studentie.ro  »  Universitar  »  Licenta  »  FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA - DREPT ADMINISTRATIV - UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCURESTI

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA - DREPT ADMINISTRATIV - UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCURESTI

calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA SI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATA Sesiunea iunie 2005 I DREPT ADMINISTRATIV 1.ORGANIZAREA ADMINISRATIEI PUBLICE 1.1.Teoria generala a organizarii administratiei publice: Notiunea deorgan al administratiei publice. Sarcinile, competenta si capacitatea organeloradministratiei publice. 1.2. PresedinteleRomaniei: Sfera atributiilor Presedintelui Romaniei. Atributiile Presedinteluiin raport cu Parlamentul. Atributiile Presedintelui in cadrul puterii executivesi in raporturile cu justitia si Curtea Constitutionala. Actele PresedinteluiRomaniei. Raspunderea Presedintelui Romaniei. 1.3. Guvernul siadministratia centrala: Rolul si structura Guvernului. Regimul investituriiGuvernului. Durata mandatului si statutul membrilor Guvernului. Organizareainterna, atributiile si functionarea Guvernului. Actele Guvernului. Controlulparlamentar si raspunderea Guvernului. Administratia centrala de specialitate. 1.4. Administratiapublica locala: Principiile organizarii administratiei publice locale.Componenta si constituirea consiliilor locale. Competenta si functionareaconsiliilor locale. Actele si raspunderea consiliului local. Primarul siviceprimarul, secretarul unitatii administrativ- teritoriale. Consiliuljudetean. Prefectul si comisia judeteanaconsultativa. 2. FUNCTIAPUBLICA. FUNCTIONARUL PUBLIC 2.1. Notiunea defunctie publica: Constitutionalitatea si legalitatea functiei publice inUniunea Europeana si in Romania. Natura juridica a functiei publice. Definitia si clasificarea functiei publice. 2.2. Definirea,numirea si avansarea functionarilor publici. Modificarea , suspendarea si incetarea raporturilor deserviciu. 2.3. Dreptul la cariera siraspunderea functionarilor publici: Sfera drepturilor si obligatiilorfunctionarilor. Regimul drepturilor ce se exercita in colectiv, potrivitlegislatiei in vigoare. Regimul aprecierii si promovarii. Regimul raspunderiifunctionarilor publici. Modificarea si incetarea raportului defunctie. 3. FORME DEREALIZARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.1. Notiunea de actadministrativ: Definitia si trasaturile actului administrativ. Clasificareaactelor administrative. 3.2. Regimul juridicaplicabil actelor administrative: Conditiile de valabilitate ale acteloradministrative: legalitatea si oportunitatea. Forma si procedura emiteriiactelor administrative. Forta juridica si efectele juridice ale acteloradministrative. Suspendarea actelor administrative. Anularea si inexistentaactelor administrative. 4.RASPUNDEREA IN DREPTUL ADMINISTRATIV Raspunderea administrativ-contraventionala: Istoric si drept comparat in materia reglementariicontraventionale. Definitia si trasaturile contraventiei. Subiectele raspunderiicontraventionale. Cauzele care inlatura raspunderea contraventionala.Sanctiunile contraventionale. Procedura contraventionala potrivit dreptuluicomun. 5.CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 5.1. Conditiileactiunii directe, in baza Constitutiei si a Legii contenciosului administrativ:Delimitarea sferei, comparatie cu reglementarea anterioara. Conditia ca actulatacat sa fie un act administrativ. Conditia ca actul administrativ sa vatame undrept sau un interes recunoscut de lege. Conditia ca actul sa emane de la oautoritate publica. Conditia actiunii administrative prealabile. Conditia caactiunea sa fie introdusa intr- un termen de 30 dezile. 5.2. Acteleadministrative exceptate: Actele cu caracter politic ale Parlamentului,Presedintelui Romaniei si Guvernului, in raporturile constitutionale dintreaceste autoritati publice. Actele de gestiune ale organelor de conducere dincadrul Parlamentului. Actele referitoare la siguranta nationala. Actelediplomatice referitoare la politica externa a Romaniei. Actele emise incircumstante exceptionale. Actele de comandament cu caracter militar. Actelepentru desfiintarea sau modificarea carora se prevede, prin lege speciala, oalta procedura judiciara. Actele de gestiune savarsite de stat in calitate depersoana juridica si pentru administrarea patrimoniului sau privat. Acteleadministrative adoptate in exercitarea atributiilor de controlierarhic. 5.3. Aspecte de ordin procedural:Aspecte legate de sesizarea instantei de contencios administrativ. Instantacompetenta in fond. Procedura de judecata si hotararea. Procedura in fatainstantei de recurs si executarea hotararii. BIBLIOGRAFIESI LEGISLATIE 1.Dana TOFAN- Drept administrativ , vol. I, Editura ALL BECK, colectiaCurs universitar, Bucuresti 2003, pag. 89- 321 (prelegerile 9 -28) 2.Dana TOFAN- Drept administrativ , vol. II, Editura ALL BECK, colectia Cursuniversitar, Bucuresti 2004, pag. 12-78; 186-253; 266- 354 (prelegerile 2-6;16-20; 22-28) 3.Constitutia Romanieidin 1991, revizuita si republicata in2003; 4.Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romanieisi a ministerelor(Monitorul Oficial nr. 164/2001) modificata prin Legea nr.23/2004(M.Of. nr. 187 din 03.03.2004); 5.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cumodificarile ulterioare (Monitorul Oficial nr. 204/2001); 6.Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publicicumodificarile si completarile ulterioare (Monitorul Oficial nr. 600/1999) , maiales cele aduse prin Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurareatransparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si inmediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (Monitorul Oficialnr.279/2003); 7.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 108/2003 ; 8.Legea nr. 554/7 dec.2004 a ContenciosuluiAdministrativ(Monitorul Oficial nr. 1154/7 dec.2004) 9.Legea nr. 340/ 2004 privind institutia prefectului(Monitorul Oficial nr. 658/ 21iulie 2004).