BURSA THEODOR AMAN - LANSAREA CONCURSULUI NATIONAL PENTRU ANUL 2007 -2008
4/4365
calendar_month 20 Aug 2007, 00:00
Centrul National pentru Burse de Studii in Strainatate va aduce la cunostinta lansarea concursului national pentru acordarea bursei de studii postuniversitare `Theodor Aman` pentru domeniul artelor plastice, instituita prin H.G. nr. 861/2003, pentru anul universitar 2007-2008.

Concursul national pentru acordarea burselor se desfasoara conform Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului national pentru acordarea bursei de studii postuniversitare in strainatate `Theodor Aman` pentru domeniul artelor plastice, aprobat prin OMEdCT nr. 1419/29.06.2007.


Informatii

- Cuantumul bursei se stabileste anual, in functie de tara pentru care a fost obtinuta bursa si in functie de cheltuielile estimate, in limita bugetului aprobat si pe masura incasarii veniturilor realizate din taxele in valuta incasate de la studentii si cursantii straini, prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetarii sitineretului si ministrului culturii si cultelor, cu avizul Ministerul Afacerilor Externe;

- Bursa lunara, in valuta, este destinata asigurarii cheltuielilor de intretinere in perioada stagiului de studii in strainatate (hrana, cazare, transport international, viza de intrare in tara respectiva daca e cazul, procurariide carti si rechizite, asigurarii unor cheltuieli marunte uzuale si, eventual, platii unor taxe scolare).

Conditii de eligibilitate (trebuie indeplinite cumulativ):

a) sunt cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania;

b) provin din institutii de invatamant universitar de profil, din Romania, si au, dupa caz, urmatoarea calitate:

- sunt absolventi de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta, de masterat sau studii aprofundate;

- sunt fie studenti la programele de master/cursanti la studii aprofundate, fie doctoranzi la institutii de invatamant superior organizatoare de scoli doctorale din Romania/doctori in arte plastice, fie artisti consacrati, fie cadre didactice titulare la institutii de invatamant superior de stat sau particular acreditate, din reteaua Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, fie membri ai Uniunii Artistilor Plastici.

c) cunosc cel putin o limba de circulatie internationala;

d) fac dovada acceptarii de institutii de invatamant superior din strainatate, la studii postuniversitare; candidatii fac demersuri personale, direct la institutiile din strainatate, prin trimiterea unei scrisori de intentie in care isi exprima dorinta de a studia, solicitand un acord de primire la studii; participarea la concursul national are ca scop obtinerea unei finantari pentru efectuarea stagiului de studii postuniversitare in strainatate la care au fost acceptati.Continutul dosarului de candidatura

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente redactate in limba romana:

a) Formular tip de inscriere la concurs;

b) Curriculum vitae;

c) Copie buletin de identitate/carte de identitate;

d) Proiect de studiu si/sau creatie artistica, care sa justifice, in 2 -10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicita bursa de studii, precum si aplicabilitatea acestuia in Romania, dupa terminarea stagiuluide studii in strainatate; proiectul de studiu si/sau creatie artistica, trebuie sa fie in conformitate cu tema si programul de studiu si sa contina: motivatie, justificare, mod de valorificare a rezultatelor, mod de diseminare a cunostintelor dobandite, concordanta cu lucrarile elaborate anterior, incadrare si validare in programul de studiu, tema proiectului poate fi o dezvoltare, derivare, continuare a lucrarii de licenta, disertatiei, tezei dedoctorat sau poate fi o tema noua, importanta specializarii pentru domeniul artelor plastice la universitatea/institutia de profil din strainatate; proiectul de studiu si/sau creatie artistica trebuie sa fie aprobatde rectorul/directorul institutiei din care provine;

e) Acordul conducerii universitatii de profil din Romania/institutiei din Romania unde isi desfasoara activitatea, pentru candidatura la bursa `Theodor Aman`; candidatii trebuie sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant universitar care face parte din lista stabilita anual prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului si ministrului culturii si cultelor;

f) Recomandari din partea a doi profesori universitari sau a doua personalitati din domeniul artelor plastice, vizate de conducatorul universitatii/institutiei din care provine (rector/director);

g) Lista de lucrari comunicate in tara si in strainatate (titlul, anul si locul comunicarii), de lucrari publicate in tara si in strainatate (titlul, editura, anul aparitiei, volumul, cu mentionarea paginilor), carti publicate in tara si in strainatate (titlul, editura, anul), traduceri de carte, in calitate de unic autor sau coautor; se anexeaza copii ale lucrarilor reprezentative, diplome obtinute la concursuri nationale si internationale; in domeniul artistic se vor asimila activitatile specifice (expozitii, filme, concerte, performante nationale, mondiale, olimpice etc.),cataloage;

h) Copii autentificate de notarul public ale actelor de studii: diplome (de bacalaureat, licenta, studii aprofundate, master, doctorat), certificate, foi matricole, situatii scolare, adeverinta de inscriere la doctorat in original;

i) Atestat sau certificat de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala; atestarea se poate realiza inclusiv cu depunerea foii matricole din care sa rezulte notele obtinute la o asemenea disciplina;

j) Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care atesta faptul ca persoana este declarata apta pentru efectuarea stagiului de studii in strainatate;

k) Adeverinta care atesta calitatea candidatului in anul universitar in curs de catre universitatea/institutia din Romania de unde provine: masterand/cursant la studii aprofundate, doctorand/doctor in arte plastice, artistconsacrat, cadru didactic titular etc.;

l) Scrisoarea oficiala de confirmare a primirii pentru efectuarea stagiului de studii/specializare la universitatea/institutia de profil din strainatate, care sa cuprinda urmatoarele date: universitatea/institutia de profil, perioada si durata stagiului – se va anexa o traducere legalizata a acesteia in cazul in care este redactatain alta limba straina decat limba engleza sau limba franceza;

m) Scrisoarea oficiala din partea Serviciului administrativ sau a Biroului pentru studenti straini din partea universitatii/institutiei primitoare privind situatia estimativa a cheltuielilor de intretinere in strainatate (cazare, hrana, asigurare medicala, transport urban, plata taxelor de documentare, cheltuieli pentru materialeconsumabile specifice lucrarilor de arta etc.);

n) Copie certificat de nastere si, eventual, de casatorie;

o) Copia chitantei privind plata taxei pentru procesarea, evaluarea academica a dosarului de inscriere la concurs. Taxa se poate achita in numerar la casieria C.N.B.S.S. din Str. Spiru Haret nr. 12, sect. 1, Bucuresti, sau prin virament bancar, utilizand urmatoarele coordonate:

Beneficiar. C.N.B.S.S.

Cod fiscal: 11370203

CONT: RO23TREZ7015009XXX000264

Deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti.

Toate filele din dosarul de candidatura vor fi indosariate sau legate, fiind numerotate in ordine, incepand cu numarul 1 de pe prima pagina a formularului de inscriere la concurs.

Dosarul de candidatura complet se depune sau se transmite cu confirmare de primire la Registratura MEdCT din strada Spiru Haret, nr. 10, sect. 1, Bucuresti, pana la data de 27 iulie 2007 (data postei).