minim de incepere a activitatii aij este egal cu termenul minim al activitaii i.\par 2. Termenul minim de terminare a unei activitati aij este egal cu suma termenului minim de\par incepere a activitati respective si durata activitatii.\par 3. termentul maxim de terminare a unei activitati aij este egal cu termenul maxim al evenimentului\par 4. termenul maxim de incepere a unei activitati aij se obtine scazand din termenul maxim de determinare a activitatii durata activitatii respective.\par Rezerva de timp a unei activitati reprezinta perioada maxima cu care pot fi depasite termenele de executie ale acelei activitati cu conditia ca durata totala a drumului critic sa nu fie depasita.\par Rezerva totala a unei activitati reprezinta intervalul de timp cu care se poate mari durata activitatii fara ca durata totala a proiectului sa fie depasita.\par Rezerva libera a activitatii aij arata cu cat poate fi prelungita durata activitatii daca se respecta termenul minim de incepere pentru toate activitatile adiacente care ii succed.\par Rezerva intermediara a unei activitati aij reprezinta intetrvalul maxim de timp cu care se poate mari durata activitatii fara sa se depaseasca termenul final de realizare.\par Rezerva sigura se refera numai la rezerva aferenta activitatii respective fara a afecta rezervele celorlalte activitati, consumarea ei ramanand fara nici o consecinta.\par \par \bullet 2. Metoda PERT\par In cadrul programarii executarii lucrarilor de innvestitii si a drumului critic in afara de metoda CPM o raspandire larga o are si metoda PERT , care se utilizeaza in studii cand duratele activitatilor nu pot fi cunoscute cu exactitate. Se refera la obiectivele complexe sau la obiectivele realizate in premiera. In cazul metodei PERT pentru fiecare activitatea a proiectului se efectueaza trei evaluari ale duratei:\par 1) durata optimista, care este cea mai scurta, care are in vedere timpul minim in conditiile cele mai favorabile ;\par 2) durata pesimista care are in vedere timpul maxim necesar in cazul unor conditii nefavorabile;\par 3) durata probabila data de timpul normal necesar in cazul in care nu apar elemente neprevazute. Programarea se va face pe baza unei durate medii probabile care se calculeaza cu ajutorul urmatoarei relatii :\par dij= \par unde dij = durata medie probabila\par aij = durata optimista a activitatii\par nij = durata probabila a activitatii\par bij= durata pesimista a activitatii\par ij = durata de incepere si incheiere a activitatii\par \par \par \par \par Procesul investitional si riscul\par \bullet Incertitudinea si riscul asociat procesului investitional\par Procesu! investitional este privit ca un complex de operatii sau activitati care se deruleaza pe parcursul unei perioade lungi de timp. Incepand cu aparitia cererii pentru investitii si terminand cu scoaterea din functiune a obiectivului de investitii.\par Caracterul de durata al procesului investirional reprezinta principala cauza a aparitiei riscului si asocierea acestuia cu orice proiect de investitii.\par Prin risc se intelege probabilitatea survenirii sau producerii unui eveniment nedorit sau posibilitatea ca un fapt cu consecinte nedorite sa se produca.\par Incertitudinea reprezinta o stare al carui ansamblu de rezultate posibile nu sunt total cunoscute si probabilitatile asociate nu sunt determinate.\par Riscul este un fenomen obiectiv care insoteste orice afacere si prin risc trebuie sa se inteleaga atat probabilitatea castigului cat si a pierderii.\par Diferenta dintre risc si incertitudine este data de gradul de cunoastere a probabilitatii, de aparitie a unei stari. Cand se cunoaste probabilitatea de aparitie a unei stari si este mai mica decat 1, se poate vorbi de risc, iar cand nu se cunoaste probabilitatea de aparitie a starii se poate vorbi de incertitudine. \par Caraceterul de unicitate a deciziei de investitie contribuie la aparitia riscului, conditii care au stat la baza luarii unor decizii de investitii nu se mai regasesc in aceleasi forme in cazul altei decizii, fapt ce face ca procesul investitional sa se desfasoare intr-un viitor incert.\par Estimarile efectuate pentru prevederea cat mai corect posibil a evolutiei viitoare, aparitia riscului si a incertitudinii este legata pe de o parte de rnediu economic, politic, social, tehnologic, in care urmeaza a se derula procesul investitional, iar pe de alta parte de activitatea propriu-zisa a firmei investitoare de adaptare la greutatile ce apar. Mai exista si riscul investitiilor financiare, riscul intreprinderii, riscul de tara.\par \par \par \par \par }

Textul de mai sus reprezinta un extras din "REFERAT CONTABILITATE FINANTAREA SI EFICIENTA INVESTITIILO". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Sutien Triumph Julia Light Beige Sutien Triumph Julia Light Beige Sutien bej deschis cu detalii din dantela, armatura si bretele ajustabile. 48% poliamida, 44%...
Chiloti Triumph Anna Dark Blue Chiloti Triumph Anna Dark Blue .. 82% poliamida, 18% elastan
Chiloti Triumph Erin Dark Beige Chiloti Triumph Erin Dark Beige .. 82% poliamida, 18% elastan