REFERAT ECONOMIE: CONSTITUIREA SOCIETATII COMERCIALA

Incarcat la data: 09 Iulie 2008

Autor: Gogoasa Alexandru

Pret: 50 credite

4 (2 review-uri)
Constituirea societatilor comerciale Considerari introductive Societatile comerciale au fost si sunt in prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane si financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca si pentru satisfacerea unor interese personale ale inteprinzatorilor,ele contribuind la dezvoltarea comunicatiilor care au permis extinderea pietelor cu toate consecintele benefice asupra civilizatiei moderne.. Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in titilul VIII al Cartii I a Codului comercial roman art 77-269, intitulat ,,Despre Societatile Comerciale,,prin care e reglementat infiintarea societatilor in nume colectiv,societatea in comandita simpla,societate anonima(pe actiuni),societate in comandita pe actiuni si asociatia in participatie.Intrucat reglementarea societatilor comerciale cuprinsa in Codul comercial era in mare parte depasita, ea a fost inlocuita cu o noua reglementare,care face obiectul Legii 31/1990 privind societatile comerciale Constituirea unei societati comerciale impune incheirea actelor constitutive cu respectarea cerintelor legii privind actele juridice. Societatea comerciala dobandeste personaliate juridica prin incheirea unor formaliati cerute de lege Aceste formalitati se intemeiaza, dupa caz pe contractul de societate sau pe contractul de socitate si statutul societatii sau contract de societate. 1.Forme de constituire Prin art 2 din legea 31/1990 se stabilesc 5 forme de organizare a societatatiilor comerciale romanesti si anume: 1. societatea in nume colectiv 2.societate in comandita simpla 3.societate pe actiuni 4.societatea in comandita pe actiuni 5.societatea cu raspundere limitata. Societatile enuntate sunt persoane juridice distincte de persoana propietarilor lor(asociati sau actionari).Ele isi desfasoara activitatea in nume propriu, au conducere si sediu propriu. Pentru constituirea societatilor comerciale este necesar intocmirea si procurarea unor acte, plata unor taxe ,etc. In acest flux procedural stabilit de legislatia comerciala in vigoare, care cuprinde mai multe institutii implicate in acest proces, se disting cateva etape si anume: ETAPELE CONSTITUIRII SOCIETATILOR COMERCIALE 1 Etapa I: Verificarea, la Registrul Comertului, a acceptabilitatii numelui si emblemei alese, urmata de redactarea statutului si contractului societatii. Legea prevede obigativititatea formei scrise a celor 2 acte ale societatii, care pot fi reunite in unul singur acesta numit act constitutiv, care se intocmesc in 6 exemplare.Inainte de a se trece la redactarea actelor e necesar o deplasare la registrul comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese,pentru ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de alte societati, in acest caz trebuind alese alte denumiri, facandu-se obligatoriu o rezervare de denumire si o verificare a sediului care au o valabilitate de 3 luni.Verificarea sediului e obligatore intrucat la acelasi sediu nu pot functiona mai multe societati comerciale cu exceptia cazului in care una dintre societatii este asociat sau actionar al societatii nou infiintate.Provizoriu societatea isi poate declara sediul la sediul cabinetul sau biroul avocatului sau societatii civile de avocatura care certifica actul constitutiv. 2.Etapa II: Redactarea actului constitutiv: Dupa stabilirea numelui si emblemei viitoarei societati, se trece la redactarea actelor constitutive ale societatii(statut si contract),in care trebuie sa gasim urmatoarele date: -care va fi forma, denumirea,durata,sediul si obiectul de activitate al societatii; -valoarea capitalului social ce trebuie depus de fiecare asociat,cat in lei si cat in valuta; -care dintre asociati va administra si reprezenta societatea, stabilind limita si puterile acestora, cat si obigatiile pe care le are; -daca societatea va avea sucursale sau filiale in tara sau in strainatate; -modul de impartire al castigurilor (cand, cat si cat de frecvent); -in ce cazuri se poate dizolva sau lichida societatea, etc Contractul trebuie sa cuprinda toate mentiunile prevazute de art7 si art8 din Legea nr.31/1990: Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde: a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice; numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari, asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul; b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii; c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi; g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cnd se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; h) durata societatii; i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde: a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul; b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii; c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare; e) valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea; f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni; g) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea; h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice; i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, controlul acesteia de catre actionari, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul; j) durata societatii; k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor; l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cnd se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; m) avantajele rezervate fondatorilor; n) actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni; o) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni; p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. Capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei. Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 lei. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. in societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50. in cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor. Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. in societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate. O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic dect intr-o singura societate cu raspundere limitata. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana. in caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), statul, prin Ministerul Finantelor Publice, precum si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituita. Pe baza hotarrii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege pentru societatile cu raspundere limitata. Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dinti, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. Aporturile in natura sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare. Aporturile in creante sunt liberate potrivit art. 84. Asemenea aporturi nu sunt admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata. Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. in schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramnnd, totodata, obligati sa participe la pierderi. 3 Etapa a III-a: Autentificarea actului constitutiv La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata. La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre aceste societati. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. Actul constitutiv, redactat in 6 exemplare, se prezinta Notarului public in vederea autentificarii. Asociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului public,dupa ce s-au legitimat cu buletinul de identitate. Etapa a IV-a : Autorizarea constituirii, inmatricularii si publicitatea societatii. 1.Precizare. Prin legea 359/ 2004 a fost simplificata procedura de autorizare a constituirii, inmatricularii si publicitatii societatiilor comerciale activate ce au trecuta in competenta oficiului registrului comertului, inlaturandu-se astfel etapa intermediara prevazuta de legea 31/1990 care stabilea ca autorizarea functionarii societatii se face prin hotarare judecatoreasca. 2.Cererea de inmatriculare. Potrvit art.36 din legea 31/1990 modificata in decembrie 2004, in termen de 15 zile de la autentificarea actului constitutiv se va face inmatricularea societatii in Registrul Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii. Cererea va fi insotita de : a)statutul si contractul societatii; b)dovada efectuarii varsamintelor in conditiile prevazute in actul constitutiv c)acte privind propietatea aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si immobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate d)actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati e)declaratie pe propria raspundere a fondatorilor , a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.31/1990. 3.Problema avizelor sau actelor de autorizare. Noua reglementare nu mai prevede obligativitatea obtinerii prealabile a unor avize, certificate sau acte de autorizare. Potrivit noii reglementari, toate avizele sau actele de autorizare, care trebuie eliberate de autoritatiile publice in functie de obiectul de activitate al societatii, se vor solicita de catre Oficiul Registrului Comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar sa se depuna avizele sau autorizatii tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii. 4.Autorizarea constituirii societatii si incheierea de inmatriculare. Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului se exercita de catre un judecator delegate de presedintele tribunalului la registrul comertului. La inceputul fiecarui an judecatoresc, presedintele tribunalului are obligatia de a delega la Oficiul Registrului Comertului, unu sau mai multi judecatori ai tribunalului. Judecatorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi. La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinznd descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luata in considerare factura. Rapotrul de expertiza va fi depus la Oficiul Registrul in termen de 15 zile si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltiala acestora li se pot elibera copii partiale sau integrale de pe raport. Nu pot fi numiti experti: - rudele sau afinii pna la gradul al patrulea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor; - persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele dect aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura. in cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru. incheierea de inmatriculare va reda, dupa caz, mentiunile actului constitutiv prevazute la art. 7 si 8. din legea 31/1990 Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului. inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale. - Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza in una dintre formele de societate enumerate la art. 2 din leg.31/1990 si in conditiile prevazute pentru acea forma. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit. Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inmatriculeaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona. Daca sucursala se infiinteaza intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea fondatoare, ea se va inmatricula in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inmatriculare independenta. Regimul juridic al sucursalei se aplica oricarui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, caruia societatea care il infiinteaza ii atribuie statut de sucursala. Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului sediului principal. Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala. Potrivit art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, aprobata si modificata prin Legea nr. 195/1997, dispozitiile acestui alineat nu se aplica filialelor fara personalitate juridica infiintate pna la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta. Se recomanda societatilor care au infiintat unitati fara personalitate juridica sa modifice denumirea de filiala data acestora. Societatile comerciale straine pot infiinta in Romnia, cu respectarea legii romne, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic. Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere. 6.Publicitatea societatii. Dupa efectuarea inmatricularii, incheierea judecatorului delegat se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala partilor. La cererea si pe cheltuiala partilor, actul constitutiv, vizat de judecatorul delegat, poate fi publicat in acelasi Monitor Oficial, integral sau in extras. Publicitatea este esentila, astfel actele si faptele pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunoasteau. Operatiunile efectuate de societate inainte de a-16-a zi de la data publicitatii in Monotorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat nu sunt opozabile tertilor, care dovedesc ca au imposibilitate de a lua cunostiinta despre ele. 7.Inregistrarea societatii la organele financiare Tot dupa efectuare inmatricularii oficiul registrului comertului are obligatia sa transmita incheierea de inmatriculare administratiei financiare in raza caruia se afla sediul societatii pentru evidenta fiscala cu mentionarea numarului de inmatriculare in registrul comertului. 8.Dispozitii procedurale a)incheierile judecatorului delegat privitoare la admiterea sau respingerea cererii de inmatriculare sau cu privire la orice alte inregistrari in registrul comertului sint supuse numai recursului care poate fi declarat in 15 zile de la data pronuntarii incheierii. Se depunde la oficiul registrului comertului, care este obligat sa il inainteze in 3 zile tribunalului sediului societatii b)opozitia la modificarea actului constitutiv hotararrile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot fi atacate cu opozitie de catre creditorii societatii si de catre alte persoane prejudiciate prin aceste hotarari c)efectele opzitiei . Opozitia se face in 30 de zile de la data publicarii hotararii sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, daca legea prevede alt termen. Ea se depune la Oficiul Registrului Comertului, care, in termne de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta tribunalului sediului societatii. Ea suspenda fata de opnenti executarea hotararii atacata si hotararea pronuntata asupra ei este supusa numai recursului. d)Competenta teritoriala. Cererile si caile de atac prevazute de Legea nr 31/1990 se solutioneaza de tribunalul locului unde societatatea isi are sediul principal; in afara de cazul in care legea dispune alt fel. e)Citarea partilor si comunicarea acteleor. Citarea partilor in fata judecatorului delegat si comunicarea actelor sale se face de catre Oficiul Registrului Comertului, prin posta, cu scrisoare recomandata sau prin agenti ai Oficiului Registrului Comertului. Etapa a V a : Deschiderea contului de virament Se face la banca pentru care opteaza solicitantul, iar in acest scop se depun urmatoarele acte: -cerere tip -statutul si contractul societatii autentificate; -incheierea judecatorului delegat -copia certificatului de inmatriculare -actul (in copie) eliberat de Directia Finantelor Publice in legatura cu inregistrarea societatii. Etapa a VI a: Intocmirea stampilelor, parafelor si sigiliilor Se face cu comanda la o societatea specializata si pentru obtinerea lor trebuie prezentate -incheierea judecatorului delegat; -certificatul de inmatriculare. Etapa a VII a: Necesitatea obtinerii unor avize, autorizatii, licente, atestate, certificate, de catre Oficiul Registrului Comertului In situatia in care prin hoatrari de guvern sau ordine ministeriale se instituie necesitatea obtinerii unor avize, licente, autorizatii, atestate sau certificate necesare in activiatea societatii, acestea se vor cere de Oficiul Registrului Comertului. In cursul secolelor al XIX -lea si al XX-lea, societatile comerciale au cunoscut o mare dezvoltare.Pe fondul marilor cuceriri ale stiintei si tehnicii, industria si comertul au cunoscut mari prefaceri, atingand niveluri de crestere nebanuite.In acest proces, societatile comerciale, permanent adaptate la cerintele economice si sociale,au jucat un rol deosebit in asigurarea si fructificarea capitalurilor in beneficiul intreprinzatorilor si al societatii. BIBLIOGRAFIE DREPT COMERCIAL CIVIL Stanciu D Carpenaru ( editia 5) GHIDUL JURISTULUI Constantin Crisu (teorie si practica judiciara Stefan Crisu editura Argesiss 2000) LEGEA 31/1990

Textul de mai sus reprezinta un extras din "REFERAT ECONOMIE: CONSTITUIREA SOCIETATII COMERCIALA". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Pulover cu aspect catifelat si aplicatii cu margele Pulover cu aspect catifelat si aplicatii cu margele CaracteristiciTip: puloverGen: feteculoare: gri inchisMaterial: bumbacStil: casualCroiala:...
Rochie Black Flower Rochie Black Flower O alegere eleganta cu o nota joviala este aceasta rochie scurta, mulata cu maneci trei sferturi....