studentie.ro  »  Universitar  »  Admitere  »  Admitere 2015: Cum se da examenul si cat platesti pentru inscriere la UPB?

Admitere 2015: Cum se da examenul si cat platesti pentru inscriere la UPB?

1/191692
calendar_month 25 Mar 2015, 00:00
Universitatea Politehnica din Bucuresti a publicat recent regulamentul desfasurarii concursului de admitere la cele 15 facultati ale sale. Perioada de inscriere va fi 11-18 iulie 2015, iar proba scrisa va avea loc in data de 17 iulie.

Pentru a depune dosarul de admitere la facultate, candidatii vor plati o taxa de inscriere de 125 lei, indiferent de facultate, fata de anul trecut cand aceasta a fost in valoare de 100 lei. Dosarul va contine urmatoarele acte:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta; candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie - iulie sau in sesiunea august-septembrie 2015 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunile imediat urmatoare, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza atat media generala de la bacalaureat cat si notele obtinute la probele sustinute, precum si foaia matricola;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
- adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt medical pentru domeniul de studiu la care candideaza;
- certificat de competenta lingvistica (numai pentru candidatii care se inscriu la concurs pentru admiterea la Facultatea de Inginerie cu predare in Limbi Straine); sunt acceptate certificate eliberate de institutii abilitate (lista acestora va fi afisata la sediul facultatii incepand cu data de 15 mai 2015), sau de Departamentul de limbi moderne din U.P.B., in urma unui test ce se va sustine in perioada de inscriere; chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere, obtinuta de la secretariatul facultatii unde se inscrie la concurs (sunt exceptati candidatii scutiti de plata acestei taxe);
- acte doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul candidatilor orfani de ambii parinti; adeverinte de la centrele de plasament, in cazul candidatilor care provin de la o casa de copii; copie legalizata a certificatului de deces al unui parinte, in cazul candidatilor orfani de un parinte ca urmare a decesului acestuia; adeverinte din care sa rezulte functia si locul de munca al parintilor sau sustinatorilor legali; cupoane de pensii din ultima luna ale parintilor; adeverinte care sa ateste statutul de somer al parintilor; adeverinte de venit eliberate de primaria comunei unde locuiesc parintii, etc.), pe baza carora se poate aproba scutirea de taxa de inscriere la concursul de admitere. Aceste acte doveditoare vor fi anexate fisei de inscriere doar de catre candidatii care solicita scutirea de taxa de inscriere;
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si regimul de studiu (cu sau fara taxa), pentru cei care renunta la continuarea studiilor sau se inscriu la concurs ca sa urmeze un alt domeniu de studiu. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent doua domenii de studiu numai studentii care la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2014/2015 sunt integralisti, acest lucru fiind precizat in adeverinta. in acest caz, diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia se va prezenta in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate);
- adeverinta(e) din care sa rezulte perioada(ele) in care au fost studenti si regimul de studiu (cu sau fara taxa) pentru candidatii care au renuntat la continuarea studiilor in institutii de invatamant superior de stat;
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de student al unei institutii de invatamant superior particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie sa fie acreditat sau autorizat, pentru studentii care se inscriu la concurs la un acelasi domeniu. In acest caz se va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate);
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de absolvent fara diploma de licenta sau diploma de absolvire al unei institutii de invatamant superior de stat sau particular, precizandu-se regimul in care au fost efectuate studiile (cu sau fara taxa), pentru absolventii care doresc sa urmeze un alt domeniu de studiu;
- adeverinta din care sa rezulte faptul ca au studiat, in liceu, disciplinele de concurs in limba in care solicita sustinerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidatii care solicita sustinerea probelor de concurs in alta limba decat limba romana).Potrivit UPB, subiectele probelor scrise vor fi concepute luand in considerare programele disciplinelor de concurs, astfel incat sa asigure aprecierea si ierarhizarea candidatilor in mod corect si concludent, printr-un punctaj determinat in functie de rezultate. Fiecare proba de concurs va fi prezentata candidatilor intr-un CHESTIONAR DE CONCURS in care se afla toate enunturile subiectelor. Fiecare subiect al probei scrise este insotit de un set de raspunsuri, dintre care unul singur este corect.

In cadrul probei scrise, candidatii trebuie sa determine raspunsul corect la fiecare subiect al probei si sa-l marcheze in FORMULARUL PROBEI DE CONCURS printr-un semn “X”.

Notarea candidatilor la fiecare proba scrisa se stabileste prin insumarea punctelor obtinute, conform marcajului din formularul probei de concurs si apoi, prin conversia sumei in note de la 1 la 10.

Media generala minima de admitere este 5,00 (cinci). Media generala se calculeaza numai pentru candidatii care vor obtine media aritmetica a notelor celor doua probe scrise (MEDIA NOTELOR DE CONCURS) mai mare sau cel putin egala cu 5,00 (cinci), aceasta reprezentand BAREMUL MINIM DE ADMITERE.

In aceste conditii, media generala se determina ca medie ponderata intre media notelor de concurs – MC (80%) si media obtinuta la examenul de Bacalaureat (20%).

Punctele obtinute la fiecare proba scrisa de concurs se transforma in note, NC (de la 10 la 1), astfel: numarul de puncte primite la o proba se imparte la punctajul maxim ce se poate obtine la proba respectiva, se inmulteste cu 9 si la acest rezultat se adauga un punct (punctul din oficiu):
NC = 1 + 9 * (punctaje primite / punctaj maxim)

Media notelor de concurs, MC, este media aritmetica a celor doua note de concurs:
MC = (NC1 + NC2) / 2

respectiv nota de la proba interviu:
MC = Nota INTERVIU

Media generala, MG, se determina cu relatia:
MG = (4 * MC + BAC) / 5
unde BAC reprezinta media examenului de Bacalaureat

Pentru candidatii cu aceleasi medii generale, departajarea se va efectua pe baza urmatoarelor criterii, aplicate succesiv:
a. in ordinea descrescatoare a mediilor notelor de concurs, MC;
b. in ordinea descrescatoare a mediilor examenului de Bacalaureat, BAC;

Foto: UPB