studentie.ro  »  Universitar  »  Admitere  »  ADMITERE FACULTATE 2015: Cum se da admiterea la Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca?

ADMITERE FACULTATE 2015: Cum se da admiterea la Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca?

1/193915
calendar_month 18 Mai 2015, 00:00
Daca te-ai visat artist de mic si vrei sa urmezi cursurile unei facultati de profil, Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca se numara printre optiunile tale! Universitatea se divide in doua facultati: Facultatea de Arte Decorative si Design si Facultatea de Arte Plastice, iar inscrierile pentru admiterea 2015 incep pe 13 iulie si vor dura 5 zile.

Daca esti interesat de admiterea la facultate 2015 la Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca, va trebui sa pregatesti un dosar cu urmatoarele acte:
- diploma de bacalaureat (sau echivalenta), in original (pentru absolventii de liceu din anul 2015 se poate prezenta adeverinta de sustinere a bacalaureatului, in original, sau copie legalizata la care se anexeaza adeverinta emisa de institutia unde se afla actele in original, dupa caz (dosar de admitere sau dosar de studii la alta facultate); Candidatii declarati reusiti care nu au depus actele in original vor trebui sa le prezinte pana la data de 31 iulie 2015, in caz contrar vor pierde locul castigat prin concursul de admitere. Candidatii declarati reusiti in urma concursului de admitere, care au promovat examenul de bacalaureat in anul 2015 vor depune, in original, adeverinta care atesta promovarea
examenului national de bacalaureat.
- certificatul de nastere in copie legalizata;
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
- adeverinta medicala tip (eliberata de cabinetele medicale scolare, de dispensarul teritorial sau de medicul de familie, dupa caz, din care sa rezulte ca sunt apti pentru efectuarea studiilor universitare de licenta in domeniul arte vizuale);
- 3 fotografii tip buletin;
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, precum si forma de finantare (buget sau taxa);
- diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare, in original sau copie legalizata, insotite de adeverinta din care sa rezulte tipul de finantare a absolventului in timpul studiilor (buget sau taxa);
- dovada platii taxei de inscriere la concursul de admitere , in valoare de 200 lei (chitanta de la casieria universitatii sau copie dupa ordinul de plata/mandat postal);
- in situatii deosebite candidatii pot solicita scutirea de la plata taxelor de inscriere la concursul de admitere sub rezerva prezentarii de acte doveditoare: copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii in cazul celor care locuiesc acolo; copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou martir al Revolutiei sau, dupa caz, a certificatului medical ori a altui act doveditor, in situatia in care insusi candidatul a fost ranit in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989; adeverinte de venit ale parintilor sau ale sustinatorilor legali - ori, dupa caz- ale candidatilor; adeverinta ca parintii fac parte din categoria personalului didactic aflat in activitate;
- Scrisorea de motivatie, conform anexei 3 la prezenta metodologie, pentru candidatii care se inscriu la specializarea/programul de studii Istoria si teoria artei. Aceasta va fi secretizata, de catre personalul din cadrul compartimentului secretariat, anterior evaluarii de catre comisie.

ADMITERE FACULTATE 2015. Cererea de inscriere la concursul de admitere completata si semnata de candidat, impreuna cu actele mentionate mai sus, vor fi introduse in dosarul plic, pe care candidatul va scrie citet, cu majuscule, numele, initiala tatalui, prenumele candidatului si specializarea/ programul de studii la care doreste sa sustina concurs de admitere (specializarea/programul de studii inscris pe dosar trebuie sa corespunda cu specializarea/programul de studii inscris pe cererea de inscriere la concursul de admitere).Dosarul cu acte se preda personalului de la secretariat, care verifica actele depuse si elibereaza legitimatia de concurs. Candidatii vor verifica, pe loc, corectitudinea inscrierii datelor in legitimatia de concurs.

Verificarea dosarelor de concurs ale candidatilor are drept scop depistarea din timp a unor eventuale greseli intervenite in cursul operatiei de inscriere, cum ar fi: inscrierea incorecta a specializarii/programului de studii, lipsa unor acte, etc. in toate aceste cazuri, intreaga raspundere revine compartimentului secretariat.

ADMITERE FACULTATE 2015: Cum se da admiterea la Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca? Concursul de admitere la specializarile/programele de studii Arte plastice (pictura), Arte plastice (sculptura), Arte plastice (grafica), Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizata a imaginii), Conservare si restaurare, Ceramica-sticla-metal, Arte textile - design textil, Moda - design vestimentar si Design cuprinde:
1. Proba generala de desen (proba practica). Proba este eliminatorie si va fi evaluata cu calificativul „admis” sau „respins”.
2. Proba practica, specifica fiecarei specializari/program de studii;
3. Proba orala: Interviu pe baza mapei cu lucrari practice.

Concursul de admitere la specializarea/programul de studii Istoria si teoria artei cuprinde:
1. Proba 1 (proba eliminatorie): evaluarea Scrisorii de motivatie a candidatului (conform formularului anexat) si notarea acesteia cu „admis” sau „respins”
2. Proba 2 (proba de ierarhizare): evaluarea performantelor scolare ale candidatului prezentate in dosarul candidatului prin prisma mediei obtinute la examenul de bacalaureat. Nu se vor programa doua probe de concurs in aceeasi zi, pentru acelasi candidat.

Dupa incheierea probelor de concurs, pentru candidatii inscrisi la specializarile/programele de studii Arte plastice (Pictura), Arte plastice (Sculptura), Arte plastice (Grafica), Arte plastice (Foto-videoprocesare computerizata a imaginii), Conservare si restaurare, Ceramica-sticlametal, Arte textile - design textil, Moda - design vestimentar si Design se procedeaza la evaluarea fiecarei probe in parte: se acorda o nota (media aritmetica a tuturor notelor acordate de membrii comisiei) pentru proba practica si o nota (media aritmetica a tuturor notelor acordate de membrii comisiei) pentru proba orala.

ADMITERE FACULTATE 2015: Calculul mediei generale la examenul de selectie pentru candidatii mai sus mentionati se realizeaza dupa cum urmeaza:
- Media la Proba practica reprezinta 2/3;
- Media la Proba orala reprezinta 1/3.
Pentru candidatii inscrisi la specializarea/programul de studii Istoria si teoria artei, nota la examenul de selectie este egala cu media obtinuta de candidat la examenul de bacalaureat.

In cazul in care, la una dintre specializari/program de studii, doi sau mai multi candidati obtin medii generale egale, se utilizeaza ca si criteriu de departajare media obtinuta la Proba practica. Daca se obtin medii egale si la proba practica, se vor utiliza ca si criterii de departajare suplimentare, in ordinea enumerarii, urmatoarele:
1. media obtinuta de candidat la examenul de bacalaureat
2. in cazul mentinerii egalitatii si dupa utilizarea primelor doua criterii de departajare, se va proceda la resustinerea probei practice in vederea departajarii.

Pentru candidatii inscrisi la specializarea/programul de studii Istoria si teoria artei se va utiliza ca si criteriu de departajare nota obtinuta la examenul de bacalaureat la proba limba si literatura romana. In cazul in care nu s-a putut efectua departajarea in virtutea acestui criteriu, se va lua in considerare nota obtinuta la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului.

ADMITERE FACULTATE 2015: Taxa de inscriere la admitere facultate 2015 este in valoare de 200 lei. Numarul de locuri si taxa de scolarizare nu au fost inca aprobate, insa este important sa stii ca anul trecut au fost disponibile 125 de locuri la Facultatea de Arte Decorative si Design si 169 de locuri la Facultatea de Arte Plastice. In ceea ce priveste taxa de scolarizare, pentru anul 2014-2015 este de 3.300 lei.

Foto: hillsdale.edu