Referat CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR
calendar_month 23 Oct 2007, 00:00
CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI N CURS DE EXECUTIE -Provizioanele pentru deprecierea valorii stocurilor se calculeaza la nchiderea exercitiului financiar cu ocazia Inventarului general al patrimoniului. n acest scop se folose~te relatia de prlncipiu: Provizioane penfru deprecierea sfocurilor= valoarea contabila valoarea de inventar a stocurilor. Pentru nregistroreo provizioonelor se folosesc doua metode: generola sou reluarii provizioonelor ~i Ceo o onularii globole o provizioonelor. A) Metodo generola SoU reluarii provizioonelor este Ceo odoptota n codrulreformei contobilitatii din Romnio ~i consta n COmpororeo provizioonelor pentru deprecieri colculote. potrivit relotiei de moi SUS. pe boZa de inventor 10 nchiderea exercitiului finoncior cu soldul creditor 01 conturilor de provizioone pentru deprecierea stocurilor. n cozul n Core soldul fin01 colculot este moi more dect cel contobil. pentru diferenta se foCe Tnregistroreo. 68 = 39 Cheltuieli cu omortizarile si provizioonele = Provizioane pentru depreciereo stocurilor ~i productiei Tn curs de executie DoCa soldul colculot este moi mic dect cel contobil. pentru diferenta se face Tnregistroreo de diminuore o provizlonului 39 = 78 Provizioone pentru depreciereo stocurilor ~i productiei Tn curs de executie =Venituri din provizioane .Colculul ~i Tnregistroreo provizioonelor Tn conditiile oplicarii ocestei metode se pot reolizo n doua vorionte: o) vorionto colculului ~i Tnregistrarii pe fiecore cotegorie de conturi. o~a cum este stobilit prin structurile de conturi sintetice de grodul I din grupo 39 ..Provizioane pentru depreciereo stocurllor ~i productiel in curs de executle" b) vorionto colculului ~i Tnregistrarii provizioonelor Tn mod glob01 10 nivelul pozitiei. stocuri ~i productie Tn curs de executie. n ocest CoZ Tn plonul de conturi ar figuro un singur cont de provizioone ~i onume ..Provizioone pentru deprecierea stocurilor ~i productiel in curs de executie. B) Metoda anularii globale a provlzloanelor consta Tn anularea soldului initial creditor al provizioanelor. iar apoi inregistrarea provizioanelor calculate pe baza inventarului. nregistrarile care intervin sunt: a) provizioanele intrate. 39 = 78 Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie = Venituri din provizioane .b) provizioanele calculate pe baza inventarului la Tnchiderea exercltiului financiar. , "..