UNIVERSITATEA AL. IOAN CUZA DIN IASI - PRINCIPII GENERALE
calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
METODOLOGIA privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior examene de absolvire, licenta, diploma au disertatie 1. Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea Al.I.Cuza din Iasi se vor desfasura in conformitate cu urmatoarele acte normative: Legea invatamantului nr. 84/1995, art. 63 (2), (3), art. 67 (2), 4), (6), art. 70 2 (2) si art. 72 (2 ), (6) republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 88/1993, art. 3 (1b), privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, republicata, Legea nr. 60/2000, art. 1 si art. 2, privind drepturile absolventilor invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutiile de invatamant superior acreditate, Legile nr. 237 242/2002, nr. 274/2002, nr. 275/2002, nr. 408/2002, nr. 409/2002, nr. 443/2002, 480 486/2002, nr. 100/2003 si nr. 282/2003, de infiintare a unor institutii de invatamant superior persoane juridice de drept privat si de utilitate publica, OMEC nr. 3997/2002 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare speciala a institutiilor de invatamant superior persoane juridice de drept privat si de utilitate publica, infiintate prin Legile nr. 237 242/2002, nr. 274/2002, nr. 275/2002, nr. 408/2002, nr. 409/2002, nr. 443/2002, 480 486/2002, nr. 100/2003 si nr. 282/2003, precum si ale OMEC nr. 4348/2002 pentru modificarea si completarea OMEC nr. 3997/2002, Hotararea de Guvern nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea MEC, OMEC nr. 3069/2005 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie. 2. Studiile din invatamantul de scurta durata se incheie cu examen de absolvire, organizat pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, a metodologiei aprobate de Senatul Universitatii Al. I. Cuza. Absolventii primesc diplome in care se specifica domeniul specializarii dobandite. Absolventii care nu au promovat examenul primesc, la cerere, un certificat de studii de scurta durata si foaia matricola. Ei mai pot sustine examenul de absolvire in oricare alta sesiune, cu plata de catre candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de senat. 3. Studiile in invatamantul universitar de lunga durata se incheie cu examen licenta/diploma. Criteriile generale de organizare a examenului de licenta si de diploma se stabilesc de Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar continutul si criteriile specifice de catre senatul Universitatii Al. I. Cuza. Absolventii care nu au promovat examenul de licenta sau de diploma primesc, la cerere, un certificat de studii universitare de lunga durata si foaia matricola. Ei pot sustine examenul de licenta sau de diploma in oricare alta sesiune, cu plata de catre candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul universitar. Studiile universitare cu o durata mai mare de 4 ani se incheie cu examen de diploma. 4. Invatamantul postuniversitar se realizeaza prin studii aprofundate de specialitate, masterat, studii academice postuniversitare. Studiile aprofundate se incheie cu o disertatie. Absolventii primesc diploma de studii aprofundate. Masteratul se incheie, de asemenea, cu sustinerea unei disertatii. Absolventii care au promovat disertatia primesc diploma de master. Studiile academice postuniversitare se finalizeaza cu sustinerea unei disertatii. Absolventii primesc diploma de studii academice postuniversitare. Modalitatea de finalizare a studiilor postuniversitare de specializare se aproba de Senatul universitatii. Absolventilor li se elibereaza diploma de studii postuniversitare de specializare. 5. Examenele pot fi organizate numai de catre institutii de invatamant superior acreditate institutional in conditiile legii. Pot sustine, dupa caz, examen de absolvire sau de licenta/diploma: a. absolventii de invatamant superior ai specializarilor acreditate sau autorizate provizoriu; b. absolventii de invatamant superior inmatriculati la specializarile autorizate sa functioneze provizoriu carora, ulterior, li s-a retras autorizarea de functionare provizorie sau care au intrat in lichidare; c. Absolventii de invatamant superior particular care au promovat examenul de selectie in conditiile legii. O institutie de invatamant superior acreditata poate organiza, dupa caz, examen de absolvire sau examen de licenta/diploma, pentru absolventii proprii sau ai altor institutii de invatamant de stat sau particulare, la: a. specializari pentru care are acreditare in conditiile legii denumite, in continuare, specializari acreditate; b. specializari autorizate sa functioneze provizoriu inrudite cu specializari acreditate, din acelasi profil/domeniu si care au aceeasi durata de studiu sau mai mare. Examenele de absolvire, licenta, diploma, disertatie se desfasoara, de regula, la institutia organizatoare. Examenele de absolvire sau de licenta /diploma se pot desfasura, la institutia de invatamant superior pe care au absolvit-o candidatii, prin deplasarea comisiei de examen la solicitarea acestei institutii si cu acordul institutiei organizatoare. La cerere, absolventii unei specializari acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu se pot inscrie si pot sustine, dupa caz, examenul de absolvire de licenta sau diploma, la o alta institutie organizatoare, cu aprobarea si in conditiile stabilite de Senatul universitar al institutiei absolvite si al institutiei organizatoare. Absolventii care doresc sa sustina examenul de finalizare a studiilor la o alta institutie de invatamant superior vor depune la secretariatul facultatii absolvite o cerere adresata rectorului universitatii. Dupa aprobarea acesteia de catre decanul facultatii, cererea si foaia matricola a absolventului se vor depune la Biroul Acte de studii pentru a fi supusa aprobarii Biroului Senatului. 6. Cele doua note obtinute de fiecare candidat la examenul de absolvire sau examenul de licenta / diploma se acorda pentru: a) Prima nota - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate; b) A doua nota Evaluarea prezentarii si sustinerii lucrarii de absolvire/lucrarii de licenta / proiectului de diploma. 7. Examenul de disertatie consta dintr-o singura proba, si anume: prezentarea si sustinerea disertatiei. 8. O institutie de invatamant superior acreditata poate organiza examen de disertatie la finalizarea studiilor aprofundate sau de master pentru care au aprobare de functionare de la Ministerul Educatiei si Cercetarii. 9. Scopul examenelor de finalizare a studiilor este de a evalua capacitatea absolventilor de integrare a cunostintelor obtinute pe parcursul facultatii si de adaptare a acestora la progresul cognitiv din domeniul respectiv. 10. Scopul lucrarii de licenta/proiectului de diploma este de a evalua capacitatea absolventilor de a expune si argumenta cunostintele, in conditiile de rezolvare a unor probleme specifice domeniului de pregatire sau de realizare a unor studii de caz. 11. Candidatii le examenul de licenta/diploma prezinta, la inscriere, un certificat de competenta lingvistica intr-o limba de larga comunicare internationala, eliberat de catre catedra de profil de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza sau de catre o alta institutie specializata, numai daca documentele care atesta aceasta competenta sunt si recunoscute de catedra respectiva a Facultatii de Litere a Universitatii Al. I. Cuza. Studentii care au studiat prin planul de invatamant al facultatii o limba straina (cel putin 4 semestre) si au promovat forma de verificare prevazuta obtin, pe aceasta baza, certificatul de competenta lingvistica de specialitate. Certificatele de competenta lingvistica de specialitate vor fi eliberate de catre Facultatea de Litere. Pentru aceasta, fiecare facultate va inainta Facultatii de Litere tabele nominale cu absolventii care au promovat forma de verificare prevazuta in planul de invatamant precizand si rezultatele obtinute. Taxa pentru obtinerea certificatelor de competenta lingvistica va fi de 150. 000 lei. Din suma incasata, 50% va primi Facultatea de Litere, 25% va primi facultatea de unde provin absolventii si 25% fondul universitatii, pe baza unui referat emis de Facultatea de Litere catre Serviciul Contabilitate. Studentii care nu au studiat in patru semestre o limba straina vor sustine un test in vederea obtinerii certificatului de competenta lingvistica de specialitate. Taxa pentru acest test va fi in cuantum de 300.000 lei. Certificatul de competenta lingvistica eliberat de catre Facultatea de Litere este valabil 1 an de zile de la data emiterii. 12. Studentii care au beneficiat de burse de studii intr-o tara straina pe o perioada de minimum 6 luni si studentii care au obtinut certificate sau diplome de competenta lingvistica de la alte institutii abilitate in acest sens (de exemplu, obtinerea unui certificat TOEFL cu punctajul minim de 500), pot prezenta, pentru a satisface prevederile art.11, documentele respective (foaia - matricola, certificatul sau diploma de competenta lingvistica). 13. Senatul Universitatii Al. I. Cuza Iasi, intrunit in sedinta din 22 martie 2001, a hotarat urmatoarele in legatura cu examenul de finalizare a studiilor: la Universitatea Al. I. Cuza Iasi se poate prezenta pentru sustinerea examenului de licenta/absolvire orice absolvent al invatamantului superior din Romania, absolvent in conditiile legii, daca a acumulat cel putin 50% din creditele specializarii la Universitatea Alexandru Ioan Cuza sau in alte institutii acreditate cu care universitatea are acorduri de parteneriat. 14. Promovarea unei probe intr-o sesiune anterioara poate fi recunoscuta, pe baza unei cereri din partea candidatului. Taxa pentru repetarea examenului de absolvire /licenta/diploma se compune din: - taxa de inscriere la examenul de licenta /absolvire/diploma - 1. 000.000 lei; - taxa pentru evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - 750.000 lei; - taxa pentru prezentarea si sustinerea lucrarii de absolvire/l lucrarii de licenta/ proiectului de diploma - 750.000 lei. 15. Diplomele - pentru absolventii care au promovat, dupa caz, examenul de absolvire, examenul de licenta, examenul de diploma - se elibereaza de catre Universitatea Al. I. Cuza. La cerere se va elibera Diploma Supplement.