MASTERAT ONLINE ANALIZA FINANCIARA SI EVALUARE, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI, FACULTATEA DE COMERT
3/3969
calendar_month 10 Aug 2007, 00:00
Misiunea programului masteral este de a furniza informatii aprofundate specifice domeniului analizei financiare pentru utilizatori din economia reala - manageri, analisti de credite, consultanti, etc.

Cursul de master `Analiza financiara si evaluare` urmareste aprofundarea cunostintelor specifice functiei de analist financiar in domenii variate: economia reala, sistem financiar-bancar si bursier, etc., fiind construit ca o continuare a studiilor de licenta .

Disciplinele incluse in programul masteral au un puternic continut practic, corpul profesoral fiind caracterizat, in afara excelentei in plan stiintifico-metodologic, si printr-o vasta experienta de ordin practic.


Nivelul cunostintelor detinute in urma absolvirii programului masteral "Analiza financiara si evaluare" va permite fundamentarea riguroasa a deciziilor economico-financiare si manageriale la nivelul firmei, asigurand viabilitatea acesteia in mediul concurential dinamic.

DISCIPLINE:

1 Analiza financiara aprofundata;

Titular curs: prof. univ. dr. Vasile Robu

Prezentarea disciplinei: cursul urmareste dezvoltarea abilitatii cursantilor cu coordonatele esentiale ale aprecierii performantelor, pozitiei financiare si riscurilor intreprinderii, precum si a anticiparii posibilitatilor de dezvoltare in functie de constrangerile interne si externe.

CONTINUT:

1. Analiza performantelor intreprinderii

2. Analiza indicatorilor de creare de valoare

3. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii

4. Analiza fluxurilor de numerar ale firmei

5. Analiza riscurilor intreprinderii

2 Standarde internationale de raportare financiara;

Titular curs: prof. univ. dr. Corina Dumitru

Prezentarea disciplinei: Prezentarea de cunostinte necesare pentru intocmirea si prezentarea, analiza si prezentarea situatiilor financiare in conformitate cu prevederile IFRS.

TEMATICA

Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare individuale. Evenimente ulterioare datei bilantului; Situatia si analiza financiara a fluxurilor de numerar; Raportarea financiara interimara si raportarea pe segmente; Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste; Informatii prezentate in situatiile financiare ale bancilor si ale institutiilor financiare si asimilate; Situatiile financiare de grup; Rezultatul pe actiune; Contabilitatea activelor, datoriilor, provizioanelor, datoriilor contingente si activelor contingente, instrumentelor financiare, active disponibile pentru vanzare si activitati intrerupte; Contabilitatea investitiilor imobiliare; Agricultura si contabilitatea activelor biologice; Explorarea, recunoasterea si evaluarea contabila a resurselor minerale; Plata pe baza de actiuni si contractele de asigurare; Contabilitatea tranzactiilor in moneda straina; Contabilitatea subventiilor si asistentei guvernamentale; Venituri si costuri. Contractele de constructie; Contabilizarea si raportarea planului de pensii.

3 Comunicare in afaceri in limba engleza;

Titular curs: prof. univ. dr. Ghiga

Prezentarea disciplinei: Cursul are in vedere aprofundarea cunostintelor de limba engleza in domeniul analizei financiare, urmarind intelegerea si utilizarea lexicului si a combinatiilor lexicale referitoare la: contabilitate si raportare financiara; evaluarea afacerilor; contabilitate manageriala; standarde internationale de raportare contabila; tehnologia informationala in domeniul contabil.Cursul urmareste insusirea vocabularului de specialitate in context, precum si dezvoltarea aptitudinilor de comunicare profesionala in domeniile mentionate mai sus.

CONTINUT

Limbajul si combinatiile lexicale specifice analizei financiare a intreprinderii

Limbajul si combinatiile lexicale specifice evaluarii afacerilor

Contabilitate manageriala - terminologie, concepte, tehnici, legatura cu diverse politici si optiuni contabile

Standarde Internationale de raportare contabila -Terminologie, semnificatie, implicatii

Comunicare orala si scrisa in activitatea contabila - prezentari orale, sedinte de lucru

Comunicare interculturala in activitatea financiar-bancara internationala – similitudini si diferente culturale, aspecte verbale si non-verbale, elemente de protocol si conduita in comunicarea internationala de afaceri

4 Gestiunea intreprinderilor mici si mijlocii;

Semestrul II

5 Analiza grupurilor de societati;

Titular curs : conf. Univ. Dr. Irina Daniela Cismasu

Prezentarea disciplinei : Obiectivul principal al disciplinei consta in formarea de abilitati si dobandirea de competente privind analiza unui grup de societati.

CONTINUT:

1. Delimitari conceptuale privind grupul de societati si situatiile financiare consolidate

2. Analiza cifrei de afaceri la nivelul grupului de societati

3. Analiza indicatorilor de rezultate ale grupului de societati

4. Analiza rentabilitatii capitalurilor grupului de societati

5. Analiza pozitiei financiare si a fluxurilor de numerar la nivelul grupului de societati

6. Analiza resurselor umane la nivelul grupului de societati

6 Contabilitate manageriala;

Titular curs : prof. Univ. Dr. Chirata Caraiani

Prezentarea disciplinei: Insusirea cunostintelor teoretice in vederea formarii aptitudinilor globale in dezvoltari privind contabilitatea manageriala; cunoasterea mediului economic si relatia cu evolutia managementului si tehnologiilor noi; identificarea si construirea costurilor, instrumentelor si tehnicilor manageriale in scopul masurarii profitului, fundamentarii deciziilor, asistarii planificarii, controlului si evaluarii ecoperformantelor.

TEMATICA

* Fundamentele Contabilitatii manageriale

* Instrumente pentru planificare, control si decizii

* Costul in procesul decizional

* Calitate si mediul de operare in timp real ( Just in Time)

* Decizii de investire si managementul sistemelor de control

* Contabilitatea verde si Ecoperformanta

7 Strategii, politici si optiuni contabile;

Titular curs : conf. Univ. Dr. Iuliu Stefan Grigorescu

TEMATICA :

* Cadrul conceptual – obiective, principii, conditii si restrictii contabile pentru definirea si implementarea strategiilor adaptate mediului economic in schimbare.

* Contractul, norma, schimbul si puterea – interferente legate de procesul adoptarii referentialului la necesitatile utilizatorilor.

* Procese si proceduri contabile prin programe si proiecte.

* Contextul institutional de coordonare contabila si influente ( politici, economie, social, implicatii tehnice, fiscale ) asupra libertatii de actiune profesionala.

* Contextul legal – tipuri de contracte si servicii contabile.Conditii de negociere si derulare.

* Configuratie si metode contabile pentru controlul schimbarii.Optiuni si politici contabile bazate pe resurse controlate.

* Optiuni strategice, politici si metode contabile adaptate la piata.

* Evaluarea si selectarea strategiei.

* Alegerea unei strategii pentru evolutie in conditii de risc si incertitudine.

* Strategie, structura, stil pentru modelarea organizatiei.

* Alocarea, planificarea si controlul resurselor.

* Strategia organizationala si resursele umane.

* Adaptabilitate si modelare – gestionarea strategiei schimbarii.

* Relativitate, contingenta si aliniere prin diferentierea optiunilor contabile.

8 Evaluarea afacerilor;

Semestrul III

9 Strategii financiare la nivel de intreprindere;

Titular curs: prof. Univ. Dr. Eduard Dinu

Prezentarea disciplinei: Disciplina “Strategii si politici financiare” urmareste aprofundarea cunostintelor specifice in domeniul functiunii financiare a firmei; determinarea necesarului total de finantat in corelatie cu strategia generala a firmei; mobilizarea si optimizarea surselor financiare precum si alocarea eficienta a acestora

TEMATICA

CAP. 1 – Dimensiunea si continutul functiunii financiare in contextul abordarii strategice a afacerii

CAP. 2 – Finantarea activitatii investitionale (durabile)

CAP. 3 – Finantarea activitatii curente (capitalului de lucru). Politica de numerar a intreprinderii

CAP. 4 – Gestiunea disponibilitatilor firmei

CAP. 5 – Structura financiara optimala.

CAP. 6 – Riscul in activitatea financiara a intreprinderii.

CAP. 7 – Strategia restructurarii financiare

CAP. 8 – Politica de dividend a intreprinderii

10 Sisteme si tehnologii informationale in domeniu analizei economico-financiare;

Titular curs: prof. univ. dr. Vasile Florescu - Catedra de Informatica de gestiune

Prezentarea disciplinei: Obiectiv general - Imbogatirea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor practice pentru a aface fata modernizarii sistemelor informationale prin integrarea pe scara larga a tehnologiilor informationale si de comunicatie.

Tematica:

Sistem informational: aliniere strategica, rol in organizatie

Arhitectura informationala a organizatiei

Tehnologii informationale si de comunicatie in organizatii: functionalitati, domenii emergente, impact organizational, dezvoltarea intreprinderii pe NET

Integrarea sistemelor din organizatii.

Sisteme integrate de gestiune (Entreprise Resources Planning): prezentare generala si studii de caz (sistemul Manager Financiar, sistemul SAP R/3 FI)

Instrumente si solutii pentru analiza economico-financiara

Dematerializarea documentelor si a procedurilor specifice domeniului financiar-contabil: prezentare generala si studii de caz

TIC si organizarea misiunilor contabile si de audit financiar

Mangementul informatiilor si a cunostintelor din organizatii

Guvernanta sistemelor informationale din organizatii

11 Evaluarea proprietatilor imobiliare;

Titular curs: conf. univ. dr. Ion Anghel

Prezentarea disciplinei: Cursul Analiza si evaluarea proprietatilor imobiliare are drept obiectiv insusirea de catre studentii de la cursurile acestui program a unui sistem de cunostinte teoretice si mai ales practice privind piata imobiliara, investitiile imobiliare, evaluarea proprietatilor imobiliare, analiza investitiilor imobiliare. Subiectele tratate in cadrul cursului se refera la problematica economica si financiara a activitatii de analiza a investitiilor imobiliare, analiza a pietei imobiliare, evaluare a proprietatilor imobiliare. Sunt abordate de asemenea tehnicile specifice de analiza a investitiilor imobiliare, legatura intre standardele de evaluare a proprietatii imobiliare si standardele de contabilizare a terenurilor si constructiilor, estimarea valorii juste a proprietatilor imobiliare.

TEMATICA

Notiuni de baza: proprietatea imobiliara, dreptul de proprietate imobiliara si dezmembramintele acestuia, pietele imobiliare

Culegerea si analiza datelor. Analiza celei mai bune utilizari

Evaluarea terenului si amplasamentului

Evaluarea in abordarea pe baza costului

Evaluarea prin comparatia directa

Evaluarea prin venit

Standarde de evaluare: GN1 – Evaluarea proprietatii imobiliare, IVA 1, Evaluarea pentu raportare financiara

Legatura evaluarii proprietatilor imobiliare cu standardele de raportare financiara: IAS 16 – Imobilizarile corporale, IAS 36 – Deprecierea activelor, IAS 40 – Investitiile imobiliare

Evaluarea proprietatilor imobiliare pentru inregistrare in situatiile financiare

12 Proiecte economice;

CORP PROFESORAL:


1 Prof. univ. dr. Chirata Caraiani

2Prof. univ. dr. Eduard Dinu

3Prof. univ. dr. Corina Dumitru

4Prof. univ. dr.. Vasile Florescu

5 Prof. univ. dr. Georgeta Ghiga

6Prof. univ. dr. Vasile Robu

7 Conf. univ. dr. Ion Anghel

8 Conf. univ. dr. Irina Cismasu

9 Conf univ. dr. Stefan Iuliu Grigorescu

10 Conf. univ. dr. Monica Petcu

Adresa de corespondenta

D-nului prof. univ. dr. Eduard Dinu

P-ta Romana nr.6, Sector 1, Bucuresti

cod 010374

CONTACT INFORMATII SI PROBLEME TEHNICE


Tel.: 319.19.00/01

Int.: 450; 160

E-mail:campus-virtual@ase.ro

Dosarul de inscriere (dosar plic) cuprinde:

• diploma de licenta (sau echivalenta), in copie legalizata (pentru
absolventii promotiei 2007, adeverinta de absolvire cu examen de
licenta cu precizarea mediilor pe ani de studiu si a mediei la examenul
de licenta);

• foaia matricola in copie legalizata;

• adeverinta medicala;

• certificatul de nastere in copie legalizata;

• certificatul de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);

• patru fotografii tip buletin de identitate avand numele candidatului scris pe verso;

• copia dupa documentul de plata a taxei de inscriere la concurs;

• copie dupa Buletinul/Cartea de Identitate;

• e-mail si telefon de contact.

Pe coperta dosarului se va scrie:

• cod numeric personal

• nume prenume

• programul masteral

• media de licenta

• media generala de absolvire

• email

• telefon

Important:

• candidatii care si-au schimbat numele prin casatorie vor scrie pe
dosar numele de dinainte de casatorie (cel care este si pe diploma de
licenta). Acelasi nume va fi folosit si in timpul anului universitar,
inclusiv la crearea contului pe platforma de e-learning.

• va rugam sa respectati ordinea documentelor din cuprinsul dosarului!

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.

Admiterea la programele de masterat online se face prin concurs de
dosare . Selectia candidatilor se realizeaza pe baza mediei generale de
absolvire a studiilor universitare si a altor criterii stabilite de
conducerea facultatilor.

In cazul in care exista mai multi candidati cu media generala egala cu
cea a ultimului loc repartizat, criteriul de departajare este media de
la examenul de licenta.

Confirmarea rezultatelor:

• lista candidatilor inscrisi va fi postata pe site-ul fiecarui program de master.

Cifra minima de organizare a unui program de masterat este de 50
cursanti. In cazul neintrunirii numarului necesar de posibili cursanti
la programul pentru care ati optat, veti avea posibilitatea sa alegeti
un alt program masteral online dintr-o lista a programelor cu locuri
ramas disponibile.

• candidatii inscrisi trebuie sa achite, pana pe 26 septembrie 2007,
taxa aferenta primului semestru de scolarizare pentru a fi declarati
admisi.

• taxa semestriala de scolarizare se poate achita la casieriile ASE sau
la orice oficiu postal, prin mandat postal, in contul bancar nr.
RO77TREZ701504601X000416, deschis la Trezoreria Statului, sector I, cod
fiscal R4433775 , beneficiar Academia de Studii Economice din
Bucuresti. Copia dovezii de plata se va expedia prin fax, prin e-mail
sau prin posta.

Cuantumul taxei de inscriere la concursul de admitere la masterat este
de 70 lei . Modalitatea de achitare a taxei de inscriere este aceiasi
ca la taxa de scolarizare.

Taxa de scolarizare pentru programele de master, in anul universitar 2007/2008, este de 1.500 lei/semestru .

Dupa afisarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, un
candidat se poate retrage, la solicitarea scrisa restituindu-se
jumatate din taxa de scolarizare achitata. Dupa inmatricularea in anul
I de studiu, taxa de scolarizare achitata nu se returneaza.

Pe parcursul anilor de studiu nu se acorda scutiri de taxe pentru programele de master.

Pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu rezidenta
permanenta in strainatate, dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda
urmatoarele acte:

• diploma de bacalaureat: copie dupa original si traducere legalizata in limba romana;

• diploma de studii superioare: copie dupa original si traducere legalizata in limba romana;

• certificat de nastere: traducere legalizata in limba romana;

• certificat de casatorie: traducere legalizata in limba romana (daca este cazul);

• patru fotografii tip pasaport avand numele candidatului scris pe verso ;

• copie dupa pasaport;

• copie dupa dovada de plata a taxei de inscriere;

• e-mail si telefon de contact;

Taxa de scolarizare pentru cetatenii straini sau cetatenii romani cu rezidenta permanenta in strainatate este de 340$/luna .

GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SEPTEMBRIE 2007

3–10 septembrie 2007 - Expedierea prin posta cu confirmare de primire a dosarului de inscriere.

10-15 septembrie 2007 - Inscrierea la sediul central al ASE, pentru cei care nu expedieaza prin posta dosarul de inscriere.

16 septembrie 2007 - Afisarea programelor de masterat online acceptate si a listelor candidatilor acceptati.

17 septembrie 2007 - Depunerea contestatiilor.

18-19septembrie 2007 - Rezolvarea contestatiilor.

20–26 septembrie 2007 - Plata primei rate din taxa anuala de
scolarizare aferenta semestrului; Expedierea prin posta cu confirmare
de primire a copiei dupa dovada de plata si a contractului cadru de
scolarizare completat.

1 octombrie 2007 - Postarea pe site-urile masterelor online a listelor finale cu candidatii admisi.