Management Teoria transmisiunii informatiilor Biologie Didactica Mecanica Literatura comparata Arheologie industriala Politologie Ergoterapie Istoria secolului XX Logopedie CIA Fiscalitate Chimie Informatica AutoCAD Fizica Logistica Marketing Oracle EXPERT ACHIZITII PUBLICE Marketing Psihologie Educationala transporturi Gestiune hoteliera Arhitectura peisagera Comert IS Economia si Gestiunea Intreprinderii I I T M Diverse Transmisiuni Analogice si Digitale. Structuri de date si algoritmi C++ Sociologia Comunicarii in Masa Prelucrarea semnalelor si imaginilor Finante Analiza matematica Algoritmi si programare Metodologie si Statistica Introducere in istoria dreptului Analiza economico financiara Constructii Metodologie Psihologie Cibernetica Electronica industriala Drept constitutiv Comunicare Teoria Sistemelor Frigotehnie Baze de Date Drept comercial Contabilitate Administratie Publica Depanare PC Sociologie Franceza Automatica Drept penal Credit si banci Relatii internationale Ginecologie Drept european Drept Filosofie Istoria literaturii romane Dreptul familiei Educatie fizica si sport Radiologie Pedagogie Sociala Statistica Turism Pedagogie Moneda Credit Istorie Dispozitive si Circuite Electronice Asistenta Sociala Retele de calculatoare SPICE Word Merceologie Drept civil Materiale in electronica Engleza Spectroscopie si LASERI Psihiatrie Visual Basic Consiliere scolara Electronica Mass media Terapia ocupationala si ergoterapia Kinetoterapie Semiotica Medicina Economie Istoria dreptului Managementul resurselor umane Bazele Managementului Industrial Sociologia familiei Limba Romana Circuite digitale integrate Criminalistica Geografie Hidrologie Drept constitutional Contabilitate bancara Astrologie Istoria relatiilor internationale MANAGER DE PROIECT Drept Penal Special Drept economic Programare orientata pe obiecte Relatii Internationale si Studii Europene Teologie Drept administrativ Economie politica Asistenta medicala Internet Fotografia digitala Inginerie mecanica Drept roman Muzica Arhitectura Circuite Integrate Astronomie Bazele Sistemelor de Achizitie a Datelor Protectia Mediului PHP si SQL Prelucrarea si Analiza Imaginilor Matematica SPSS Genetica Psihopedagogie Speciala Agricultura Java

Curs Limba romana contemporana

Publicat: 24 Feb 2010 00:00

Relatia sintactica reprezinta un factor de coeziune, asigurind imbinarea unitatilor sintactice inferioare in unitati sintactice superioare, si anume imbinarea partilor de propozitie in propozitie si a propozitiilor in fraza. Un enunt, poate fi structurat in doua modalitati: prin adordonare, care se realizeaza intre constituenti cu aceeasi functie sintactica, dependenti de acelasi regent, situati in ordine lineara si prin subordonare, in care constituentii se dispun ierarhic, unul dintre ei fiind regent (determinat, supraordonat), iar celalalt, dependent (determinat, subordonat). Adordonarea se realizeaza in unitati sintactice homofunctionale, iar subordonata, intre unitati sintactice heterofunctionale.

Din cele de mai sus, observam ca relatiile sintactice se pot stabili intre unitati de aceeasi importanta: intre doua subiecte / propozitii subiective, intre doua atribute / propozitii atributive etc. sau intre unitati de importanta inegala: verb – complement / propozitie completiva etc.

In orice relatie sintactica trebuie sa participe cel putin doua unitati sintactice: doua parti de propozitie sau doua propozitii. Relatiile sintactice care implica prezenta a numai doua unitati sint relatii binare (relatia dintre subiect si predicat, dintre atribut si numele regent, dintre complement si verbul regent), iar relatiile in cadrul carora o unitate sintactica implica prezenta altor doua unitati sint ternare (atributul circumstantial si predicativul suplimentar reclama atit un nume, cit si un verb). Astfel, relatia ternara implica doi regenti si un determinant.

Relatiile sintactice se caracterizeaza prin continut si forma. Continutul relatiilor sintactice se defineste: prin pozitia pe care o ocupa unitatile in cadrul conexiunii (pozitie de egalitate, cind unitatile sintactice au aceeasi importanta sau de inegalitate, cind una dintre unitati are o importanta mai mare si este neomisibila, cealalta insa de o importanta mai mica poate fi omisa); prin functia sintactica pe care o indeplineste (in cazul relatiei de interdependenta sau de dependenta). Forma relatiilor sintactice se defineste prin mijloacele de manifestare a acestora in planul expresiei, mijloace de natura fonetica (pauza si intonatia), de natura morfologica), de natura morfologica (flexiunea) si de natura sintactica (jonctiunea, juxtapunerea, topica).

SUMAR
I. RAPORTURILE (RELAtIILE) SINTACTICE_____________________________5
1. DEFINItIE. TRaSaTURI GENERALE____________________________________ 5
2. TIPOLOGIA RELAtIILOR SINTACTICE__________________________________ 6
2.1. relatia de interdependenta___________________________________________8
2.2. relatia de coordonare______________________________________________10
2.3. relatia de subordonare_____________________________________________12
2.4. relatia de dubla subordonare________________________________________16
2.5. relatia apozitiva__________________________________________________19
2.6. relatia de incidenta_______________________________________________ 19
3. UNELE CONCLUZII___________________________________________________20
4. REFERINtE BIBLIOGRAFICE__________________________________________ 21
II. PaRtILE PRINCIPALE ALE PROPOZItIEI. SUBIECTUL________________22
1. DEFINItIE. CARACTERISTICI______________________________________ 22
2. MIJLOACE DE EXPRIMARE_________________________________________23
3. TIPURI DE SUBIECT_______________________________________________ 25
3.1. subiectul exprimat_____________________________________________26
3.1.1. subiectul simplu___________________________________________ 26
3.1.2. subiectul multiplu__________________________________________ 26
3.1.3. subiectul complex__________________________________________ 26
3.1.4. subiectul dezvoltat__________________________________________26
3.1.5. subiectul dublu exprimat_____________________________________ 26
3.1.6. subiectul compus___________________________________________ 27
3.2. subiectul neexprimat___________________________________________ 27
3.2.1. subiectul inclus_____________________________________________27
3.2.2. subiectul subinteles_________________________________________ 27
3.2.3. subiectul nedeterminat_______________________________________27
3.2.4. subiectul inexprimabil_______________________________________28
4. SUBIECTUL GRAMATICAL ŞI SUBIECTUL LOGIC_____________________28
5. UNELE DIFICULTatI LA DETERMINAREA SUBIECTULUI_____________ 29
6. TOPICA SUBIECTULUI_____________________________________________ 30
7. PUNCTUAtIA_____________________________________________________ 31
8. INTERPRETAREA COMUNICATIV-PRAGMATICa A SUBIECTULUI______32
9. UNELE CONCLUZII________________________________________________ 33
10. REFERINtE BIBLIOGRAFICE________________________________________34
III. ATRIBUTUL__________________________________________________________35
1. FUNCtIA SINTACTICa DE ATRIBUT_________________________________ 35
2. DEFINItIE. CARACTERISTICI_______________________________________ 36
3. TIPURI FORMALE DE ATRIBUT_____________________________________ 37
3.1. atribut adjectival_______________________________________________ 37
3.2. atribut substantival_____________________________________________ 39
3.3. atribut pronominal_____________________________________________ 40
3.4. atribut adverbial_______________________________________________41
3.5. atribut verbal_________________________________________________ 41
4. CLASIFICAREA ATRIBUTELOR DUPa GRADUL DE LEGaTURa
CU TERMENUL REGENT____________________________________________42
4.1. atributul izolat_________________________________________________42
4.2. atributul neizolat_______________________________________________43
5. CLASIFICAREA ATRIBUTELOR DUPa STRUCTURa___________________ 43
2
5.1. atributul simplu________________________________________________44
5.2. atributul multiplu______________________________________________ 44
6. TOPICA ATRIBUTULUI_____________________________________________ 44
7. UNELE CONCLUZII________________________________________________ 45
8. REFERINtE BIBLIOGRAFICE________________________________________ 45
IV. SUBORDONATA ATRIBUTIVa________________________________________ 47
1. NOtIUNI GENERALE________________________________________________47
2. REGENTUL SUBORDONATEI ATRIBUTIVE____________________________48
3. ELEMENTE INTRODUCTIVE (JONCTIVELE)___________________________ 49
4. CLASIFICAREA SUBORDONATEI ATRIBUTIVE ________________________52
4.1. atributiva determinativa________________________________________ 52
4.1.1. criterii de delimitare a subordonatei atributive
determinative___________________________________________52
4.2. atributiva explicativa___________________________________________54
4.3. atributiva relativa______________________________________________54
4.4. atributiva conjunctionala________________________________________55
5. OMONIMIA SUBORDONATEI ATRIBUTIVE CU ALTE TIPURI DE
SUBORDONATE____________________________________________________ 55
6. TOPICA SUBORDONATEI ATRIBUTIVE_______________________________ 56
7. UNELE CONCLUZII_________________________________________________ 57
8. REFERINtE BIBLIOGRAFICE_________________________________________58
V. A P O Z I t I A________________________________________________________59
ARGUMENT
1. RELAtIA APOZITIVa. CARACTERISTICI. CONTROVERSE________________59
2. APOZItIA. DEFINItIE. CARACTERISTICI. BAZA APOZITIVa
ŞI UNITATEA APOZATa (APOZItIA)___________________________________64
3. UNITatILE RELAtIEI APOZITIVE. COREFERENtIALITATEA
TERMENILOR________________________________________________________65
3.1. baza apozitiva________________________________________________65
3.2. exprimarea bazei apozitive______________________________________66
3.2.1. exprimarea apozitiei_________________________________________ 66
4. CLASIFICAREA APOZItIEI____________________________________________67
4.1. din punct de vedere morfologic__________________________________ 67
4.2. din punct de vedere structural___________________________________ 69
4.3. din punct de vedere semantic____________________________________ 71
5. MaRCILE RELAtIEI APOZITIVE_______________________________________ 71
6. IZOLAREA APOZItIEI________________________________________________ 73
7. UNELE CONCLUZII___________________________________________________74
8. REFERINtE BIBLIOGRAFICE__________________________________________ 75
VI. PROPOZItIA APOZITIVa_____________________________________________76
1. DEFINItIE. CARACTERISTICI__________________________________________76
2. ELEMENTE DE REFERINta____________________________________________76
3. ELEMENTE „INTRODUCTIVE”_________________________________________ 77
4. CLASIFICAREA PROPOZItIEI APOZITIVE_______________________________78
5. TOPICA______________________________________________________________79
6. PUNCTUAtIA________________________________________________________79
7. CONTRAGEREA______________________________________________________79
8. REFERINtE BIBLIOGRAFICE__________________________________________ 80
3
VII. PROPOZItIA PREDICATIVa_________________________________________ 81
1. DEFINItIE. TRaSaTURILE CARACTERISTICE ALE PREDICATIVEI_____ 81
2. REGENTUL PROPOZItIEI PREDICATIVE_____________________________ 82
3. ELEMENTE INTRODUCTIVE (JONCTIVELE)__________________________ 84
4. CLASIFICAREA PROPOZItIEI PREDICATIVE_________________________ 85
4.1. predicativele de calificare_______________________________________ 85
4.2. predicativele de identificare______________________________________86
4.3. predicativele conjunctionale______________________________________86
4.4. predicativele relative___________________________________________ 87
5. TOPICA ŞI PUNCTUAtIA PROPOZItIEI PREDICATIVE_________________ 87
6. CONTRAGEREA PROPOZItIEI PREDICATIVE_________________________88
7. SUBSTITUTUL DE PROPOZItIE PREDICATIVa________________________ 88
8. CONCLUZII________________________________________________________88
9. REFERINtE BIBLIOGRAFICE________________________________________ 89
VIII. COMPLEMENTUL. COMPLEMENTUL DIRECT_________________________ 91
1. COMPLEMENTUL. NOtIUNI GENERALE. CRITERII DE
CLASIFICARE________________________________________________________ 91
2. COMPLEMENTUL DIRECT. DEFINItIE. CARACTERISTICI_________________92
3. REGENTUL COMPLEMENTULUI DIRECT________________________________93
4. MaRCILE COMPLEMENTULUI DIRECT_________________________________ 94
5. EXPRIMAREA COMPLEMENTULUI DIRECT. RESTRICtII DE
SELECTARE__________________________________________________________96
6. DUBLA REALIZARE A COMPLEMENTULUI DIRECT. RELUAREA ŞI
ANTICIPAREA _______________________________________________________ 97
7. COMPLEMENTUL DIRECT INTERN____________________________________ 100
8. UNELE CONCLUZII___________________________________________________102
9. REFERINtE BIBLIOGRAFICE_________________________________________ 103
IX. SUBORDONATA COMPLETIVa DIRECTa_____________________________104
1. DEFINItIE. CARACTERISTICI_________________________________________ 104
2. REGENTUL SUBORDONATEI COMPLETIVE DIRECTE___________________ 105
3. ELEMENTE INTRODUCTIVE__________________________________________ 106
4. CLASIFICAREA SUBORDONATEI COMPLETIVE DIRECTE________________107
4.1. completiva relativa__________________________________________________107
4.2. completiva conjunctionala____________________________________________108
5. TOPICA ŞI PUNCTUAtIA_______________________________________________109
6. RELUAREA ŞI ANTICIPAREA COMPLETIVEI DIRECTE____________________109
7. DELIMITAREA COMPLETIVEI DIRECTE ŞI ALTE TIPURI DE
SUBORDONATE______________________________________________________ 110
8. CONTRAGEREA______________________________________________________ 111
9. UNELE CONCLUZII___________________________________________________ 112
10. REFERINtE BIBLIOGRAFICE__________________________________________113
X. COMPLEMENTUL INDIRECT________________________________________114
1. DEFINItIE. CARACTERISTICI_________________________________________114
2. INVENTARUL CONSTRUCtIILOR CU FUNCtIE DE COMPLEMENT
INDIRECT___________________________________________________________116
3. REGENTUL COMPLEMENTULUI INDIRECT_____________________________118
4. EXPRIMAREA COMPLEMENTULUI INDIRECT__________________________ 120
5. DUBLA EXPRIMARE A COMPLEMENTULUI INDIRECT__________________ 120
6. CLASIFICAREA COMPLEMENTULUI INDIRECT_________________________122
4
7. DELIMITAREA COMPLEMENTULUI INDIRECT DE ALTE PaRtI SECUNDARE
DE PROPOZItIE______________________________________________________123
8. UNELE CONCLUZII___________________________________________________124
9. REFERINtE BIBLIOGRAFICE_________________________________________ 126
XI. SUBORDONATA COMPLETIVa INDIRECTa___________________________127
1. DEFINItIE. CARACTERISTICI_________________________________________ 127
2. REGENTUL SUBORDONATEI COMPLETIVE INDIRECTE__________________128
3. ELEMENTE INTRODUCTIVE___________________________________________129
4. TOPICA ŞI PUNCTUAtIA COMPLETIVEI INDIRECTE_____________________130
5. RELUAREA ŞI ANTICIPAREA COMPLETIVEI INDIRECTE_________________130
6. DELIMITAREA COMPLETIVEI INDIRECTE ŞI ALTE TIPURI DE
SUBORDONATE______________________________________________________130
7. CONTRAGEREA______________________________________________________131
8. UNELE CONCLUZII___________________________________________________131
9. REFERINtE BIBLIOGRAFICE_________________________________________ 132
XII. COMPLEMENTUL DE AGENT________________________________________133
1. DEFINItIE. CARACTERISTICI_________________________________________ 133
2. REGENTUL COMPLEMENTULUI DE AGENT____________________________134
3. EXPRIMAREA COMPLEMENTULUI DE AGENT__________________________135
4. CLASIFICAREA COMPLEMENTULUI DE AGENT_________________________135
5. MaRCILE COMPLEMENTULUI DE AGENT______________________________136
6. DELIMITAREA COMPLEMENTULUI DE AGENT DE ALTE POZItII
SINTACTICE_________________________________________________________137
7. UNELE CONCLUZII___________________________________________________138
8. REFERINtE BIBLIOGRAFICE__________________________________________139
XIII. SUBORDONATA COMPLETIVa DE AGENT____________________________140
1. DEFINItIE________________________________________________________140
2. REGENTUL SUBORDONATEI COMPLETIVE DE AGENT_______________ 141
3. ELEMENTELE INTRODUCTIVE_____________________________________ 141
4. TOPICA ŞI PUNCTUAtIA___________________________________________143
5. CONTRAGEREA___________________________________________________143
6. UNELE CONCLUZII________________________________________________143
7. REFERINtE BIBLIOGRAFICE_______________________________________ 144

Trebuie sa citesti

Cum este cariera de traducator - iata cum se desfasoara lucrurile la INOVA
Cum este cariera de traducator - iata cum se desfasoara lucrurile la INOVA

Odata cu evolutia globalizarii si a schimburilor comerciale intre tari, a relocalizarii companiilor, a dezvoltarii multinationalelor, Romania a devenit o piata de desfacere a produselor europene si noneuropene, o zona atractiva pentru investitorii straini care au gasit aici forta de munca mai

Sfaturi pentru a juca la SuperEnalotto
Sfaturi pentru a juca la SuperEnalotto

Cu siguranță știți câte numere SuperEnalotto trebuie să alegeți pentru a câștiga. Știți, de asemenea, unde și când au loc extragerile SuperEnalotto și care sunt șansele de a câștiga la această loterie. Cu

Top 15 deserturi populare in intreaga lume
Top 15 deserturi populare in intreaga lume

Deserturile difera de la o tara la alta: unele sunt usoare si fructate, iar altele vin cu cele mai neasteptate combinatii de gustrui. Ti-am pregatit aici o lista cu cele mai populare deserturi din intreaga lume: Franta: Crème Brûlée Crème brûlée este un desert

Ce trebuie sa stii pentru un hairstyling perfect: tipuri de par si metode de ingrijire
Ce trebuie sa stii pentru un hairstyling perfect: tipuri de par si metode de ingrijire

Pentru multe femei, parul reprezinta cel mai bun atu. Drept si fin, voluminos si cret, usor de aranjat sau dificil de controlat, parul fiecarei femei este frumos in felul sau. Modul in care iti aranjezi parul tine de preferinte, dar probabil ca deja ai aflat ca exista anumite limitari cand vine

5 sfaturi pentru a te prezenta exemplar la un interviu de angajare
5 sfaturi pentru a te prezenta exemplar la un interviu de angajare

Poate cel mai greu au resimtit perioada de pandemie studentii, odata cu mutarea cursurilor online. Astfel, o mare parte dintre cei 400.000 de studenti, atat cat exista in Romania potrivit Institutului National de Statistica, au plecat acasa, au parasit centrele universitare si s-au adaptat din mers

Teste Online

pbGoYEFbJt

hpRU44 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

mai multe »
Acest site foloseste Cookie-uri.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si reclamele, pentru a oferi caracteristici specifice retelelor sociale si pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, impartasim informatii despre felul in care ne utilizati site-ul, cu partenerii nostri de pe retelele sociale, de publicitate si de statistica in conformitate cu Politica de confidentialitate. Va puteti administra preferintele in Setari cookie.