ADMITERE 2008 - 2009 - UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA, IASI
calendar_month 25 Aug 2008, 00:00
Domeniile in care Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi organizeaza studii doctorale sunt urmatoarele: Matematica, Informatica, Fizica, Chimie, Biologie, Geologie, Geografie, Istorie, Filosofie, Sociologie, Stiinte politice, Psihologie, Stiinte ale educatiei, Drept, Filologie, Contabilitate, Cibernetica si Statistica, Informatica economica, Economie, Finante, Management, Marketing, Economie si afaceri internationale, Teologie.
Conducatorii de doctorat sunt profesori sau cercetatori stiintifici gr.I (profesori asociati in Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi) care au titlul de doctor, atestati sau reatestati de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Formele de pregatire prin doctorat
- cu frecventa - pentru o perioada de 3 ani si este organizat in regim cu burse sau fara burse acordate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si obtinute de candidati prin concurs in ordinea mediilor dobandite la concursul de admitere
- fara frecventa - pentru o perioada de 3 ani, doar in regim cu taxa
Studiile doctorale constau, in ordine, din:
- programul de pregatire universitara avansata (PPUA)
- aprobarea proiectului de cercetare stiintifica
- programul de cercetare stiintifica (PCS)
- sustinerea tezei.
PPUA si PCS sunt obligatorii si au aceleasi cerinte si durate la ambele forme de invatamant ale studiilor universitare de doctorat (zi si fara frecventa). Durata PPUA este de un an, iar durata PCS este de 2 ani.
Conditii generale pentru candidati
- La concursul de admitere la doctorat intr-un domeniu se pot inscrie cetateni romani cu diploma de masterat sau echivalenta in acel domeniu sau in domenii apropiate; lista acestor domenii se propune de fiecare Scoala Doctorala, se avizeaza de Consiliul Facultatii si se aproba de conducerea IOSUD.
- Cetatenii altor state se pot inscrie la admiterea la doctorat in conformitate cu reglementarile in vigoare.
- Fiecare candidat se inscrie la admitere la o singura Scoala Doctorala, urmand ca, daca este declarat admis, sa fie inmatriculat la Scoala Doctorala respectiva.
- Calitatea de doctorand se dobandeste prin reusita la concursul de admitere la doctorat si inceteaza, fie odata cu sustinerea tezei de doctorat, fie la obtinerea Certificatului pentru Programul de pregatire universitara avansata neurmata de continuarea studiilor doctorale, fie in momentul exmatricularii sau al retragerii.
- Diplomele de absolvire a ciclurilor anterioare trebuie sa fie emise de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania sau de echivalentul acestuia din tara din care vine candidatul. in acest ultim caz trebuie prezentata dovada recunoasterii sau echivalarii diplomelor de catre MEdC.
- Posesorii diplomelor precizate la alineatul precedent se pot inscrie, pentru a sustine examenul de admitere la doctorat, numai daca au un calificativ general echivalent unei medii de 8.00 pe durata studiilor de licenta si de masterat.
Calendarul admiterii 2008
sesiunea septembrie
- inscrierea candidatilor: 8 – 16 septembrie
- selectia candidatilor : 18 – 20 septembrie;
- contestatii: 22 – 23 septembrie
- afisarea rezultatelor: 24 – 25 septembrie
sesiunea octombrie (daca este cazul)
- inscrierea candidatilor: 6 – 8 octombrie
- selectia candidatilor : 10 – 11 octombrie
- contestatii: 13 octombrie
- afisarea rezultatelor: 14 - 15 octombrie
Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul) fiecare facultate va fixa si va aduce la cunostinta candidatilor, imediat dupa terminarea primei sesiuni, numarul de locuri ramase disponibile.
Continutul dosarului de inscriere:
- fisa de inscriere tip (Anexa I.1), in care se vor mentiona optiunile pentru tutore, cu avizul acestuia;
- curriculum vitae;
- lista lucrarilor stiintifice ale candidatului;
- atestat de cunoastere a unei limbi straine, eliberat de catre Facultatea de Litere a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" Iasi, inainte de sustinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; exceptie fac cei care au absolvit o specializare simpla sau dubla, in titulatura careia apare o limba straina, a unei facultati aprobate de CNEEA, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internationale recunoscute.
- copie legalizata dupa certificatul de nastere;
- copie legalizata dupa certificatul de casatorie / de schimbare a numelui, daca este cazul;
- copie legalizata dupa diploma de bacalaureat sau un act echivalent;
- copie legalizata dupa diploma de licenta si foaia matricola;
- diploma de masterat sau un act echivalent si foaia matricola, in original (pentru absolventii de masterat din anul universitar curent, adeverinta de absolvire si foaia matricola in original);
- alte acte specifice domeniilor Drept si Teologie;
- chitanta de achitare a taxei de inscriere.